阿房宫 āfánggōng  afamlgom  阿 ā 
常用詞樣本 阿拉伯半岛 ālābó-bàndǎo  a'labol-bankdaov  * 單音詞 ā 
12,170 阿拉伯数码 ālābó-shùmǎ  a'labol-shukmav  * 2934 āi  ai 
阿门 āmén  amenl  āi  ai 
5字詞-16 阿米巴 āmǐ  amivba  由字表 āi  ai 
4字詞-1120 阿弥陀佛 āmítuófó  amiltuolfol  錄得 āi  ai 
3字詞-205 阿司匹林 āsīpǐlín  asipivlinl  ái  ail 
2字詞-10829 阿姨 āyí  ayil  ài  aik 
共計  12170 阿谀 āyú  ayul  ǎi  aiv 
皑皑 áiái   ailail  ài  aik 
爱不释手 àibú-shìshǒu  aikbul-shikshouv  ài  aik 
詞用字種  爱财如命 àicái-rúmìng  aikcail-rulmimk  ài  aik 
3114 爱称 àichēng  aikchem  ān  an 
哀愁 āichóu  aichoul  ān  an 
挨次 āicì  aicik  ān  an 
爱戴 àidài  aikdaik  ǎn  anv 
哀悼 āidào  aidaok  ǎn  anv 
挨饿 āiè  aiek  àn  ank 
爱抚 àifǔ  aikfuv  àn  ank 
哀告 āigào  aigaok  àn  ank 
爱国 àiguó  aikguol  àn  ank 
爱好 àihào  aikhaok  áng  aml 
哀嚎 āiháo  aihaol  āo  ao 
哀号 āihào  aihaok  áo  aol 
爱护 àihù  aikhuk  áo  aol 
挨户 āihù  aihuk  áo  aol 
埃及 āijí  aijil  áo  aol 
爱将 àijiāng  aikjiam  niù  niuk 
哀叫 āijiào  aijiaok  ǎo  aov 
挨近 āijìn  aijink  ào  aok 
哀哭 āikū  ai'ku  * ào  aok 
哀乐 āilè  ai'lek  * ào  aok 
爱怜 àilián  aiklianl    ba 
爱恋 àiliàn  aikliank    ba 
哀怜 āilián  ai'lianl  *   ba 
暧昧 àimèi  aikmeik    ba 
爱美 àiměi  aikmeiv  ba  ba 
哀鸣 āimíng  aimiml    ba 
爱慕 àimù  aikmuk    ba 
矮胖 ǎipàng  aivpamk    bal 
挨批 āipī  aipi    bal 
哀泣 āiqì  aiqik  bǎ  bav 
哀戚 āiqī  aiqi  bǎ  bav 
爱情 àiqíng  aikqiml    bak 
哀求 āiqiú  aiqiul    bak 
爱人 àirén  aikrenl    bak 
哀荣 āiróng  airoml    bak 
哀伤 āishāng  aisham  bāi  bai 
爱神 àishén  aikshenl  bái  bail 
唉声叹气 āishēng-tànqì  aishem-tankqik  bǎi  baiv 
碍事 àishì  aikshik  bǎi  baiv 
哀思 āisī  aisi  bǎi  baiv 
哀叹 āitàn  aitank  bǎi  baiv 
哀痛 āitòng  aitomk  bei  bei 
爱惜 àixī  aikxi  bài  baik 
矮小 ǎixiǎo  aivxiaov  bài  baik 
爱心 àixīn  aikxin  bān  ban 
碍眼 àiyǎn  aikyanv  bān  ban 
哎哟 āiyō  aiyo  bān  ban 
哀怨 āiyuàn  aiyuank  bān  ban 
爱憎 àizēng  aikzem  bān  ban 
癌症 áizhèng  ailzhemk  bān  ban 
矮子 ǎizǐ   aivziv  bǎn  banv 
案情 ànqíng  ankqiml  bǎn  banv 
安全 ānquán  anquanl  bàn  bank 
岸然 ànrán  ankranl  bàn  bank 
黯然 ànrán  ankranl  bàn  bank 
安然 ānrán  anranl  bàn  bank 
暗杀 ànshā  anksha  bàn  bank 
暗伤 ànshāng  anksham  bàn  bank 
安设 ānshè  anshek  bāng  bam 
安身 ānshēn  anshen  bǎng  bamv 
按时 ànshí  ankshil  bǎng  bamv 
暗示 ànshì  ankshik  bǎng  bamv 
暗室 ànshì  ankshik  bàng  bamk 
安适 ānshì  anshik  bàng  bamk 
安睡 ānshuì  anshuik  bàng  bamk 
氨水 ānshuǐ  anshuiv  páng  paml 
暗算 ànsuàn  anksuank  bàng  bamk 
暗锁 ànsuǒ  anksuov  bāo  bao 
暗探 àntàn  anktank  bāo  bao 
按图索骥 àntú-suǒ  anktul-suovjik  bāo  bao 
安慰 ānwèi  anweik  bǎo  baov 
安危 ānwēi  anwei  bǎo  baov 
安稳 ānwěn  anwenv  bǎo  baov 
暗喜 ànxǐ  ankxiv  bǎo  baov 
安息 ānxī  anxi  bào  baok 
安闲 ānxián  anxianl  bào  baok 
暗想 ànxiǎng  ankxiamv  bào  baok 
安详 ānxiáng  anxiaml  bào  baok 
安享 ānxiǎng  anxiamv  bào  baok 
暗笑 ànxiào  ankxiaok  bēi  bei 
安歇 ānxiē  anxie  bēi  bei 
安心 ānxīn  anxin  bēi  bei 
按压 ànyā  ankya  běi  beiv 
安养 ānyǎng  anyamv  bèi  beik 
安逸 ānyì  anyik  bèi  beik 
安营 ānyíng  anyiml  bèi  beik 
案由 ànyóu  ankyoul  bèi  beik 
暗喻 ànyù  ankyuk  bèi  beik 
按语 ànyǔ  ankyuv  bèi  beik 
暗语 ànyǔ  ankyuv  bèi  beik 
安葬 ānzàng  anzamk  bèi  beik 
按照 ànzhào  ankzhaok  bēn  ben 
安置 ānzhì  anzhik  bēn  ben 
安装 ānzhuāng  anzhuam  běn  benv 
案子 ànzǐ  ankziv  bèn  benk 
暗自窃喜 ànzì-qièxǐ ankzik-qiekxiv bēng  bem 
安安稳稳 ānān-wěnwěn  anan-wenvwenv  bēng  bem 
暗暗地 ànàndì  ankankdik  bēng  bem 
安步当车 ānbù dāngchē  anbuk damche  béng  beml 
暗藏 àncáng  ankcaml  bèng  bemk 
安插 ānchā  ancha  bèng  bemk 
暗潮 àncháo  ankchaol  bèng  bemk 
暗处 ànchù  ankchuk    bi 
暗淡 àndàn  ankdank    bil 
黯淡 àndàn  ankdank  bǐ  biv 
安定 āndìng  andimk  bǐ  biv 
安度 āndù  anduk  bǐ  biv 
暗渡陈仓 àndù chéncāng  ankduk chenlcam    bik 
安顿 āndùn  andunk    bik 
案犯 ànfàn  ankfank    bik 
暗房 ànfáng  ankfaml    bik 
暗访 ànfǎng  ankfamv    bik 
安放 ānfàng  anfamk    bik 
安分 ānfèn  anfenk    bik 
安抚 ānfǔ  anfuv    bik 
昂贵 ángguì  amlguik    bik 
昂然 ángrán  amlranl    bik 
昂首 ángshǒu  amlshouv    bik 
昂首阔步 ángshǒu- kuò bù  amlshouv- kuok buk    bik 
盎司 àngsī  amksi    bik 
昂扬 ángyáng  amlyaml  biān  bian 
肮脏 āngzāng  amzam  biān  bian 
暗沟 àngōu  amkou  biān  bian 
暗害 ànhài  ankhaik  biān  bian 
暗号 ànhào  ankhaok  biǎn  bianv 
安好 ānhǎo  anhaov  biǎn  bianv 
暗合 ànhé  ankhel  biǎn  bianv 
安徽 ānhuī  anhui  便 biàn  biank 
暗疾 ànjí  ankjil  biàn  biank 
暗记 ànjì  ankjik  biàn  biank 
安家 ānjiā  anjia  biàn  biank 
按键 ànjiàn  ankjiank  biàn  biank 
案件 ànjiàn  ankjiank  biāo  biao 
暗箭 ànjiàn  ankjiank  biāo  biao 
安检 ānjiǎn  anjianv  biǎo  biaov 
暗礁 ànjiāo  ankjiao  biǎo  biaov 
按揭 ànjiē  ankjie  biāo  biao 
安静 ānjìng  anjimk  biào  biaok 
安居 ānjū  anju  biē  bie 
案卷 ànjuàn  ankjuank  biē  bie 
安康 ānkāng  ankam  bié  biel 
安乐 ānlè  anlek  biě  biev 
按例 ànlì  anklik  bīn  bin 
案例 ànlì  anklik  bīng  bim 
按理 ànlǐ  ankliv  bīng  bim 
暗里 ànlǐ  ankliv  bǐng  bimv 
暗恋 ànliàn  ankliank  bǐng  bimv 
暗流 ànliú  ankliul  bǐng  bimv 
安眠 ānmián  anmianl  bìng  bimk 
按摩 ànmó  ankmol  bìng  bimk 
按脉 ànmò  ankmok    bo 
按捺 ànnà  anknak    bo 
安宁 ānníng  anniml  bāo  bao 
按钮 ànniǔ  ankniuv    bo 
安排 ānpái  anpail  bo  bo 
安培 ānpéi  anpeil    bo 
暗泣 ànqì  ankqik    bol 
暗器 ànqì  ankqik    bol 
按期 ànqī  ankqi    bol 
氨气 ānqì  anqik    bol 
嗷嗷 áoáo  aolaol    bol 
傲骨 àogǔ  aokguv    bol 
懊悔 àohuǐ  aokhuiv  báo  baol 
傲慢 àomàn  aokmank  bǒ  bov 
澳门 àomén  aokmenl    bok 
奥秘 àomì  aokmik    bul 
奥妙 àomiào  aokmiaok  bo  bo 
懊恼 àonǎo  aoknaov  bǔ  buv 
傲气 àoqì  aokqik  bǔ  buv 
傲然 àorán  aokranl    bul 
傲世 àoshì  aokshik    buk 
傲视 àoshì  aokshik    buk 
翱翔 áoxiáng  aolxiaml    buk 
熬夜 áoyè  aolyek  chā  cha 
奥援 àoyuán  aokyuanl    ca 
鏖战 áozhàn  aolzhank  cāi  cai 
澳洲 àozhōu  aokzhou  cái  cail 
爸爸 bàbà  bakbak  cái  cail 
巴巴结结 bābā-jiéjié   baba-jieljiel  cái  cail 
八宝饭 bābǎofàn  babaovfank  cái  cail 
把柄 bābǐng  babimv  cǎi  caiv 
靶场 bǎchǎng  bavchamv  cǎi  caiv 
八成 bāchéng  bacheml  cǎi  caiv 
把持 bǎchí  bavchil  cǎi  caiv 
拔除 báchú   balchul  cài  caik 
霸道 bàdào  bakdaok  cài  caik 
拔刀相助 bádāo-xiàngzhù  baldao-xiamkzhuk  cān  can 
巴尔干半岛 bāěrgàn-bàndǎo  baervgank-bankdaov cān  can 
八方 bā fāng  bafam  cán  canl 
把风 bǎ fēng  bav fem cán  canl 
八哥 bā gē  bage cǎn  canv 
罢工 bà gōng  bak gom  cāng  cam 
八股 bā gǔ  baguv  cāng  cam 
八卦 bā guà   ba guak  cáng  caml 
罢官 bà guān  bak guan  cāo  cao 
把关 bǎ guān  bav guan  cāo  cao 
八国联军 bā guó lián jūn ba guol lianl jun    cáo  caol 
八行书 bā háng shū  ba haml shu  cáo  caol 
拔河 bá hé  bal hel    cǎo  caov 
疤痕 bā hén  ba henl    cek 
跋扈 bá hù  bal huk    cek 
罢教 bà jiāo  bak jiao    cek 
八角 bā jiǎo  ba jiaov    cek 
芭蕉 bā jiāo  ba jiao  cēng  cem 
巴结 bā jié   ba jiel  céng  ceml 
把酒 bǎ jiǔ  bav jiuv  cèng  cemk 
罢课 bà kè  bak kek  chā  cha 
罢了 bà le  bak le  chā  cha 
芭蕾舞 bā lěi wǔ  ba'leivwuv  * chā  cha 
巴黎 bā lí  ba'lil  * chá  chal 
巴黎公社 bā lí gōng shè  ba'lil-gomshek    chá  chal 
拔锚 bá máo  bal maol  chá  chal 
把门 bǎ mén  bav menl  chá  chal 
罢免 bà miǎn  bak mianv  chá  chal 
八面玲珑 bā miàn líng lóng  ba miank liml loml  chá  chal 
把脉 bǎ mò  bav mok  chà  chak 
巴拿马运河 bā ná mǎ yùn hé  ba nal mav yunk hel  chà  chak 
吧女 ba nǚ  ba nvv  chāi  chai 
霸气 bà qì  bak qik  chái  chail 
拔取 bá qǔ  bal quv  chān  chan 
霸权 bà quán  bak quanl  chān  chan 
罢赛 bà sài  bak saik  chán  chanl 
跋山涉水 bá shān shè shuǐ  bal shan shek shuiv  chán  chanl 
跋涉 bá shè  bal shek  chán  chanl 
罢市 bà shì  bak shik  chán  chanl 
巴士 bā shì  ba shik  chǎn  chanv 
罢手 bà shǒu  bak shouv  chǎn  chanv 
扒手 pā shǒu  pa shouv  chàn  chank 
吧台 ba tái  ba tail  chāng  cham 
拔腿 bá tuǐ  bal tuiv  chāng  cham 
霸王 bà wáng  bak waml  zhǎng  zhamv 
巴望 bā wàng  ba wamk  cháng  chaml 
把握 bǎ wò  bav wok  cháng  chaml 
把戏 bǎ xì  bav xik  cháng  chaml 
八仙 bā xiān   ba xian    cháng  chaml 
靶心 bǎ xīn  bav xin  chǎng  chamv 
罢休 bà xiū  bak xiu  chǎng  chamv 
霸业 bà yè  bak yek  chǎng  chamv 
八一三事变 bā yī sān shì biàn  bayisan-shibiank    chàng  chamk 
八音 bā yīn  ba yin  chàng  chamk 
霸占 bà zhàn  bak zhank  chāo  chao 
把盏 bǎ zhǎn  bav zhanv  chāo  chao 
巴掌 bā zhǎng  ba zhamv    chāo  chao 
霸主 bà zhǔ  bak zhuv  cháo  chaol 
拔擢 bá zhuó  bal zhuol  cháo  chaol 
靶子 bǎ zǐ  bav ziv  cháo  chaol 
八字 bā zì  ba zik  chǎo  chaov 
白白 bái bái  bail bail  chǎo  chaov 
白白净净 bái bái jìng jìng  bailbail-jimkjimk  chē  che 
白板 bái bǎn  bail banv  chě  chev 
白班 bái bān  bail ban  chè  chek 
百般 bǎi bān  baiv ban  chè  chek 
败北 bài běi  baik beiv  chēn  chen 
百倍 bǎi bèi  baiv beik  chēn  chen 
败笔 bài bǐ  baik biv  chén  chenl 
拜别 bài bié  baik biel  chén  chenl 
败兵 bài bīng  baik bim  chén  chenl 
百病 bǎi bìng  baiv bimk  chén  chenl 
摆布 bǎi bù  baiv buk  chén  chenl 
白吃 bái chī  bail chi  chuǎng  chuamv 
白痴 bái chī  bail chi  chèn  chenk 
拜辞 bài cí  baik cil  chēng  chem 
白醋 bái cù  bail cuk  chèn  chenk 
白搭 bái dā  bail da  chēng  chem 
白带 bái dài  bail daik  chēng  chem 
白道 bái dào  bail daok  chéng  cheml 
拜倒 bài dǎo  baik daov  chéng  cheml 
白丁 bái dīng  bail dim  chéng  cheml 
摆动 bǎi dòng  baiv domk  chéng  cheml 
拜读 bài dú  baik dul  chéng  cheml 
摆渡 bǎi dù  baiv duk  chéng  cheml 
白发 bái fā  bail fa  chéng  cheml 
百发百中 bǎi fā bǎi zhōng  baiv fa baiv zhom  chéng  cheml 
白发苍苍 bái fā cāng cāng  bail fa cam cam  chéng  cheml 
白饭 bái fàn  bail fank  chěng  chemv 
拜访 bài fǎng  baik famv  chèng  chemk 
摆放 bǎi fàng  baiv famk  chī  chi 
白费 bái fèi  bail feik  chī  chi 
白粉 bái fěn  bail fenv  chī  chi 
百分 bǎi fèn  baiv fenk  chí  chil 
拜佛 bài fó  baik fol  chí  chil 
拜服 bài fú  baik ful  chí  chil 
白宫 bái gōng  bail gom  chǐ  chiv 
白骨 bái gǔ  bail guv  齿 chǐ  chiv 
拜官 bài guān  baik guan  chì  chik 
百官 bǎi guān  baiv guan  chì  chik 
拜贺 bài hè  baik hek  chōng  chom 
百合 bǎi hé  baiv hel  chōng  chom 
白喉 bái hóu  bail houl  chōng  chom 
白话 bái huà  bail huak  chóng  choml 
白花 bái huā  bail hua  chóng  choml 
白花花 bái huā huā  bail hua hua  chǒng  chomv 
百花齐放 bǎi huā qí fàng  baiv hua qil famk  chōu  chou 
百花争艳 bǎi huā zhēng yàn  baiv hua zhem yank  chóu  choul 
拜会 bài huì  baik huik  chóu  choul 
百货 bǎi huò  baiv huok  chóu  choul 
败绩 bài jì  baik jik  chóu  choul 
败家 bài jiā  baik jia  chóu  choul 
拜见 bài jiàn  baik jiank  chǒu  chouv 
败将 bài jiàng  baik jiamk  chǒu  chouv 
白金 bái jīn  bail jin  chòu  chouk 
拜金 bài jīn  baik jin  chū  chu 
白净 bái jìng  bail jimk  chū  chu 
白酒 bái jiǔ  bail jiuv  chú  chul 
败局 bài jú  baik jul  chú  chul 
白卷 bái juàn  bail juank  chú  chul 
败军 bài jūn  baik jun  chǔ  chuv 
拜客 bài kè  baik kek  chǔ  chuv 
百孔千疮 bǎi kǒng qiān chuāng  baiv komv qian chuam  chù  chuk 
摆阔 bǎi kuò  baiv kuok  chù  chuk 
败类 bài lèi  baik leik  chù  chuk 
百里挑一 bǎi lǐ tiāo yī  baiv liv tiao yi  chuāi  chuai 
白脸 bái liǎn  bail lianv  chuài  chuaik 
摆列 bǎi liè  baiv liek  chuài  chuaik 
柏林 bó lín  bol linl  chuān  chuan 
白领 bái lǐng  bail limv  穿 chuān  chuan 
百灵 bǎi líng  baiv liml  chuán  chuanl 
败柳残花 bài liǔ cán huā  baik liuv canl hua  chuán  chuanl 
白鹭 bái lù  bail luk  chuǎn  chuanv 
百忙 bǎi máng  baiv maml  chuàn  chuank 
白茫茫 bái máng máng  bail maml maml  chuāng  chuam 
白米 bái mǐ  bail miv  chuāng  chuam 
白面 bái miàn  bail miank  chuáng  chuaml 
白描 bái miáo  bail miaol  chuàng  chuamk 
白沫 bái mò  bail mok  chuī  chui 
白嫩 bái nèn  bail nenk  chuí  chuil 
拜年 bài nián  baik nianl  chuí  chuil 
百年 bǎi nián  baiv nianl  chuí  chuil 
百鸟归林 bǎi niǎo guī lín  baiv niaov gui linl  chuí  chuil 
摆弄 bǎi nòng  baiv nomk  chūn  chun 
白胖 bái pàng  bail pamk  chún  chunl 
白胖胖 bái pàng pàng  bail pamk pamk  chún  chunl 
摆平 bǎi píng  baiv piml  chún  chunl 
白旗 bái qí  bail qil  chuō  chuo 
白热 bái rè  bail rek  chuò  chuok 
白人 bái rén  bail renl    cil 
白刃 bái rèn  bail renk    cil 
白日 bái rì  bail rik    cil 
百日 bǎi rì  baiv rik    cil 
白日梦 bái rì  mèng  bail rik memk    cil 
白日做夢 bái rì zuò mèng  bail rik zuok memk  cǐ  civ 
白肉 bái ròu  bail rouk    cik 
白润 bái rùn  bail runk    cik 
白色 bái sè  bail sek    cik 
摆设 bǎi shè  baiv shek  cóng  coml 
白食 bái shí  bail shil  cōng  com 
拜师 bài shī  baik shi  cóng  coml 
拜寿 bài shòu  baik shouk  còu  couk 
败诉 bài sù  baik suk    cu 
白糖 bái táng  bail taml    cuk 
拜堂 bài táng  baik taml    cuk 
白天 bái tiān  bail tian    cuk 
白铁 bái tiě  bail tiev  蹿 cuān  cuan 
白头 bái tóu  bail toul  cuàn  cuank 
败退 bài tuì  baik tuik  cuī  cui 
拜托 bài tuō  baik tuo  cuī  cui 
摆脱 bǎi tuō  baiv tuo  cuì  cuik 
百万 bǎi wàn  baiv wank  cuì  cuik 
败亡 bài wáng  baik waml  cūn  cun 
败象 bài xiàng  baik xiamk  cūn  cun 
拜谢 bài xiè  baik xiek  cún  cunl 
败兴 bài xìng  baik ximk  cùn  cunk 
百姓 bǎi xìng  baiv ximk  cuō  cuo 
败絮 bài xù  baik xuk  cuō  cuo 
白雪皑皑 bái xuě ái ái  bail xuev ail ail  cuó  cuol 
白眼 bái yǎn  bail yanv  cuò  cuok 
白杨 bái yáng  bail yaml  cuò  cuok 
白药 bái yào  bail yaok  cuò  cuok 
百业 bǎi yè  baiv yek    da 
白蚁 bái yǐ  bail yiv    da 
百依百顺 bǎi yī bǎi shùn  baiv yi baiv shunk    dal 
白银 bái yín  bail yinl    tak 
柏油 bǎi yóu  baiv youl    dal 
白玉 bái yù  bail yuk  dǎ  dav 
白云 bái yún  bail yunl    dak 
百战百胜 bǎi zhàn bǎi shèng  baiv zhank baiv shemk  dāi  dai 
败仗 bài zhàng  baik zhamk  dài  daik 
败阵 bài zhèn  baik zhenk  dài  daik 
摆正 bǎi zhèng  baiv zhemk  dài  daik 
白纸 bái zhǐ  bail zhiv  dài  daik 
白昼 bái zhòu  bail zhouk  dài  daik 
白字 bái zì  bail zik  dǎi  daiv 
摆子 bǎi zǐ  baiv ziv  dài  daik 
办案 bàn àn  bank ank  dān  dan 
半百 bàn bǎi  bank baiv  dān  dan 
斑白 bān bái  ban bail  dān  dan 
斑斑 bān bān  ban ban  dǎn  danv 
办报 bàn bào  bank baok  dǎn  danv 
半饱 bàn bǎo  bank baov  dàn  dank 
版本 bǎn běn  banv benv  dàn  dank 
半边 bàn biān  bank bian  dàn  dank 
斑驳 bān bó  ban bol  dàn  dank 
颁布 bān bù  ban buk  dàn  dank 
板材 bǎn cái  banv cail  dàn  dank 
班禅 bān chán  ban chanl  dāng  dam 
伴唱 bàn chàng  bank chamk  dāng  dam 
班车 bān chē  ban che  dǎng  damv 
板床 bǎn chuáng  banv chuaml  dǎng  damv 
版次 bǎn cì  banv cik  dàng  damk 
班次 bān cì  ban cik  dàng  damk 
半岛 bàn dǎo  bank daov  dāo  dao 
绊倒 bàn dǎo  bank daov  dáo  daol 
扳倒 bān dǎo  ban daov  dǎo  daov 
板凳 bǎn dèng  banv demk  dǎo  daov 
班底 bān dǐ  ban div  dǎo  daov 
斑点 bān diǎn  ban dianv  dǎo  daov 
扳动 bān dòng  ban domk  dǎo  daov 
伴读 bàn dú  bank dul  dào  daok 
办法 bàn fǎ  bank fav  dào  daok 
办公 bàn gōng  bank gom  dào  daok 
拌和 bàn hé  bank hel  dào  daok 
斑痕 bān hén  ban henl    del 
版画 bǎn huà  banv huak    del 
班会 bān huì  ban huik  de  de 
办货 bàn huò  bank huok  den  den 
班级 bān jí  ban jil  dēng  dem 
扳机 bān jī  ban ji  dēng  dem 
半价 bàn jià  bank jiak  dēng  dem 
搬家 bān jiā  ban jia  dēng  dem 
颁奖 bān jiǎng  ban jiamv  děng  demv 
半截 bàn jié  bank jiel  dèng  demk 
半径 bàn jìng  bank jimk  dèng  demk 
斑鸠 bān jiū  ban jiu  dèng  demk 
扮酷 bàn kù  bank kuk  dèng  demk 
伴郎 bàn láng  bank laml    di 
办理 bàn lǐ  bank liv    di 
半路 bàn lù  bank luk    di 
伴侣 bàn lǚ  bank lvv    dil 
斑马 bān mǎ  ban mav    dil 
班门弄斧 bān mén nòng fǔ  ban menl nomk fuv    dil 
版面 bǎn miàn  banv miank    dil 
伴娘 bàn niáng  bank niaml    dil 
搬弄 bān nòng  ban nomk  dǐ  div 
半票 bàn piào  bank piaok  dǐ  div 
班期 bān qī  ban qi    dik 
搬迁 bān qiān  ban qian    dik 
半球 bàn qiú  bank qiul    dik 
版权 bǎn quán  banv quanl    dik 
半生 bàn shēng  bank shem    dik 
半世 bàn shì  bank shik  diǎ  diav 
办事 bàn shì  bank shik  diān  dian 
班师 bān shī  ban shi  diān  dian 
扳手 bān shǒu  ban shouv  diān  dian 
半数 bàn shù  bank shuk  diān  dian 
板书 bǎn shū  banv shu  diǎn  dianv 
版税 bǎn shuì  banv shuik  diǎn  dianv 
半死 bàn sǐ  bank siv  diǎn  dianv 
伴随 bàn suí  bank suil  diǎn  dianv 
半天 bàn tiān  bank tian  diàn  diank 
伴同 bàn tóng  bank toml  diàn  diank 
半途 bàn tú  bank tul  diàn  diank 
版图 bǎn tú  banv tul  diàn  diank 
半途而废 bàn tú ér fèi  bank tul erl feik  diàn  diank 
伴舞 bàn wǔ  bank wuv  殿 diàn  diank 
扮相 bàn xiàng  bank xiamk  diāo  diao 
半信半疑 bàn xìn bàn yí  bank xink bank yil  diāo  diao 
颁行 bān xíng  ban ximl  diāo  diao 
半休 bàn xiū  bank xiu  diāo  diao 
办学 bàn xué  bank xuel  diào  diaok 
板鸭 bǎn yā  banv ya  diào  diaok 
扮演 bàn yǎn  bank yanv  diào  diaok 
板眼 bǎn yǎn  banv yanv  diào  diaok 
半夜 bàn yè  bank yek  diē  die 
搬移 bān yí  ban yil  diē  die 
伴音 bàn yīn  bank yin  dié  diel 
伴游 bàn yóu  bank youl  dié  diel 
半圆 bàn yuán  bank yuanl  dié  diel 
搬运 bān yùn  ban yunk  dīng  dim 
班长 bān zhǎng  ban zhamv  dīng  dim 
扮装 bàn zhuāng  bank zhuam  dīng  dim 
板子 bǎn zǐ  banv ziv  dīng  dim 
伴奏 bàn zòu  bank zouk  dìng  dimk 
拌嘴 bàn zuǐ  bank zuiv  dǐng  dimv 
扮作 bàn zuò  bank zuok  dǐng  dimv 
帮办 bāng bàn  bam bank  dǐng  dimv 
帮衬 bāng chèn  bam chenk  dìng  dimk 
帮厨 bāng chú  bam chul  dìng  dimk 
棒槌 bàng chuí  bamk chuil  dìng  dimk 
绑带 bǎng dài  bamv daik  dìng  dimk 
绑匪 bǎng fěi  bamv feiv  diū  diu 
绑缚 bǎng fù  bamv fuk  dōng  dom 
帮工 bāng gōng  bam gom  dōng  dom 
帮规 bāng guī  bam gui  dōng  dom 
棒喝 bàng hē  bamk he  dōng  dom 
帮会 bāng huì  bam huik  dǒng  domv 
绑架 bǎng jià  bamv jiak  dǒng  domv 
邦交 bāng jiāo  bam jiao  dòng  domk 
蚌壳 bàng ké  bamk kel  dòng  domk 
邦联 bāng lián  bam lianl  dòng  domk 
帮忙 bāng máng  bam maml  dòng  domk 
帮派 bāng pài  bam paik  dōu  dou 
绑票 bǎng piào  bamv piaok  dōu  dou 
帮腔 bāng qiāng  bam qiam  dòu  douk 
棒球 bàng qiú  bamk qiul  dǒu  douv 
榜首 bǎng shǒu  bamv shouv  dǒu  douv 
帮手 bāng shǒu  bam shouv  dòu  douk 
傍晚 bàng wǎn  bamk wanv  dòu  douk 
榜文 bǎng wén  bamv wenl  dòu  douk 
帮闲 bāng xián  bam xianl    du 
帮凶 bāng xiōng  bam xiom    dul 
榜样 bǎng yàng  bamv yamk    dul 
傍依 bàng yī  bamk yi    dul 
帮佣 bāng yòng  bam yomk    dul 
绑扎 bǎng zhā  bamv zha  dǔ  duv 
帮助 bāng zhù  bam zhuk  dǔ  duv 
帮主 bāng zhǔ  bam zhuv  dǔ  duv 
棒子 bàng zǐ  bamk ziv    duk 
报案 bào àn  baok ank    duk 
保安 bǎo ān  baov an    duk 
薄板 báo bǎn  baol banv    duk 
包办 bāo bàn  baobank    duk 
宝宝 bǎo bǎo  baov baov    duk 
宝贝 bǎo bèi  baov beik  duān  duan 
保本 bǎo běn  baov benv  duǎn  duanv 
暴毙 bào bì  baok bik  duàn  duank 
包庇 bāo bì  baobik  duàn  duank 
褒贬 bāo biǎn  baobianv  duàn  duank 
报表 bào biǎo  baok biaov  duàn  duank 
保镖 bǎo biāo  baov biao  duī  dui 
薄饼 báo bǐng  baol bimv  duì  duik 
抱病 bào bìng  baok bimk  duì  duik 
暴病 bào bìng  baok bimk  duì  duik 
饱餐 bǎo cān  baov can  duì  duik 
保藏 bǎo cáng  baov caml  dūn  dun 
饱尝 bǎo cháng  baov chaml  dūn  dun 
包场 bāo chǎng  baochamv  dūn  dun 
包抄 bāo chāo  baochao  dūn  dun 
包车 bāo chē  baoche  dǔn  dunv 
保持 bǎo chí  baov chil  dùn  dunk 
报仇 bào chóu  baok choul  dùn  dunk 
报酬 bào chóu  baok choul  dùn  dunk 
保存 bǎo cún  baov cunl  dùn  dunk 
报答 bào dá  baok dal  dùn  dunk 
保单 bǎo dān  baov dan  dùn  dunk 
报到 bào dào  baok daok  duō  duo 
宝岛 bǎo dǎo  baov daov  duó  duol 
宝刀 bǎo dāo  baov dao  duó  duol 
报德 bào dé  baok del  duǒ  duov 
宝地 bǎo dì  baov dik  duǒ  duov 
胞弟 bāo dì  baodik  duò  duok 
宝殿 bǎo diàn  baov diank  duò  duok 
宝典 bǎo diǎn  baov dianv  duò  duok 
暴跌 bào diē  baok die  duò  duok 
暴动 bào dòng  baok domk    ke 
剥夺 bō duó  boduol  é  el 
报恩 bào ēn  baok en  é  el 
暴发 bào fā  baok fa  é  el 
爆发 bào fā  baok fa  é  el 
包饭 bāo fàn  baofank  è  ek 
报废 bào fèi  baok feik  è  ek 
暴风 bào fēng  baok fem  饿 è  ek 
暴风骤雨 bào fēng zhòu yǔ  baokfem-zhoukyuv  è  ek 
抱负 bào fù  baok fuk  è  ek 
报复 bào fù  baok fuk  è  ek 
暴富 bào fù  baok fuk  è  ek 
包袱 bāo fú  baoful  ēn  en 
报告 bào gào  baok gaok  èn  enk 
包工 bāo gōng  baogom  ér  erl 
包公 bāo gōng  baogom  ér  erl 
报馆 bào guǎn  baok guanv  ěr  erv 
报关 bào guān  baok guan  èr  erk 
保管 bǎo guǎn  baov guanv  èr  erk 
宝贵 bǎo guì  baov guik    fa 
包裹 bāo guǒ  baoguov    fal 
抱憾 bào hàn  baok hank    fal 
饱含 bǎo hán  baov hanl    fal 
包含 bāo hán  baohanl    fal 
包涵 bāo hán  baohanl  fǎ  fav 
宝号 bǎo hào  baov haok  fān  fan 
薄荷 báo hé  baol hel  fān  fan 
饱和 bǎo hé  baov hel  fān  fan 
抱恨 bào hèn  baok henk  fān  fan 
保护 bǎo hù  baov huk  fán  fanl 
包换 bāo huàn  baohuank  fán  fanl 
包伙 bāo huǒ  baohuov  fán  fanl 
薄技 báo jì  baol jik  fán  fanl 
包机 bāo jī  baoji  fán  fanl 
报价 bào jià  baok jiak  fǎn  fanv 
保价 bǎo jià  baov jiak  fǎn  fanv 
保驾 bǎo jià  baov jiak  fàn  fank 
保健 bǎo jiàn  baov jiank  fàn  fank 
保荐 bǎo jiàn  baov jiank  fàn  fank 
宝剑 bǎo jiàn  baov jiank  fàn  fank 
褒奖 bāo jiǎng  baojiamv  fàn  fank 
报捷 bào jié  baok jiel  fāng  fam 
报界 bào jiè  baok jiek  fáng  faml 
胞姐 bāo jiě  baojiev  fáng  faml 
报警 bào jǐng  baok jimv  仿 fǎng  famv 
饱经 bǎo jīng  baov jim  访 fǎng  famv 
薄酒 báo jiǔ  baol jiuv  fǎng  famv 
保举 bǎo jǔ  baov juv  fàng  famk 
宝眷 bǎo juàn  baov juank  fēi  fei 
暴君 bào jūn  baok jun  fēi  fei 
报刊 bào kān  baok kan  féi  feil 
报考 bào kǎo  baok kaov  fěi  feiv 
抱愧 bào kuì  baok kuik  fèi  feik 
包括 bāo kuò  bao'kuok  * fèi  feik 
饱览 bǎo lǎn  baov lanv  fèi  feik 
包揽 bāo lǎn  bao'lanv  * fèi  feik 
堡垒 bǎo lěi  baov leiv  fèi  feik 
爆冷 bào lěng  baok lemv  fèn  fenk 
薄利 báo lì  baol lik  fén  fenl 
薄礼 báo lǐ  baol liv  fén  fenl 
暴力 bào lì  baok lik  fěn  fenv 
暴利 bào lì  baok lik  fèn  fenk 
暴烈 bào liè  baok liek  fèn  fenk 
爆裂 bào liè  baok liek  fēng  fem 
保留 bǎo liú  baov liul  fēng  fem 
暴露 bào lù  baok luk  fēng  fem 
暴乱 bào luàn  baok luank  fēng  fem 
包罗 bāo luó  bao'luol  * fēng  fem 
剥落 bō luò  bo'luok  * fēng  fem 
包罗万象 bāo luó wàn xiàng  bao'luol-wankxiamk  * fēng  fem 
爆满 bào mǎn  baok manv  féng  feml 
饱满 bǎo mǎn  baov manv  féng  feml 
胞妹 bāo mèi  baomeik  féng  feml 
保密 bǎo mì  baov mik  fèng  femk 
薄命 báo mìng  baol mimk  fèng  femk 
报名 bào míng  baok miml    fol 
保命 bǎo mìng  baov mimk  fǒu  fouv 
薄膜 báo mó  baol mol    fu 
薄暮 báo mù  baol muk    fu 
报幕 bào mù  baok muk    fu 
保姆 bǎo mǔ  baov muv    fu 
暴怒 bào nù  baok nuk    ful 
保暖 bǎo nuǎn  baov nuanv    ful 
暴虐 bào nuè  baok nuek    ful 
包赔 bāo péi  baopeil    ful 
包皮 bāo pí  baopil    ful 
剥皮 bāo pí  baopil    ful 
包票 bāo piào  baopiaok    ful 
爆破 bào pò  baok pok    ful 
抱歉 bào qiàn  baok qiank    ful 
薄情 báo qíng  baol qiml    ful 
抱屈 bào qū  baok qu    ful 
保全 bǎo quán  baov quanl    ful 
报人 bào rén  baok renl  fǔ  fuv 
保人 bǎo rén  baov renl  fǔ  fuv 
包容 bāo róng  baoroml  fǔ  fuv 
薄弱 báo ruò  baol ruok  fǔ  fuv 
报丧 bào sàng  baok samk    fuk 
暴晒 bào shài  baok shaik    fuk 
宝山 bǎo shān  baov shan    fuk 
报社 bào shè  baok shek    fuk 
报时 bào shí  baok shil    fuk 
报失 bào shī  baok shi    fuk 
宝石 bǎo shí  baov shil    fuk 
保释 bǎo shì  baov shik    fuk 
饱受 bǎo shòu  baov shouk    fuk 
保守 bǎo shǒu  baov shouv    fuk 
保收 bǎo shōu  baov shou    fuk 
宝书 bǎo shū  baov shu    fuk 
暴死 bào sǐ  baok siv    fuk 
保送 bǎo sòng  baov somk    fuk 
宝塔 bǎo tǎ  baov tav    ga 
保胎 bǎo tāi  baov tai  gāi  gai 
暴跳 bào tiào  baok tiaok  gǎi  gaiv 
暴跳如雷 bào tiào rú léi  baoktiaok-rulleil  gài  gaik 
报童 bào tóng  baok toml  gài  gaik 
抱头鼠窜 bào tóu shǔ cuàn  baoktoul-shuvcuank  gài  gaik 
暴徒 bào tú  baok tul  gàn  gank 
包退 bāo tuì  baotuik  gān  gan 
保卫 bǎo wèi  baov weik  gǎn  ganv 
包围 bāo wéi  baoweil  gān  gan 
保温 bǎo wēn  baov wen  gān  gan 
报务 bào wù  baok wuk  gǎn  ganv 
宝物 bǎo wù  baov wuk  gǎn  ganv 
报喜 bào xǐ  baok xiv  gǎn  ganv 
保险 bǎo xiǎn  baov xianv  gǎn  ganv 
保鲜 bǎo xiān  baov xian  gàn  gank 
包厢 bāo xiāng  baoxiam  gāng  gam 
报效 bào xiào  baok xiaok  gāng  gam 
报销 bào xiāo  baok xiao  gǎng  gamv 
报信 bào xìn  baok xink  gāng  gam 
抱薪救火 bào xīn jiù huǒ  baokxin-jiukhuov  gāng  gam 
暴行 bào xíng  baok ximl  gāng  gam 
胞兄 bāo xiōng  baoxiom  gāng  gam 
报修 bào xiū  baok xiu  gǎng  gamv 
保修 bǎo xiū  baov xiu  gàng  gamk 
包修 bāo xiū  baoxiu  gāo  gao 
饱学 bǎo xué  baov xuel  gāo  gao 
剥削 bāo xuē  baoxue  gāo  gao 
龅牙 bāo yá  baoyal  gǎo  gaov 
报验 bào yàn  baok yank  稿 gǎo  gaov 
抱养 bào yǎng  baok yamv  gǎo  gaov 
保养 bǎo yǎng  baov yamv  gào  gaok 
褒扬 bāo yáng  baoyaml    ge 
包养 bāo yǎng  baoyamv    ge 
报业 bào yè  baok yek    ge 
胞衣 bāo yī  baoyi    ge 
报应 bào yīng  baok yim    ge 
保佑 bǎo yòu  baov youk    gel 
保有 bǎo yǒu  baov youv    gel 
鲍鱼 bào yú  baok yul    gev 
暴雨 bào yǔ  baok yuv    gel 
宝玉 bǎo yù  baov yuk    gel 
抱怨 bào yuàn  baok yuank    gek 
报怨 bào yuàn  baok yuank    gek 
包月 bāo yuè  baoyuek    gek 
报载 bào zǎi  baok zaiv  gěi  geiv 
薄葬 báo zàng  baol zamk  gēn  gen 
宝藏 bǎo zàng  baov zamk  gēn  gen 
暴躁 bào zào  baok zaok  gén  genl 
爆炸 bào zhà  baok zhak  gèng  gemk 
包扎 bāo zhā  baozha  gēng  gem 
报账 bào zhàng  baok zhamk  gēng  gem 
暴涨 bào zhǎng  baok zhamv  gěng  gemv 
报章 bào zhāng  baok zham  gěng  gemv 
保障 bǎo zhàng  baov zhamk  gěng  gemv 
暴政 bào zhèng  baok zhemk  gōng  gom 
保证 bǎo zhèng  baov zhemk  gōng  gom 
报纸 bào zhǐ  baok zhiv  gōng  gom 
保值 bǎo zhí  baov zhil  gōng  gom 
保重 bǎo zhòng  baov zhomk  gōng  gom 
爆竹 bào zhú  baok zhul  gòng  gomk 
包装 bāo zhuāng  baozhuam  gōng  gom 
包子 bāo zǐ  baoziv  gōng  gom 
包租 bāo zū  baozu  gōng  gom 
宝座 bǎo zuò  baov zuok  gǒng  gomv 
悲哀 bēi āi  bei'ai  ** gǒng  gomv 
备案 bèi àn  beik ank  gǒng  gomv 
背包 bèi bāo  beik bao  gòng  gomk 
卑鄙 bēi bǐ  beibiv  gòng  gomk 
北边 běi biān  beiv bian  gōu  gou 
背部 bèi bù  beik buk  gōu  gou 
被捕 bèi bǔ  beik buv  gōu  gou 
北部 běi bù  beiv buk  gǒu  gouv 
悲惨 bēi cǎn  beicanv  gòu  gouk 
备查 bèi chá  beik chal  gòu  gouk 
悲愁 bēi chóu  beichoul  gòu  gouk 
辈出 bèi chū  beik chu  gòu  gouk 
被刺 bèi cì  beik cik    gu 
背带 bèi dài  beik daik    gu 
被单 bèi dān  beik dan    gu 
被动 bèi dòng  beik domk    gu 
北斗 běi dòu  beiv douk    gu 
北伐 běi fá  beiv fal    gu 
北方 běi fāng  beiv fam  gǔ  guv 
北非 běi fēi  beiv fei  gǔ  guv 
备份 bèi fèn  beik fenk  gǔ  guv 
辈分 bèi fèn  beik fenk  gǔ  guv 
悲愤 bēi fèn  beifenk  gǔ  guv 
悲愤交加 bēi fèn jiāo jiā  beifenk-jiaojia    guk 
背风 bèi fēng  beik fem    guk 
北风 běi fēng  beiv fem    guk 
北风呼啸 běi fēng hū xiào  beivfem- huxiaok    guk 
被服 bèi fú  beik ful  guā  gua 
被俘 bèi fú  beik ful  guā  gua 
背负 bèi fù  beik fuk  guā  gua 
倍感 bèi gǎn  beik ganv  guǎ  guav 
被告 bèi gào  beik gaok  guǎ  guav 
悲歌 bēi gē  bei ge  guà  guak 
杯弓蛇影 bēi gōng shé yǐng  beigom-shelyimv  guà  guak 
悲观 bēi guān  beiguan  guāi  guai 
背光 bèi guāng  beik guam  guǎi  guaiv 
北国 běi guó  beiv guol  guài  guaik 
被害 bèi hài  beik haik  guān  guan 
悲号 bēi hào  beihaok  guān  guan 
背后 bèi hòu  beik houk  guān  guan 
备货 bèi huò  beik huok  guàn  guank 
北极 běi jí  beiv jil  guǎn  guanv 
碑记 bēi jì  beijik  guǎn  guanv 
倍加 bèi jiā  beik jia  guàn  guank 
备件 bèi jiàn  beik jiank  guàn  guank 
卑贱 bēi jiàn  beijiank  guàn  guank 
北疆 běi jiāng  beiv jiam  guàn  guank 
背景 bèi jǐng  beik jimv  guàn  guank 
北京 běi jīng  beiv jim  guàn  guank 
背井离乡 bèi jǐng lí xiāng  beik jimv lil xiam  guāng  guam 
悲剧 bēi jù  beijuk  guāng  guam 
备考 bèi kǎo  beik kaov  广 guǎng  guamv 
贝壳 bèi ké  beik kel  guàng  guamk 
碑刻 bēi kè  bei'kek  * guī  gui 
被控 bèi kòng  beik komk  guī  gui 
悲苦 bēi kǔ  bei'kuv  * guī  gui 
背筐 bèi kuāng  beik kuam  guī  gui 
贝类 bèi lèi  beik leik  guǐ  guiv 
蓓蕾 bèi lěi  beik leiv  guǐ  guiv 
悲凉 bēi liáng  bei'liaml  * guǐ  guiv 
备料 bèi liào  beik liaok  guì  guik 
卑劣 bēi liè  bei'liek  * guì  guik 
碑林 bēi lín  bei'linl  * guì  guik 
背篓 bèi lǒu  beik louv  guì  guik 
悖论 bèi lùn  beik lunk  gǔn  gunv 
背面 bèi miàn  beik miank  gǔn  gunv 
被面 bèi miàn  beik miank  gùn  gunk 
北面 běi miàn  beiv miank  guō  guo 
悲悯 bēi mǐn  beiminv  guō  guo 
悲鸣 bēi míng  beimiml  guó  guol 
背囊 bèi náng  beik naml  guó  guol 
北欧 běi ōu  beiv ou  guǒ  guov 
背叛 bèi pàn  beik pank  guǒ  guov 
被迫 bèi pò  beik pok  guò  guok 
背弃 bèi qì  beik qik    ha 
悲泣 bēi qì  beiqik  hēi  hei 
悲凄 bēi qī  beiqi  hǎi  haiv 
卑怯 bēi qiè  beiqiek  hài  haik 
悲切 bēi qiē  beiqie  hài  haik 
北曲 běi qǔ  beiv quv  hài  haik 
被褥 bèi rù  beik ruk  hān  han 
北上 běi shàng  beiv shamk  hān  han 
悲伤 bēi shāng  beisham  hān  han 
悲声 bēi shēng  beishem  hán  hanl 
背时 bèi shí  beik shil  hán  hanl 
碑石 bēi shí  beishil  hán  hanl 
倍受 bèi shòu  beik shouk  hán  hanl 
备受 bèi shòu  beik shouk  hǎn  hanv 
倍数 bèi shù  beik shuk  hàn  hank 
背书 bèi shū  beik shu  hàn  hank 
杯水车薪 bēi shuǐ chē xīn  beishuiv-chexin  hàn  hank 
悲思 bēi sī  beisi  hàn  hank 
背诵 bèi sòng  beik somk  hàn  hank 
悲酸 bēi suān  beisuan  bèn  benk 
悲叹 bēi tàn  beitank  háng  haml 
被套 bèi tào  beik taok  háng  haml 
悲啼 bēi tí  beitil  háng  haml 
悲痛 bēi tòng  beitomk  hāo  hao 
悲痛欲绝 bēi tòng yù jué  beitomk-yukjuel  hāo  hao 
备忘 bèi wàng  beik wamk  háo  haol 
北纬 běi wěi  beiv weiv  háo  haol 
卑微 bēi wēi  beiwei  háo  haol 
碑文 bēi wén  beiwenl  háo  haol 
卑污 bēi wū  beiwu  háo  haol 
备悉 bèi xī  beik xi  hǎo  haov 
卑下 bēi xià  beixiak  hào  haok 
背心 bèi xīn  beik xin  hào  haok 
悲咽 bēi yān  beiyan    he 
背影 bèi yǐng  beik yimv    he 
备用 bèi yòng  beik yomk    he 
备员 bèi yuán  beik yuanl    hel 
北约 běi yuē  beiv yue    hel 
倍增 bèi zēng  beik zem    hel 
备战 bèi zhàn  beik zhank    hel 
杯盏 bēi zhǎn  beizhanv    hel 
备至 bèi zhì  beik zhik    hel 
悲壮 bēi zhuàng  beizhuamk    hel 
辈子 bèi zǐ  beik ziv    hel 
杯子 bēi zǐ  beiziv    mok 
笨笨地 bèn bèn dì  benkbenkdik    hek 
笨伯 bèn bó  benk bol    hek 
奔波 bēn bō  ben bo    hek 
本埠 běn bù  benv buk    hek 
本部 běn bù  benv buk  hēi  hei 
本册 běn cè  benv cek  hēi  hei 
奔驰 bēn chí  ben chil  hěn  henv 
笨蛋 bèn dàn  benk dank  hěn  henv 
本岛 běn dǎo  benv daov  hèn  henk 
本地 běn dì  benv dik  hēng  hem 
奔放 bēn fàng  ben famk  héng  heml 
本分 běn fèn  benv fenk  hōng  hom 
奔赴 bēn fù  ben fuk  hǒng  homv 
本该 běn gāi  benv gai  hōng  hom 
本国 běn guó  benv guol  hóng  homl 
本行 běn háng  benv haml  hóng  homl 
本籍 běn jí  benv jil  hóng  homl 
本家 běn jiā  benv jia  hóng  homl 
本届 běn jiè  benv jiek  hóu  houl 
本金 běn jīn  benv jin  hóu  houl 
本科 běn kē  benv ke  hóu  houl 
本来 běn lái  benv lail  hǒu  houv 
本利 běn lì  benv lik  hòu  houk 
本领 běn lǐng  benv limv  hòu  houk 
奔流 bēn liú  ben liul  hòu  houk 
奔忙 bēn máng  ben maml    hu 
本名 běn míng  benv miml    hu 
奔命 bēn mìng  ben mimk    hul 
本末 běn mò  benv mok    hul 
本能 běn néng  benv neml    hul 
本年 běn nián  benv nianl    hul 
奔跑 bēn pǎo  ben paov    hul 
本票 běn piào  benv piaok    hul 
本钱 běn qián  benv qianl    hul 
本人 běn rén  benv renl  hǔ  huv 
本日 běn rì  benv rik  hǔ  huv 
奔丧 bēn sàng  ben samk    huk 
本色 běn sè  benv sek    huk 
本身 běn shēn  benv shen    huk 
本省 běn shěng  benv shemv    huk 
本市 běn shì  benv shik  huā  hua 
本事 běn shì  benv shik  huá  hual 
奔逃 bēn táo  ben taol  huá  hual 
本题 běn tí  benv til  huá  hual 
本体 běn tǐ  benv tiv  huà  huak 
本土 běn tǔ  benv tuv  huá  hual 
本位 běn wèi  benv weik  huà  huak 
本文 běn wén  benv wenl  huà  huak 
本息 běn xī  benv xi  怀 huái  huail 
本县 běn xiàn  benv xiank  huái  huail 
本相 běn xiàng  benv xiamk  huái  huail 
本校 běn xiào  benv xiaok  huài  huaik 
本性 běn xìng  benv ximk  huān  huan 
本业 běn yè  benv yek  huān  huan 
本意 běn yì  benv yik  hái  hail 
本义 běn yì  benv yik  huán  huanl 
本月 běn yuè  benv yuek  huǎn  huanv 
本职 běn zhí  benv zhil  huàn  huank 
本质 běn zhì  benv zhik  huàn  huank 
本旨 běn zhǐ  benv zhiv  huàn  huank 
笨重 bèn zhòng  benk zhomk  huāng  huam 
笨拙 bèn zhuō  benk zhuo  huāng  huam 
本字 běn zì  benv zik  huáng  huaml 
本子 běn zǐ  benv ziv  huáng  huaml 
奔走 bēn zǒu  ben zouv  huǎng  huamv 
奔走相告 bēn zǒu xiàng gào  benzouv-xiamkgaok  huǎng  huamv 
本族 běn zú  benv zul  huī  hui 
蹦蹦跳跳 bèng bèng tiào tiào  bemkbemk-tiaoktiaok  huī  hui 
绷带 bēng dài  bem daik  huī  hui 
崩解 bēng jiě  bem jiev  huí  huil 
崩溃 bēng kuì  bem kuik  huǐ  huiv 
崩裂 bēng liè  bem liek  huì  huik 
崩落 bēng luò  bem luok  huì  huik 
崩盘 bēng pán  bem panl  huì  huik 
崩塌 bēng tā  bem ta  huì  huik 
崩坍 bēng tān  bem tan  huì  huik 
蹦跳 bèng tiào  bemk tiaok  huì  huik 
彼岸 bǐ àn  biv ank  huǐ  huiv 
臂膀 bì bǎng  bik bamv  hūn  hun 
壁报 bì bào  bik baok  hūn  hun 
必备 bì bèi  bik beik  hūn  hun 
比比皆是 bǐ bǐ jiē shì  biv biv jie shik  hún  hunl 
弊病 bì bìng  bik bimk  hún  hunl 
壁橱 bì chú  bik chul  hún  hunl 
彼此 bǐ cǐ  biv civ  huō  huo 
必得 bì dé  bik del  huō  huo 
壁灯 bì dēng  bik dem  huō  huo 
必定 bì dìng  bik dimk  huó  huol 
鼻窦 bí dòu  bil douk  huǒ  huov 
弊端 bì duān  bik duan  huǒ  huov 
鼻儿 bí ér  bil erl  huò  huok 
笔法 bǐ fǎ  biv fav  huò  huok 
比方 bǐ fāng  biv fam  huò  huok 
避风 bì fēng  bik fem  huò  huok 
笔锋 bǐ fēng  biv fem  huò  huok 
笔耕 bǐ gēng  biv gem  huò  huok 
逼供 bī gòng  bigomk    ji 
壁挂 bì guà  bik guak    ji 
闭关 bì guān  bik guan    ji 
壁柜 bì guì  bik guik    ji 
弊害 bì hài  bik haik    ji 
碧海 bì hǎi  bik haiv    ji 
碧海青天 bì hǎi qīng tiān  bik haiv qim tian    ji 
闭合 bì hé  bik hel    jil 
逼和 bī hé  bihel    jil 
庇护 bì hù  bik huk    jil 
壁虎 bì hǔ  bik huv    jil 
壁画 bì huà  bik huak    jil 
比划 bǐ huá  biv hual    jil 
笔画 bǐ huà  biv huak    jil 
闭会 bì huì  bik huik    jil 
避讳 bì huì  bik huik    jil 
笔会 bǐ huì  biv huik    jil 
逼婚 bī hūn  bihun    jil 
避忌 bì jì  bik jik  jǐ  jiv 
笔记 bǐ jì  biv jik  jǐ  jiv 
笔迹 bǐ jì  biv jik  jǐ  jiv 
比价 bǐ jià  biv jiak    jik 
笔架 bǐ jià  biv jiak    jik 
鄙见 bǐ jiàn  biv jiank    jik 
笔尖 bǐ jiān  biv jian    jik 
必将 bì jiāng  bik jiam    jik 
比较 bǐ jiào  biv jiaok    jik 
逼近 bī jìn  bijink    jik 
毕竟 bì jìng  bik jimk    jik 
鼻孔 bí kǒng  bil komv    jik 
碧空 bì kōng  bik kom    jik 
碧空如洗 bì kōng rú xǐ  bik kom rul xiv    jik 
闭口 bì kǒu  bik kouv    jik 
壁立 bì lì  bik lik  jiā  jia 
臂力 bì lì  bik lik  jiá  jial 
比例 bǐ lì  biv lik  jiā  jia 
笔力 bǐ lì  biv lik  jiā  jia 
鼻梁 bí liáng  bil liaml  jiā  jia 
鄙陋 bǐ lòu  biv louk  jiā  jia 
壁炉 bì lú  bik lul  jiá  jial 
闭路 bì lù  bik luk  jiá  jial 
笔录 bǐ lù  biv luk  jiǎ  jiav 
避乱 bì luàn  bik luank  jiǎ  jiav 
蓖麻 bì má  bik mal  jiǎ  jiav 
比美 bǐ měi  biv meiv  jià  jiak 
闭门 bì mén  bik menl  jià  jiak 
避免 bì miǎn  bik mianv  jià  jiak 
毙命 bì mìng  bik mimk  jiǎ  jiav 
笔名 bǐ míng  biv miml  jià  jiak 
笔墨 bǐ mò  biv mok  jiān  jian 
闭目 bì mù  bik muk  jiān  jian 
闭幕 bì mù  bik muk  jiān  jian 
避难 bì nàn  bik nank  jiān  jian 
婢女 bì nǚ  bik nvv  jiān  jian 
逼迫 bī pò  bipok  jiān  jian 
荸荠 bí qí  bil qil  jiān  jian 
闭气 bì qì  bik qik  jiān  jian 
鼻腔 bí qiāng  bil qiam  jiān  jian 
必然 bì rán  bik ranl  jiǎn  jianv 
逼人 bī rén  birenl  jiǎn  jianv 
比如 bǐ rú  biv rul  jiǎn  jianv 
鼻塞 bí sāi  bil sai  jiǎn  jianv 
闭塞 bì sāi  bik sai  jiǎn  jianv 
比赛 bǐ sài  biv saik  jiǎn  jianv 
逼上梁山 bī shàng liáng shān  bishamk-liamlshan  jiǎn  jianv 
必胜 bì shèng  bik shemk  jiǎn  jianv 
毕生 bì shēng  bik shem  jiàn  jiank 
壁饰 bì shì  bik shik  jiàn  jiank 
避世 bì shì  bik shik  jiàn  jiank 
比试 bǐ shì  biv shik  jiàn  jiank 
笔势 bǐ shì  biv shik  jiàn  jiank 
笔试 bǐ shì  biv shik  jiàn  jiank 
鄙视 bǐ shì  biv shik  jiàn  jiank 
逼视 bī shì  bishik  jiàn  jiank 
逼使 bī shǐ  bishiv  jiàn  jiank 
匕首 bǐ shǒu  biv shouv  jiàn  jiank 
避暑 bì shǔ  bik shuv  jiāng  jiam 
笔顺 bǐ shùn  biv shunk  jiāng  jiam 
笔算 bǐ suàn  biv suank  jiāng  jiam 
壁毯 bì tǎn  bik tanv  jiāng  jiam 
笔谈 bǐ tán  biv tanl  jiāng  jiam 
鼻涕 bí tì  bil tik  jiǎng  jiamv 
笔筒 bǐ tǒng  biv tomv  jiǎng  jiamv 
臂弯 bì wān  bik wan  jiǎng  jiamv 
逼问 bī wèn  biwenk  jiǎng  jiamv 
笔误 bǐ wù  biv wuk  jiàng  jiamk 
比武 bǐ wǔ  biv wuv  jiàng  jiamk 
鼻息 bí xī  bil xi  jiàng  jiamk 
陛下 bì xià  bik xiak  jiàng  jiamk 
笔下生花 bǐ xià shēng huā  bivxiak-shemhua  jiāo  jiao 
避嫌 bì xián  bik xianl  jiāo  jiao 
闭校 bì xiào  bik xiaok  jiāo  jiao 
避邪 bì xié  bik xiel  jiāo  jiao 
必修 bì xiū  bik xiu  jiāo  jiao 
必须 bì xū  bik xu  jiāo  jiao 
必需 bì xū  bik xu  jiāo  jiao 
鼻炎 bí yán  bil yanl  jiǎo  jiaov 
必要 bì yào  bik yaok  jiǎo  jiaov 
毕业 bì yè  bik yek  jiǎo  jiaov 
裨益 bì yì  bik yik  jiǎo  jiaov 
庇荫 bì yīn  bik yin  jiǎo  jiaov 
庇佑 bì yòu  bik youk  jiǎo  jiaov 
笔友 bǐ yǒu  biv youv  jiǎo  jiaov 
碧玉 bì yù  bik yuk  jiǎo  jiaov 
避雨 bì yǔ  bik yuv  jiào  jiaok 
比喻 bǐ yù  biv yuk  轿 jiào  jiaok 
避孕 bì yùn  bik yunk  jiào  jiaok 
逼债 bī zhài  bizhaik  jiāo  jiao 
笔战 bǐ zhàn  biv zhank  jiào  jiaok 
臂章 bì zhāng  bik zham  jiē  jie 
比照 bǐ zhào  biv zhaok  jiē  jie 
笔者 bǐ zhě  biv zhev  jiē  jie 
逼真 bī zhēn  bizhen  jiē  jie 
弊政 bì zhèng  bik zhemk  jiē  jie 
币值 bì zhí  bik zhil  jiē  jie 
币制 bì zhì  bik zhik  jié  jiel 
壁纸 bì zhǐ  bik zhiv  jié  jiel 
比值 bǐ zhí  biv zhil  jié  jiel 
笔直 bǐ zhí  biv zhil  jié  jiel 
壁钟 bì zhōng  bik zhom    ta 
比重 bǐ zhòng  biv zhomk  jiě  jiev 
鼻子 bí zǐ  bil ziv  jiě  jiev 
篦子 bì zǐ  bik ziv  jiè  jiek 
鼻祖 bí zǔ  bil zuv  jiè  jiek 
比作 bǐ zuò  biv zuok  jiè  jiek 
辩白 biàn bái  biank bail  jiè  jiek 
辨别 biàn bié  biank biel  jiè  jiek 
辩驳 biàn bó  biank bol  jiè  jiek 
便步 biàn bù  biank buk  jīn  jin 
遍布 biàn bù  biank buk  jīn  jin 
辩才 biàn cái  biank cail  jīn  jin 
便餐 biàn cān  biank can  jīn  jin 
鞭策 biān cè  bian cek  jīn  jin 
便车 biàn chē  biank che  jīn  jin 
变成 biàn chéng  biank cheml  jǐn  jinv 
贬称 biǎn chēng  bianv chem  jǐn  jinv 
编程 biān chéng  bian cheml  jǐn  jinv 
边城 biān chéng  bian cheml  jìn  jink 
便池 biàn chí  biank chil  jìn  jink 
贬斥 biǎn chì  bianv chik  jìn  jink 
鞭笞 biān chī  bian chi  jìn  jink 
编创 biān chuàng  bian chuamk  jìn  jink 
边陲 biān chuí  bian chuil  jìn  jink 
辩词 biàn cí  biank cil  jìn  jink 
贬词 biǎn cí  bianv cil  jīng  jim 
编次 biān cì  bian cik  jīng  jim 
鞭打 biān dǎ  bian dav  jīng  jim 
扁担 biǎn dān  bianv dan  jīng  jim 
便当 biàn dāng  biank dam  jīng  jim 
便道 biàn dào  biank daok  jīng  jim 
编导 biān dǎo  bian daov  jīng  jim 
遍地 biàn dì  biank dik  jīng  jim 
贬低 biǎn dī  bianv di  jǐng  jimv 
边地 biān dì  bian dik  jǐng  jimv 
遍地开花 biàn dì kāi huā  biankdik-kaihua  jǐng  jimv 
变调 biàn diào  biank diaok  jǐng  jimv 
编订 biān dìng  bian dimk  jìng  jimk 
变动 biàn dòng  biank domk  jìng  jimk 
扁豆 biǎn dòu  bianv douk  jìng  jimk 
编队 biān duì  bian duik  jìng  jimk 
匾额 biǎn é  bianv el  jìng  jimk 
变法 biàn fǎ  biank fav  liàng  liamk 
便饭 biàn fàn  biank fank  jìng  jimk 
边防 biān fáng  bian faml  jìng  jimk 
便服 biàn fú  biank ful  jìng  jimk 
蝙蝠 biān fú  bian ful  jiǒng  jiomv 
变革 biàn gé  biank gel  jiū  jiu 
变更 biàn gèng  biank gemk  jiū  jiu 
变工 biàn gōng  biank gom  jiū  jiu 
变故 biàn gù  biank guk  jiǔ  jiuv 
变卦 biàn guà  biank guak  jiǔ  jiuv 
边关 biān guān  bian guan  jiǔ  jiuv 
便函 biàn hán  biank hanl  jiǔ  jiuv 
编号 biān hào  bian haok  jiǔ  jiuv 
便壶 biàn hú  biank hul  jiù  jiuk 
辩护 biàn hù  biank huk  jiù  jiuk 
变化 biàn huà  biank huak  jiù  jiuk 
变幻 biàn huàn  biank huank  jiù  jiuk 
变换 biàn huàn  biank huank  jiù  jiuk 
边患 biān huàn  bian huank  jiù  jiuk 
遍及 biàn jí  biank jil    ju 
编辑 biān jí  bian jil    ju 
边际 biān jì  bian jik    ju 
变价 biàn jià  biank jiak    ju 
便笺 biàn jiān  biank jian    ju 
边疆 biān jiāng  bian jiam    ju 
边角 biān jiǎo  bian jiaov    ju 
便捷 biàn jié  biank jiel    jul 
辩解 biàn jiě  biank jiev    jul 
变节 biàn jiē  biank jie    jul 
编结 biān jié  bian jiel    jul 
边界 biān jiè  bian jiek  jǔ  juv 
边境 biān jìng  bian jimk    juk 
变局 biàn jú  biank jul    juk 
编剧 biān jù  bian juk    juk 
便利 biàn lì  biank lik    juk 
变例 biàn lì  biank lik    juk 
变脸 biàn liǎn  biank lianv    juk 
变量 biàn liàng  biank liamk    juk 
编列 biān liè  bian liek    juk 
变乱 biàn luàn  biank luank    juk 
辩论 biàn lùn  biank lunk    juk 
编码 biān mǎ  bian mav    juk 
变卖 biàn mài  biank maik    juk 
便帽 biàn mào  biank maok  juān  juan 
便门 biàn mén  biank menl  juàn  juank 
边门 biān mén  bian menl  juàn  juank 
便秘 biàn mì  biank mik  juàn  juank 
便民 biàn mín  biank minl  juē  jue 
编目 biān mù  bian muk  jué  juel 
便溺 biàn nì  biank nik  jué  juel 
编年 biān nián  bian nianl  jiào  jiaok 
编排 biān pái  bian pail  juè  juek 
编派 biān pài  bian paik  jué  juel 
鞭炮 biān pào  bian paok  jiáo  jiaol 
便盆 biàn pén  biank penl  jūn jun
扁平 biǎn píng  bianv piml  jūn jun
便签 biàn qiān  biank qian  jūn jun
变迁 biàn qiān  biank qian  jūn jun
边区 biān qū  bian qu  jūn jun
辨认 biàn rèn  biank renk    ka 
边塞 biān sāi  bian sai  kǎ  kav 
变色 biàn sè  biank sek  kāi  kai 
变色龙 biàn sè lóng  bianksekloml  kāi  kai 
编审 biān shěn  bian shenv  kǎi  kaiv 
辨识 biàn shí  biank shil  kān  kan 
辩士 biàn shì  biank shik  kǎn  kanv 
变数 biàn shù  biank shuk  kǎn  kanv 
辩诉 biàn sù  biank suk  kǎn  kanv 
变速 biàn sù  biank suk  kàn  kank 
贬损 biǎn sǔn  bianv sunv  kāng  kam 
变态 biàn tài  biank taik  kāng  kam 
变体 biàn tǐ  biank tiv  káng  kaml 
变天 biàn tiān  biank tian  kàng  kamk 
便条 biàn tiáo  biank tiaol  kàng  kamk 
便桶 biàn tǒng  biank tomv  kàng  kamk 
变通 biàn tōng  biank tom  kǎo  kaov 
编委 biān wěi  bian weiv  kǎo  kaov 
边务 biān wù  bian wuk  kǎo  kaov 
编舞 biān wǔ  bian wuv  kào  kaok 
辨析 biàn xī  biank xi  kào  kaok 
变现 biàn xiàn  biank xiank    ke 
边线 biān xiàn  bian xiank    ke 
变相 biàn xiàng  biank xiamk    ke 
编校 biān xiào  bian xiaok    ke 
便鞋 biàn xié  biank xiel    ke 
编写 biān xiě  bian xiev    kel 
变心 biàn xīn  biank xin    kel 
变形 biàn xíng  biank ximl    kev 
变型 biàn xíng  biank ximl    kev 
变性 biàn xìng  biank ximk    kek 
编修 biān xiū  bian xiu    kek 
编选 biān xuǎn  bian xuanv    kek 
边沿 biān yán  bian yanl    kek 
编演 biān yǎn  bian yanv    ke 
变样 biàn yàng  biank yamk  kěn  kenv 
遍野 biàn yě  biank yev  kěn  kenv 
变易 biàn yì  biank yik  kēng  kem 
变异 biàn yì  biank yik  kēng  kem 
便衣 biàn yī  biank yi  kōng  kom 
贬抑 biǎn yì  bianv yik  kǒng  komv 
贬义 biǎn yì  bianv yik  kǒng  komv 
编译 biān yì  bian yik  kòng  komk 
编印 biān yìn  bian yink  kōu  kou 
便于 biàn yú  biank yul  kōu  kou 
编余 biān yú  bian yul  kǒu  kouv 
边缘 biān yuán  bian yuanl  kòu  kouk 
边远 biān yuǎn  bian yuanv  kòu  kouk 
编造 biān zào  bian zaok  kòu  kouk 
边寨 biān zhài  bian zhaik    ku 
编著 biān zhe  bian zhe    ku 
编者 biān zhě  bian zhev    ku 
辨正 biàn zhèng  biank zhemk  kǔ  kuv 
辨证 biàn zhèng  biank zhemk    kuk 
变质 biàn zhì  biank zhik    kuk 
贬值 biǎn zhí  bianv zhil    kuk 
贬职 biǎn zhí  bianv zhil  kuā  kua 
编制 biān zhì  bian zhik  kuǎ  kuav 
编织 biān zhī  bian zhi  kuǎ  kuav 
变种 biàn zhǒng  biank zhomv  kuà  kuak 
便中 biàn zhōng  biank zhom  kuà  kuak 
编撰 biān zhuàn  bian zhuank  kuà  kuak 
便装 biàn zhuāng  biank zhuam  kuài  kuaik 
辫子 biàn zǐ  biank ziv  kuài  kuaik 
鞭子 biān zǐ  bian ziv  kuān  kuan 
编组 biān zǔ  bian zuv  kuǎn  kuanv 
表白 biǎo bái  biaov bail  kuāng  kuam 
标榜 biāo bǎng  biaobamv  kuāng  kuam 
表报 biǎo bào  biaov baok  kuāng  kuam 
裱褙 biǎo bèi  biaov beik  kuāng  kuam 
标本 biāo běn  biaobenv  kuáng  kuaml 
表册 biǎo cè  biaov cek  kuáng  kuaml 
表层 biǎo céng  biaov ceml  kuàng  kuamk 
飙车 biāo chē  biaoche  kuàng  kuamk 
标尺 biāo chǐ  biaochiv  kuàng  kuamk 
表达 biǎo dá  biaov dal  kuàng  kuamk 
标的 biāo di  biaodi  kuī  kui 
表弟 biǎo dì  biaov dik  kuī  kui 
标点 biāo diǎn  biaodianv  kuì  kuik 
标定 biāo dìng  biaodimk  kūn  kun 
标杆 biāo gǎn  biaoganv  kǔn  kunv 
标高 biāo gāo  biaogao  kùn  kunk 
表格 biǎo gé  biaov gel  kuò  kuok 
表哥 biǎo gē  biaov ge  kuò  kuok 
表功 biǎo gōng  biaov gom  kuò  kuok 
彪悍 biāo hàn  biaohank    la 
标号 biāo hào  biaohaok    la 
裱糊 biǎo hú  biaov hul    lak 
表记 biǎo jì  biaov jik    lak 
标记 biāo jì  biaojik    lak 
标价 biāo jià  biaojiak  lái  lail 
表姐 biǎo jiě  biaov jiev  lài  laik 
表解 biǎo jiě  biaov jiev  lán  lanl 
表决 biǎo jué  biaov juel  lán  lanl 
表露 biǎo lù  biaov luk  lán  lanl 
表率 biǎo shuài  biaov shuaik lán  lanl 
标卖 biāo mài  biaomaik  lán  lanl 
表妹 biǎo mèi  biaov meik  lǎn  lanv 
表面 biǎo miàn  biaov miank  lǎn  lanv 
表明 biǎo míng  biaov miml  làn  lank 
标明 biāo míng  biaomiml  làn  lank 
表皮 biǎo pí  biaov pil  láng  laml 
标枪 biāo qiāng  biaoqiam  láng  laml 
表亲 biǎo qīn  biaov qin  láng  laml 
表情 biǎo qíng  biaov qiml  làng  lamk 
飙升 biāo shēng  biaoshem  lāo  lao 
表示 biǎo shì  biaov shik  láo  laol 
标示 biāo shì  biaoshik  láo  laol 
表述 biǎo shù  biaov shuk  lǎo  laov 
标书 biāo shū  biaoshu  lào  laok 
表态 biǎo tài  biaov taik  lào  laok 
标题 biāo tí  biaotil    lek 
表现 biǎo xiàn  biaov xiank    lek 
表象 biǎo xiàng  biaov xiamk  léi  leil 
表演 biǎo yǎn  biaov yanv  léi  leil 
表扬 biǎo yáng  biaov yaml  lěi  leiv 
标语 biāo yǔ  biaoyuv  lèi  leik 
表彰 biǎo zhāng  biaov zham  lèi  leik 
表针 biǎo zhēn  biaov zhen  lèi  leik 
表侄 biǎo zhí  biaov zhil  lèi  leik 
标致 biāo zhì  biaozhik  lèi  leik 
标志 biāo zhì  biaozhik  lei  lei 
标注 biāo zhù  biaozhuk  léng  leml 
标准 biāo zhǔn  biaozhunv  lěng  lemv 
婊子 biǎo zǐ  biaov ziv  lèng  lemk 
别称 bié chēng  biel chem    lil 
别处 bié chù  biel chuk    lil 
别号 bié hào  biel haok    lil 
别集 bié jí  biel jil    lil 
别家 bié jiā  biel jia    lil 
蹩脚 bié jiǎo  biel jiaov  lǐ  liv 
别离 bié lí  biel lil  lǐ  liv 
别论 bié lùn  biel lunk  lǐ  liv 
别名 bié míng  biel miml  lǐ  liv 
别扭 bié niǔ  biel niuv  lǐ  liv 
憋气 biē qì  bie qik    lik 
别人 bié rén  biel renl    lik 
瘪三 biě sān  biev san    lik 
别墅 bié shù  biel shuk    lik 
别说 bié shuō  biel shuo    lik 
别样 bié yàng  biel yamk    lik 
别有洞天 bié yǒu dòng tiān  bielyouv-domktian    lik 
别针 bié zhēn  biel zhen    lik 
别致 bié zhì  biel zhik    lik 
别字 bié zì  biel zik  liǎng  liamv 
彬彬有礼 bīn bīn yǒu lǐ  binbin-youvliv  lián  lianl 
摈除 bìn chú  bink chul  lián  lianl 
缤纷 bīn fēn  binfen  lián  lianl 
宾馆 bīn guǎn  bin guanv  lián  lianl 
宾客 bīn kè  bin kek  lián  lianl 
槟榔 bīn láng  bin laml  liǎn  lianv 
摈弃 bìn qì  bink qik  liǎn  lianv 
濒死 bīn sǐ  bin siv  liàn  liank 
濒危 bīn wēi  bin wei  liàn  liank 
傧相 bīn xiàng  bin xiamk  liàn  liank 
宾主 bīn zhǔ  bin zhuv  liàn  liank 
病案 bìng àn  bimk ank  liáng  liaml 
禀报 bǐng bào  bimv baok  liáng  liaml 
冰雹 bīng báo  bim baol  liáng  liaml 
秉笔 bǐng bǐ  bimv biv  liáng  liaml 
病变 bìng biàn  bimk biank  liǎng  liamv 
兵变 bīng biàn  bim biank  liàng  liamk 
兵车 bīng chē  bim che  liàng  liamk 
病程 bìng chéng  bimk cheml  liàng  liamk 
并称 bìng chēng  bimk chem  liàng  liamk 
秉承 bǐng chéng  bimv cheml  liàng  liamk 
秉持 bǐng chí  bimv chil  liáo  liaol 
摒除 bìng chú  bimk chul  liáo  liaol 
冰船 bīng chuán  bim chuanl  liáo  liaol 
兵船 bīng chuán  bim chuanl  liáo  liaol 
冰川 bīng chuān  bim chuan  liáo  liaol 
病床 bìng chuáng  bimk chuaml  liào  liaok 
并存 bìng cún  bimk cunl  le  le 
冰袋 bīng dài  bim daik  liào  liaok 
冰点 bīng diǎn  bim dianv  liào  liaok 
冰雕 bīng diāo  bim diao  liě  liev 
兵丁 bīng dīng  bim dim  liè  liek 
冰冻 bīng dòng  bim domk  liè  liek 
病毒 bìng dú  bimk dul  liè  liek 
冰毒 bīng dú  bim dul  liè  liek 
并发 bìng fā  bimk fa  lín  linl 
兵法 bīng fǎ  bim fav  lín  linl 
病房 bìng fáng  bimk faml  lín  linl 
并非 bìng fēi  bimk fei  lín  linl 
冰封 bīng fēng  bim fem  lín  linl 
冰封大地 bīng fēng dà dì  bimfem-dakdik  lín  linl 
病夫 bìng fū  bimk fu  lìn  link 
禀赋 bǐng fù  bimv fuk  līn  lin 
饼干 bǐng gàn  bimv gank  líng  liml 
禀告 bǐng gào  bimv gaok  lǐng  limv 
病根 bìng gēn  bimk gen  líng  liml 
秉公 bǐng gōng  bimv gom  líng  liml 
兵工 bīng gōng  bim gom  líng  liml 
并购 bìng gòu  bimk gouk  líng  liml 
病故 bìng gù  bimk guk  lǐng  limv 
并轨 bìng guǐ  bimk guiv  lìng  limk 
冰柜 bīng guì  bim guik  lìng  limk 
病害 bìng hài  bimk haik  liū  liu 
病号 bìng hào  bimk haok  liū  liu 
冰河 bīng hé  bim hel  liú  liul 
病患 bìng huàn  bimk huank  liú  liul 
兵祸 bīng huò  bim huok  liú  liul 
冰肌玉骨 bīng jī yù gǔ  bim ji yuk guv  liú  liul 
病假 bìng jiǎ  bimk jiav  liú  liul 
病家 bìng jiā  bimk jia  liú  liul 
兵家 bīng jiā  bim jia  liú  liul 
并肩 bìng jiān  bimk jian  liǔ  liuv 
兵谏 bīng jiàn  bim jiank  liǔ  liuv 
兵舰 bīng jiàn  bim jiank  liù  liuk 
冰窖 bīng jiào  bim jiaok    ge 
并进 bìng jìn  bimk jink  lóng  loml 
并举 bìng jǔ  bimk juv  lóng  loml 
摒绝 bìng jué  bimk juel  lóng  loml 
病菌 bìng jūn  bimk jun  lóng  loml 
病况 bìng kuàng  bimk kuamk  lǒng  lomv 
冰冷 bīng lěng  bim lemv  lǒng  lomv 
并力 bìng lì  bimk lik  lǒng  lomv 
并立 bìng lì  bimk lik  lóu  loul 
病例 bìng lì  bimk lik  lóu  loul 
病历 bìng lì  bimk lik  lǒu  louv 
病理 bìng lǐ  bimk liv  lǒu  louv 
兵力 bīng lì  bim lik  lòu  louk 
并联 bìng lián  bimk lianl    luk 
冰凉 bīng liáng  bim liaml    lu 
并列 bìng liè  bimk liek    lul 
冰凌 bīng líng  bim liml    lul 
并拢 bìng lǒng  bimk lomv    lul 
兵马 bīng mǎ  bim mav  lǔ  luv 
并茂 bìng mào  bimk maok  lǔ  luv 
禀明 bǐng míng  bimv miml  lǔ  luv 
病魔 bìng mó  bimk mol    luk 
并排 bìng pái  bimk pail    luk 
摒弃 bìng qì  bimk qik  鹿   luk 
兵器 bīng qì  bim qik  lǜ  lvk 
并且 bìng qiě  bimk qiev    luk 
病情 bìng qíng  bimk qiml    luk 
冰清玉洁 bīng qīng yù jié  bimqim-yukjiel  lǘ  lvl 
冰球 bīng qiú  bim qiul  lǚ  lvv 
病区 bìng qū  bimk qu  lǚ  lvv 
兵权 bīng quán  bim quanl  lǚ  lvv 
病人 bìng rén  bimk renl  lǚ  lvv 
病容 bìng róng  bimk roml  lǚ  lvv 
兵戎 bīng róng  bim roml  lǜ  lvk 
并入 bìng rù  bimk ruk  绿 lǜ  lvk 
病弱 bìng ruò  bimk ruok  lǜ  lvk 
冰山 bīng shān  bim shan  luǎn  luanv 
病逝 bìng shì  bimk shik  luàn  luank 
病势 bìng shì  bimk shik  luě  luev 
病史 bìng shǐ  bimk shiv  luè  luek 
冰室 bīng shì  bim shik  lún  lunl 
冰释 bīng shì  bim shik  lún  lunl 
兵士 bīng shì  bim shik  lùn  lunk 
冰霜 bīng shuāng  bim shuam  lǚ  lvv 
病榻 bìng tà  bimk tak  luó  luol 
病态 bìng tài  bimk taik  luó  luol 
冰炭 bīng tàn  bim tank  luó  luol 
冰糖 bīng táng  bim taml  luó  luol 
病体 bìng tǐ  bimk tiv  luó  luol 
冰天雪地 bīng tiān xuě dì  bimtian-xuevdik  luǒ  luov 
病痛 bìng tòng  bimk tomk  luò  luok 
兵团 bīng tuán  bim tuanl  luò  luok 
并吞 bìng tūn  bimk tun  luò  luok 
并网 bìng wǎng  bimk wamv  luò  luok 
病危 bìng wēi  bimk wei    mal 
病象 bìng xiàng  bimk xiamk  mǎ  mav 
兵饷 bīng xiǎng  bim xiamv  mǎ  mav 
冰箱 bīng xiāng  bim xiam    mak 
冰鞋 bīng xié  bim xiel  ma  ma 
兵械 bīng xiè  bim xiek  ma  ma 
并行 bìng xíng  bimk ximl  mái  mail 
秉性 bǐng xìng  bimv ximk  mǎi  maiv 
冰雪 bīng xuě  bim xuev  mài  maik 
病疫 bìng yì  bimk yik  mài  maik 
兵役 bīng yì  bim yik  mài  maik 
病因 bìng yīn  bimk yin    mok 
兵营 bīng yíng  bim yiml  mán  manl 
并用 bìng yòng  bimk yomk  mán  manl 
病友 bìng yǒu  bimk youv  mǎn  manv 
病愈 bìng yù  bimk yuk  màn  mank 
病源 bìng yuán  bimk yuanl  màn  mank 
兵员 bīng yuán  bim yuanl  máng  maml 
兵源 bīng yuán  bim yuanl  mǎng  mamv 
病灶 bìng zào  bimk zaok  māo  mao 
病症 bìng zhèng  bimk zhemk  máo  maol 
秉政 bǐng zhèng  bimv zhemk  máo  maol 
兵制 bīng zhì  bim zhik  máo  maol 
并重 bìng zhòng  bimk zhomk  máo  maol 
兵种 bīng zhǒng  bim zhomv  mǎo  maov 
秉烛 bǐng zhú  bimv zhul  mǎo  maov 
病状 bìng zhuàng  bimk zhuamk  mào  maok 
兵卒 bīng zú  bim zul mào  maok 
博爱 bó ài  bol aik  méi  meil 
播报 bō bào  bobaok  méi  meil 
伯伯 bó bó  bol bol  méi  meil 
勃勃 bó bó  bol bol  méi  meil 
饽饽 bō bō  bobo  méi  meil 
勃勃生机 bó bó shēng jī  bolbol-shemji  méi  meil 
博彩 bó cǎi  bol caiv  méi  meil 
菠菜 bō cài  bocaik  měi  meiv 
波长 cháng  bochaml  měi  meiv 
驳斥 bó chì  bol chik  měi  meiv 
播出 bō chū  bochu  mèi  meik 
驳船 bó chuán  bol chuanl  mèi  meik 
卜辞 bo cí  bocil  mén  menl 
拨打 bō dǎ  bodav  mèn  menk 
博大精深 bó dà jīng shēn  boldak-jimshen  mèn  menk 
驳倒 bó dǎo  bol daov  méng  meml 
博得 bó dé  bol del  měng  memv 
波动 bō dòng  bodomk  méng  meml 
拨动 bō dòng  bodomk  měng  memv 
勃发 bó fā  bol fa  mèng  memk 
拨发 bō fā  bofa  mèng  memk 
播放 bō fàng  bofamk    mil 
伯父 bó fù  bol fuk    mil 
拨付 bō fù  bofuk    mil 
博古通今 bó gǔ tōng jīn  bolguv-tomjin  mǐ  miv 
卜卦 bo guà  boguak    mi 
波光 bō guāng  boguam    mik 
波光粼粼 bō guāng lín lín  boguam-linllinl    mik 
渤海 bó hǎi  bol haiv    mik 
拨号 bō hào  bohaok    mik 
擘划 bò huá  bok hual    mik 
驳回 bó huí  bol huil  mián  mianl 
搏击 bó jī  bol ji  miǎn  mianv 
簸箕 bò jī  bok ji  miàn  miank 
波及 bō jí  bojil  miāo  miao 
跛脚 bǒ jiǎo  bov jiaov  miáo  miaol 
卜居 bo jū  boju  miáo  miaol 
伯爵 bó jué  bol juel  miáo  miaol 
拨款 bō kuǎn  bo'kuanv  * miǎo  miaov 
博览 bó lǎn  bol lanv  miào  miaok 
波澜 bō lán  bo'lanl  * miào  miaok 
波浪 bō làng  bo lamk  miē  mie 
伯乐 bó lè  bol lek  miè  miek 
玻璃 bō lí  bo'lil  * mín  minl 
菠萝 bō luó  bo'luol  * mǐn  minv 
伯母 bó mǔ  bol muv  mǐn  minv 
拨弄 bō nòng  bonomk  mǐn  minv 
播弄 bō nòng  bonomk  míng  miml 
博取 bó qǔ  bol quv  míng  miml 
勃然 bó rán  bol ranl  míng  miml 
勃然大怒 bó rán dà nù  bolranl-daknuk  míng  miml 
播散 bō sàn  bosank  mìng  mimk 
博识 bó shí  bol shil    mo 
博士 bó shì  bol shik    mol 
播送 bō sòng  bosomk    mol 
波涛 bō tāo  botao    mol 
拨通 bō tōng  botom    mol 
博物 bó wù  bol wuk    mol 
波形 bō xíng  boximl    mok 
博学 bó xué  bol xuel    mok 
播音 bō yīn  boyin    mok 
播映 bō yìng  boyimk    mok 
驳运 bó yùn  bol yunk    mok 
波折 zhé  bozhel    mok 
播种 bō zhǒng  bozhomv  mōu  mou 
脖子 bó zǐ  bol ziv  móu  moul 
跛子 bǒ zǐ  bov ziv  móu  moul 
跛足 bǒ zú  bov zul  mǒu  mouv 
不觉  jué  bul juel  mǔ  muv 
不安 bú ān  bul an  mǔ  muv 
补白 bǔ bái  buv bail    muk 
补办 bǔ bàn  buv bank    muk 
补报 bǔ bào  buv baok    muk 
不备 bú bèi  bul beik    muk 
不必 bú bì  bul bik    muk 
不便 bú biàn  bul biank    muk 
补编 bǔ biān  buv bian    muk 
步兵 bù bīng  buk bim    nal 
布帛 bù bó  buk bol  nǎ  nav 
不才 bú cái  bul cail  nèi  neik 
不测 bú cè  bul cek    nak 
步测 bù cè  buk cek    nak 
簿册 bù cè  buk cek    nak 
不曾 bú céng  bul ceml    nak 
补差 bǔ chà  buv chak  nǎi  naiv 
不畅 bú chàng  bul chamk  nǎi  naiv 
补偿 bǔ cháng  buv chaml  nǎi  naiv 
不长不短 bú cháng bú duǎn  bul chaml bul duanv  nài  naik 
不成 bú chéng  bul cheml  nán  nanl 
不啻 bú chì  bul chik  nán  nanl 
不齿 bú chǐ  bul chiv  nán  nanl 
不耻下问 bú chǐ xià wèn  bul chiv xiak wenk  náng  naml 
补充 bǔ chōng  buv chom  náng  naml 
不辞 bú cí  bul cil  nǎng  namv 
不错 bú cuò  bul cuok  nāo  nao 
布袋 bù dài  buk daik  náo  naol 
不但 bú dàn  bul dank  náo  naol 
不单 bú dān  bul dan  nǎo  naov 
不当 bú dāng  bul dam  nǎo  naov 
布道 bù dào  buk daok  nào  naok 
不得 bú dé  bul del  ne  ne 
不等 bú děng  bul demv  nèn  nenk 
不敌 bú dí  bul dil  néng  neml 
步调 bù diào  buk diaok  èn  enk 
不定 bú dìng  bul dimk    nil 
不独 bú dú  bul dul  nǐ  niv 
不断 bú duàn  bul duank  nǐ  niv 
不端 bú duān  bul duan    nik 
部队 bù duì  buk duik    nik 
不多不少 bú duō bú shǎo  bul duo bul shaov    nik 
不乏 bú fá  bul fal  niān  nian 
不法 bú fǎ  bul fav  nián  nianl 
步伐 bù fá  buk fal  nián  nianl 
步法 bù fǎ  buk fav  niǎn  nianv 
补发 bǔ fā  buv fa  niǎn  nianv 
不凡 bú fán  bul fanl  niǎn  nianv 
不妨 bú fáng  bul faml  廿 niàn  niank 
布防 bù fáng  buk faml  niàn  niank 
不菲 bú fēi  bul fei  niàn  niank 
部分 bù fèn  buk fenk  niáng  niaml 
不服 bú fú  bul ful  niàng  niamk 
不符 bú fú  bul ful  niǎo  niaov 
不甘 bú gān  bul gan  尿 niào  niaok 
不干不净 bú gàn bú jìng  bul gank bul jimk  niē  nie 
不甘示弱 bú gān shì ruò  bul gan shik ruok  niè  niek 
布告 bù gào  buk gaok  niè  niek 
补给 bǔ gěi  buv geiv  niè  niek 
不公 bú gōng  bul gom  nín  ninl 
不顾 bú gù  bul guk  níng  niml 
不管 bú guǎn  bul guanv  nǐng  nimv 
不光 bú guāng  bul guam  níng  niml 
不轨 bú guǐ  bul guiv  niū  niu 
不过 bú guò  bul guok  niú  niul 
补过 bǔ guò  buv guok  niǔ  niuv 
不合 bú hé  bul hel  niǔ  niuv 
不和 bú hé  bul hel  niǔ  niuv 
不慌不忙 bú huāng bú máng  bul huam bul maml  nóng  noml 
不惑 bú huò  bul huok  nóng  noml 
捕获 bǔ huò  buv huok  nòng  nomk 
不及 bú jí  bul jil    nul 
不计 bú jì  bul jik  nǔ  nuv 
不济 bú jì  bul jik    nuk 
不羁 bú jī  bul ji  nǚ  nvv 
簿籍 bù jí  buk jil  nuǎn  nuanv 
簿记 bù jì  buk jik  nuó  nuol 
补记 bǔ jì  buv jik  ō 
补剂 bǔ jì  buv jik  ò  ok 
补假 bǔ jiǎ  buv jiav  ōu  ou 
不检 bú jiǎn  bul jianv  ǒu  ouv 
部件 bù jiàn  buk jiank  ǒu  ouv 
部将 bù jiāng  buk jiam  ǒu  ouv 
补交 bǔ jiāo  buv jiao  òu  ouk 
不解 bú jiě  bul jiev  ōu  ou 
不禁 bú jìn  bul jink    pa 
不仅 bú jǐn  bul jinv    pa 
不敬 bú jìng  bul jimk    pal 
布景 bù jǐng  buk jimv    pal 
不久 bú jiǔ  bul jiuv    pak 
补救 bǔ jiù  buv jiuk    pak 
补酒 bǔ jiǔ  buv jiuv  pāi  pai 
不拘 bú jū  bul ju  pái  pail 
布局 bù jú  buk jul  pái  pail 
不绝 bú jué  bul juel  pài  paik 
不堪 bú kān  bul kan  pān  pan 
补考 bǔ kǎo  buv kaov  pān  pan 
不可 bú kě  bul kev  pán  panl 
补课 bǔ kè  buv kek  pàn  pank 
不可多得 bú kě duō dé  bulkev-duodel  pàn  pank 
不可计数 bú kě jì shù  bulkev-jikshuk  pāng  pam 
不快 bú kuài  bul kuaik  páng  paml 
不愧 bú kuì  bul kuik  páng  paml 
不赖 bú lài  bul laik  pǎng  pamv 
捕捞 bǔ lāo  buv lao  pàng  pamk 
布雷 bù léi  buk leil  pāo  pao 
不力 bú lì  bul lik  páo  paol 
不利 bú lì  bul lik  pào  paok 
不良 bú liáng  bul liaml  pǎo  paov 
不料 bú liào  bul liaok  pào  paok 
布料 bù liào  buk liaok  pào  paok 
捕猎 bǔ liè  buv liek  pēi  pei 
补漏 bǔ lòu  buv louk  péi  peil 
步履 bù lǚ  buk lvv  péi  peil 
不论 bú lùn  bul lunk  péi  peil 
部落 bù luò  buk luok  pèi  peik 
不满 bú mǎn  bul manv  pèi  peik 
布满 bù mǎn  buk manv  pēn  pen 
不毛 bú máo  bul maol  pén  penl 
不毛之地 bú máo zhī dì  bulmaol-zhidik  pēng  pem 
部门 bù mén  buk menl  pēng  pem 
不免 bú miǎn  bul mianv  pēng  pem 
不妙 bú miào  bul miaok  péng  peml 
不明 bú míng  bul miml  péng  peml 
不明不白 bú míng bú bái  bulmiml-bulbail  péng  peml 
不睦 bú mù  bul muk  péng  peml 
捕拿 bǔ ná  buv nal  péng  peml 
不配 bú pèi  bul peik  pěng  pemv 
布匹 bù pǐ  buk piv  pèng  pemk 
补票 bǔ piào  buv piaok    pi 
补品 bǔ pǐn  buv pinv    pi 
不平 bú píng  bul piml    pi 
不破不立 bú pò bú lì  bulpok-bullik    pi 
步枪 bù qiāng  buk qiam    pil 
不巧 bú qiǎo  bul qiaov    pil 
不清不楚 bú qīng bú chǔ  bulqim-bulchuv  pǐ  piv 
不求甚解 bú qiú shèn jiě  bulqiul-shenkjiev  pǐ  piv 
不屈 bú qū  bul qu    pik 
不屈不挠 bú qū bú náo  bulqu-bulnaol  piàn  piank 
不确 bú què  bul quek  piān  pian 
补缺 bǔ quē  buv que  piān  pian 
不然 bú rán  bul ranl  piàn  piank 
不仁 bú rén  bul renl  piāo  piao 
不忍 bú rěn  bul renv  piāo  piao 
不日 bú rì  bul rik  piáo  piaol 
不容 bú róng  bul roml  piǎo  piaov 
不如 bú rú  bul rul  piào  piaok 
哺乳 bǔ rǔ  buv ruv  piáo  piaol 
不三不四 bú sān bú sì  bulsan-bulsik  piě  piev 
捕杀 bǔ shā  buv sha  piē  pie 
不善 bú shàn  bul shank  pīn  pin 
不上不下 bú shàng bú xià  bulshamk-bulxiak  pín  pinl 
步哨 bù shào  buk shaok  pǐn  pinv 
布设 bù shè  buk shek  pìn  pink 
不慎 bú shèn  bul shenk  pīng  pim 
不胜 bú shèng  bul shemk  píng  piml 
不声不响 bú shēng bú xiǎng  bulshem-bulxiamv  píng  piml 
不时 bú shí  bul shil  píng  piml 
不实 bú shí  bul shil  píng  piml 
不是 bú shì  bul shik  píng  piml 
不适 bú shì  bul shik  píng  piml 
布施 bù shī  buk shi  píng  piml 
捕食 bǔ shí  buv shil    po 
部首 bù shǒu  buk shouv    po 
布署 bù shǔ  buk shuv    po 
部署 bù shǔ  buk shuv    pok 
部属 bù shǔ  buk shuv    pok 
不爽 bú shuǎng  bul shuamv  pōu  pou 
补税 bǔ shuì  buv shuik    pul 
不死不活 bú sǐ bú huó  bulsiv-bulhuol    pu 
不俗 bú sú  bul sul    puk 
补贴 bǔ tiē  buv tie    pu 
不妥 bú tuǒ  bul tuov    pul 
部位 bù wèi  buk weik  pǔ  puv 
不闻不问 bú wén bú wèn  bulwenl-bulwenk  pǔ  puv 
不无 bú wú  bul wul  pǔ  puv 
不惜 bú xī  bul xi  pǔ  puv 
补习 bǔ xí  buv xil    qi 
不下 bú xià  bul xiak    qi 
部下 bù xià  buk xiak    qi 
不祥 bú xiáng  bul xiaml    qi 
不详 bú xiáng  bul xiaml    qi 
不孝 bú xiào  bul xiaok    qi 
不肖 bú xiāo  bul xiao    qi 
不消 bú xiāo  bul xiao    qi 
不屑 bú xiè  bul xiek    qil 
不懈 bú xiè  bul xiek    qil 
布鞋 bù xié  buk xiel    qil 
补写 bǔ xiě  buv xiev    qil 
不幸 bú xìng  bul ximk    qil 
不兴 bú xìng  bul ximk    qil 
步行 xíng  buk ximl    qil 
不朽 bú xiǔ  bul xiuv    qil 
不休 bú xiū  bul xiu    qil 
补休 bǔ xiū  buv xiu  qǐ  qiv 
补选 bǔ xuǎn  buv xuanv  qǐ  qiv 
补血 bǔ xuè  buv xuek  qǐ  qiv 
不逊 bú xùn  bul xunk  qǐ  qiv 
哺养 bǔ yǎng  buv yamv    qik 
补养 bǔ yǎng  buv yamv    qik 
补药 bǔ yào  buv yaok    qik 
补液 bǔ yè  buv yek    qik 
不宜 bú yí  bul yil    qik 
不易 bú yì  bul yik  qiā  qia 
不意 bú yì  bul yik  qià  qiak 
不已 bú yǐ  bul yiv  qiān  qian 
不依 bú yī  bul yi  qiān  qian 
布衣 bù yī  buk yi  qiān  qian 
补遗 bǔ yí  buv yil  qiān  qian 
补益 bǔ yì  buv yik  qiān  qian 
不依不饶 bú yī bú ráo  bulyi-bulraol  qiān  qian 
不用 bú yòng  bul yomk  qián  qianl 
不由 bú yóu  bul youl  qián  qianl 
哺育 bǔ yù  buv yuk  qián  qianl 
不再 bú zài  bul zaik  qián  qianl 
布展 bù zhǎn  buk zhanv  qián  qianl 
部长 bù zhǎng  buk zhamv  qiǎn  qianv 
不振 bú zhèn  bul zhenk  qiàn  qiank 
布阵 bù zhèn  buk zhenk  qiàn  qiank 
不争 bú zhēng  bul zhem  qiàng  qiamk 
补正 bǔ zhèng  buv zhemk  qiāng  qiam 
不治 bú zhì  bul zhik  qiāng  qiam 
不止 bú zhǐ  bul zhiv  qiāng  qiam 
不支 bú zhī  bul zhi  qiáng  qiaml 
不只 bú zhī  bul zhi  qiáng  qiaml 
不知 bú zhī  bul zhi  qiǎng  qiamv 
布置 bù zhì  buk zhik  qiàng  qiamk 
不周 bú zhōu  bul zhou  qiāo  qiao 
步骤 bù zhòu  buk zhouk  qiāo  qiao 
补助 bǔ zhù  buv zhuk  qiāo  qiao 
补缀 bǔ zhuì  buv zhuik  qiāo  qiao 
捕捉 bǔ zhuō  buv zhuo  qiáo  qiaol 
步子 bù zǐ  buk ziv  qiáo  qiaol 
簿子 bù zǐ  buk ziv  qiáo  qiaol 
不足 bú zú  bul zul  qiǎo  qiaov 
部族 bù zú  buk zul  qiào  qiaok 
补足 bǔ zú  buv zul  qiào  qiaok 
擦伤 cāshāng  casham  qiào  qiaok 
擦拭 cāshì  cashik  qiào  qiaok 
擦洗 cāxǐ  caxiv  qiē  qie 
菜板 càibǎn  caikbanv  qiě  qiev 
采办 cǎibàn  caivbank  qiè  qiek 
财宝 cáibǎo  cailbaov  qiè  qiek 
彩笔 cǎibǐ  caivbiv  qiè  qiek 
采编 cǎibiān  caivbian  qīn  qin 
裁并 cáibìng  cailbimk  qín  qinl 
裁兵 cáibīng  cailbim  qín  qinl 
财帛 cáibó  cailbol  qín  qinl 
猜测 cāicè  caicek  qín  qinl 
财产 cáichǎn  cailchanv  qín  qinl 
财产权 cáichǎn quán  cailchanvquanl  qín  qinl 
菜场 càichǎng  caikchamv  qìn  qink 
裁撤 cáichè  cailchek  qìn  qink 
彩车 cǎichē  caivche  qīng  qim 
裁处 cáichù  cailchuk  qīng  qim 
彩带 cǎidài  caivdaik  qīng  qim 
菜单 càidān  caikdan  qīng  qim 
菜刀 càidāo  caikdao  qīng  qim 
彩灯 cǎidēng  caivdem  qīng  qim 
裁定 cáidìng  caildimk  qíng  qiml 
菜豆 càidòu  caikdouk  qíng  qiml 
猜度 cāidù  caiduk  qíng  qiml 
裁断 cáiduàn  cailduank  qǐng  qimv 
裁夺 cáiduó  cailduol  qǐng  qimv 
财阀 cáifá  cailfal  qìng  qimk 
采伐 cǎifá  caivfal  qióng  qioml 
菜饭 càifàn  caikfank  qióng  qioml 
采访 cǎifǎng  caivfamv  qiū  qiu 
才分 cáifèn  cailfenk  qiū  qiu 
裁缝 cáiféng  cailfeml  qiú  qiul 
才赋 cáifù  cailfuk  qiú  qiul 
财富 cáifù  cailfuk  qiú  qiul 
才干 cáigàn  cailgank  qiú  qiul 
才高八斗 cáigāo-bādòu  cailgao-badouk    qu 
采购 cǎigòu  caivgouk  qǔ  quv 
菜瓜 càiguā  caikgua    qu 
菜馆 càiguǎn  caikguanv    qu 
彩管 cǎiguǎn  caivguanv    qu 
采光 cǎiguāng  caivguam    qu 
彩虹 cǎihóng  caivhoml    qul 
才华 cáihuá  cailhual  qǔ  quv 
菜花 càihuā  caikhua  qǔ  quv 
才华横溢 cáihuá-héngyì  cailhual-hemlyik    quk 
彩绘 cǎihuì  caivhuik    quk 
采集 cǎijí  caivjil  quān  quan 
猜忌 cāijì  caijik  quán  quanl 
裁剪 cáijiǎn  cailjianv  quán  quanl 
裁减 cáijiǎn  cailjianv  quán  quanl 
财界 cáijiè  cailjiek  quán  quanl 
菜金 càijīn  caikjin  quǎn  quanv 
财经 cáijīng  cailjim  quàn  quank 
采景 cǎijǐng  caivjimv  quē  que 
才具 cáijù  cailjuk  qué  quel 
裁决 cáijué  cailjuel  què  quek 
采掘 cǎijué  caivjuel  què  quek 
裁军 cáijūn  cailjun  què  quek 
才俊 cáijùn  cailjunk   qún  qunl 
采矿 cǎikuàng  caivkuamk  rán  ranl 
才力 cáilì  caillik  rán  ranl 
财力 cáilì  caillik  rǎn  ranv 
财礼 cáilǐ  cailliv  ráng  raml 
彩礼 cǎilǐ  caivliv  rǎng  ramv 
材料 cáiliào  cailliaok  ràng  ramk 
财路 cáilù  cailluk  ráo  raol 
采录 cǎilù  caivluk  rǎo  raov 
才略 cáiluè  cailluek  rào  raok 
采买 cǎimǎi  caivmaiv    rev 
才貌 cáimào  cailmaok    rek 
财贸 cáimào  cailmaok  rén  renl 
财迷 cáimí  cailmil  rén  renl 
猜谜 cāimí  caimil  rén  renl 
采纳 cǎinà  caivnak  rěn  renv 
才能 cáinéng  cailneml  rèn  renk 
菜农 càinóng  caiknoml  rèn  renk 
才女 cáinǚ  cailnvv  rèn  renk 
彩排 cǎipái  caivpail  rèn  renk 
裁判 cáipàn  cailpank  rēng  rem 
彩票 cǎipiào  caivpiaok  réng  reml 
菜品 càipǐn  caikpinv    rik 
菜圃 càipǔ  caikpuv  róng  roml 
菜谱 càipǔ  caikpuv  róng  roml 
才气 cáiqì  cailqik  róng  roml 
财气 cáiqì  cailqik  róng  roml 
彩旗 cǎiqí  caivqil  róng  roml 
才情 cáiqíng  cailqiml  róng  roml 
彩球 cǎiqiú  caivqiul  róng  roml 
采取 cǎiqǔ  caivquv  róu  roul 
彩券 cǎiquàn  caivquank  róu  roul 
猜拳 cāiquán  caiquanl  róu  roul 
菜色 càisè  caiksek  ròu  rouk 
彩色 cǎisè  caivsek    rul 
财神 cáishén  cailshenl    rul 
财神爷 cáishényé  cailshenlyel  rǔ  ruv 
才识 cáishí  cailshil  rǔ  ruv 
财势 cáishì  cailshik    ruk 
菜市 càishì  caikshik  ruǎn  ruanv 
菜式 càishì  caikshik  rùn  runk 
彩饰 cǎishì  caivshik  rùn  runk 
采收 cǎishōu  caivshou  ruò  ruok 
菜蔬 càishū  caikshu  ruò  ruok 
财税 cáishuì  cailshuik    sa 
才思 cáisī  cailsi    sa 
踩踏 cǎità  caivtak  sǎ  sav 
菜摊 càitān  caiktan    sak