ai2 na1 ai1 bao1 7 na1 8
單音-總 ai3 多音-總 na3 多音罕用 e4 通用-次常 cha2 7 通用-常 na3 8            多音讀統計圖
ai3 na4 ei1 jie1 7 na4 8              樣本34152
19059 ai3 15093 ne2 6825 ei2 多音2668 ju1 7 多音5600 ne2 8                    |
ai4 nei3 ei3 xie2 7 nei3 8  單音19059    多音15093    
樣本- ai4 nei4 ei4 zha3 7 nei4 8                         |
34,152 ai4 nuo2 xi1 zu1 7 nuo2 8          罕用6825   通用8268
ai4 nuo4 yi4 bi1 6 nuo4 8                                |
ai4 ai1 ai2 bi3 6 bo1 7                次常2668    常用5600
ai4 e4 bei4 bi4 6 fan1 7
ai4 ei1 ji4 chi3 6 fan2 7
ai4 ei2 jian4 pi1 6 pan1 7
an2 ei3 shan3 pi2 6 pan2 7
an3 ei4 shen4 bao4 5 pi2 7
an4 xi1 yi3 bo1 5 po2 7
an4 yi4 chen3 pao2 5 cha1 6
an4 ai2 hui3 zhi1 5 cha2 6
ang2 㭿 bei4 nou4 zhuo2 5 cha3 6
ang2 ji4 shen4 gui4 5 cha4 6
ang2 jian4 ting2 hui1 5 cha5 6
ang2 shan3 ya4 sui1 5 chai1 6
ang2 shen4 zhu4 wei4 5 ye2 6
ao2 yi3 can2 xie2 5 she2 6
ao2 chen3 chen3 ben1 5 xie2 6
ao2 hui3 shan3 bi4 5 xu2 6
ao2 nou4 yin3 fei2 5 ya2 6
ao2 shen4 zan4 fen2 5 yu2 6
ao2 ting2 zhan4 fen4 5 a1 6
ao3 ya4 che4 die2 5 a3 6
ao3 zhu4 mang2 qie4 5 a4 6
ao4 bao1 she2 xie4 5 a5 6
ao4 cha2 tan2 yi4 5 e1 6
ao4 jie1 tuo4 zha2 5 e3 6
ao4 㥿 ju1 zui4 jiao3 5 yuan4 6
ao4 xie2 die2 jiu1 5 yu4 6
ao4 zha3 na3 jiu4 5 yuan1 6
ao4 zu1 nie4 qiu1 5 yuan3 6
ao4 bo1 ru2 qiu4 5 yun1 6
ba2 fan1 xie4 she2 5 yun3 6
ba2 fan2 yu2 shi1 5 cui3 6
ba4 pan1 fang3 ta1 5 sa3 6
ba4 pan2 han3 tuo2 5 sen3 6
ba4 pi2 ji2 yi2 5 xi3 6
ba4 po2 mou3 ai4 5 xian3 6
ba4 can2 za2 gai1 5 xun4 6
ba4 chen3 zuo3 hai4 5 chun2 6
bai2 shan3 li2 he2 5 quan2 6
bai2 yin3 li3 kai3 5 tun2 6
bai3 zan4 shai3 biao1 5 zhun1 6
bai4 zhan4 shi1 biao4 5 zhun3 6
bai4 che4 shi3 pao1 5 zi1 6
bai4 mang2 xi3 piao1 5 nai2 6
bai4 she2 can1 piao3 5 nai4 6
ban3 tan2 can4 diao4 5 neng2 6
ban3 tuo4 cen1 qiao1 5 tai2 6
ban3 zui4 san1 tiao2 5 tai4 6
ban4 die2 san3 yao2 5 xiong2 6
ban4 na3 shen1 yao4 5 diao1 6
bang4 nie4 ai1 ha1 5 dui1 6
bang4 ru2 ei1 ge1 5 dui4 6
bang4 xie4 ei2 jia1 5 dun1 6
bang4 yu2 ei3 jia2 5 tuan2 6
bao2 fang3 ei4 ke1 5 tun2 6
bao2 han3 xi1 he2 5 chen2 6
bao2 ji2 beng4 ge2 5 dan1 6
bao2 mou3 jiao4 han2 5 jian1 6
bao3 za2 peng2 han4 5 jin4 6
bao3 zuo3 qiao3 qin1 5 tan2 6
bao3 cha1 ru4 chuo1 5 zhan4 6
bao3 cha2 bo2 diao4 5 chu2 6
bao3 cha3 cui4 tiao4 5 zhao1 6
bao3 cha4 jiao3 zhuo1 5 zhao2 6
bao3 cha5 nu3 zhuo2 5 zhe5 6
bao4 chai1 qian2 xian1 5 zhu4 6
bao4 she2 chi4 kan4 5 zhuo2 6
bao4 xie2 ke4 lian2 5 ji1 6
bei3 xu2 xi4 lian3 5 ji4 6
bei4 ya2 xiao4 yan2 5 jian3 6
bei4 ye2 yan4 ji4 5 qi2 6
bei4 yu2 cuo2 ci2 5 zhai1 6
bei4 a1 cuo4 qi2 5 zi1 6
bei4 a3 ye4 qi4 5 ba4 6
bei4 a4 zhen3 qi5 5 ba5 6
bei4 a5 zi3 yu4 5 bai3 6
bei4 e1 gai4 ju1 5 bi3 6
bei4 e3 hai4 zhou1 5 pi2 6
bei4 yu4 ju4 zhu3 5 pi4 6
ben3 yuan1 lun3 zhu4 5 jiu1 6
ben3 yuan3 nou3 ben1 5 liao3 6
ben4 yuan4 ge2 fen4 5 miao4 6
ben4 yun1 gun3 bi4 5 miu4 6
ben4 yun3 hun4 fei2 5 mou2 6
beng3 cui3 huo4 fen2 5 mu4 6
beng3 sa3 jie2 an2 4 cuan2 6
beng4 sen3 guai4 an4 4 cun2 6
beng4 xi3 hu2 han1 4 cun3 6
bi3 xian3 hui2 jian4 4 dun1 6
bi3 xun4 meng2 tuo1 4 dun2 6
bi3 chun2 se4 tuo2 4 zun1 6
bi3 quan2 han4 tuo4 4 can1 6
bi3 tun2 ji2 yi2 4 cen1 6
bi3 zhun1 jie2 chi2 4 den1 6
bi4 zhun3 zha3 di4 4 san1 6
bi4 zi1 zi2 zhi1 4 san3 6
bi4 bi1 han4 zhi4 4 shen1 6
bi4 bi3 nie4 zhun1 4 jiu1 6
bi4 bi4 si4 chun2 4 liao3 6
bi4 chi3 xie2 tun2 4 miao4 6
bi4 pi1 xin2 zhuo1 4 miu4 6
bi4 㮿 pi2 ji2 fu2 4 mou2 6
bi4 nai2 nian3 fou2 4 mu4 6
bi4 nai4 nv4 fou3 4 ji1 6
bi4 neng2 peng4 fu1 4 ji4 6
bi4 tai2 rou4 nai4 4 jian3 6
bi4 tai4 jiao3 nai3 4 qi2 6
bi4 xiong2 tu2 er4 4 zhai1 6
bi4 diao1 xi4 mi3 4 zi1 6
bi4 dui1 xiao4 geng3 4 ma5 5
bi4 dui4 yin2 gui4 4 me5 5
bi4 dun1 jue2 que1 4 mo3 5
bi4 tuan2 kui2 xue4 4 mo5 5
bi4 tun2 lei3 gou1 4 yao1 5
bi4 chen2 tui3 gou3 4 piao2 5
bi4 dan1 tuo3 ju3 4 po1 5
bi4 jian1 mang3 qu2 4 po4 5
bi4 jin4 mei2 shan1 4 pu2 5
bi4 tan2 mei4 chan1 4 pu3 5
bi4 zhan4 mu4 shan4 4 hang2 5
bian3 chu2 na4 tian1 4 hang4 5
bian3 zhao1 min3 lian3 4 heng2 5
bian4 zhao2 xian3 nian3 4 xing2 5
bian4 zhe5 xun2 nian4 4 xing4 5
bian4 zhu4 zhen4 ren3 4 hu1 5
bian4 zhuo2 zuan3 fa2 4 xu1 5
bian4 ji1 mo4 fa3 4 yu2 5
bian4 ji4 nei4 ge2 4 yu3 5
bian4 jian3 she2 jie2 4 yu4 5
bian4 qi2 sui4 zha3 4 di4 5
bian4 zhai1 zhe2 zha4 4 que4 5
bian4 zi1 lian3 zuo2 4 shao2 5
bian4 ba4 na4 zuo4 4 shuo4 5
biao3 ba5 nian3 gua1 4 xiao4 5
biao3 bai3 nian4 kuai4 4 ding1 5
biao3 bi3 shen3 kuo4 4 tian3 5
biao3 pi2 chan1 tian4 4 ting1 5
biao4 pi4 qian2 hai3 4 ting3 5
biao4 jiu1 qin2 gai1 4 zheng4 5
bie2 liao3 tie1 gai3 4 ni2 5
bie2 miao4 zhan1 gei3 4 ni3 5
bie3 miu4 guan3 jiao1 4 ni4 5
bie4 mou2 han4 qiao4 4 nie4 5
bie4 mu4 huan3 xiao3 4 ning4 5
bie4 cuan2 huan4 xiao4 4 chan1 5
bin4 cun2 wan3 ci2 4 dian4 5
bing3 cun3 li2 chai2 4 tian1 5
bing3 dun1 luo3 ci3 4 tie1 5
bing4 dun2 li3 zi3 4 zhan1 5
bo2 zun1 li4 gan1 4 jian1 5
bo2 li2 luo2 han2 4 ju1 5
bo2 li3 ba2 hang3 4 ju3 5
bo2 shai3 bin3 hang4 4 ju4 5
bo2 shi1 bo2 yi2 4 zu3 5
bo2 shi3 yuan2 hu4 4 hang3 5
bo2 㶿 xi3 bao3 tuo2 4 hen3 5
bo2 can1 piao3 yi3 4 ken3 5
bo2 cen1 pin2 bao4 4 yan2 5
bo2 den1 ping4 fu4 4 yin2 5
bo2 san1 bei4 pou2 4 han3 5
bo2 san3 bing4 pou3 4 jian1 5
bo2 shen1 fei4 xi1 4 xian3 5
bo2 can1 ye4 zhe1 4 xian4 5
bo2 can4 bei4 zhe2 4 xuan1 5
bo2 cen1 fan4 zhi4 4 can1 5
bo2 san1 fei4 ai1 4 cen1 5
bo2 san3 fu2 ai3 4 den1 5
bo2 shen1 bei4 ei1 4 san1 5
bo2 jiu1 bi4 ei4 4 shen1 5
bo2 liao3 meng3 you4 4 can2 5
bo2 miao4 meng4 niu4 4 jian1 5
bo2 miu4 bi2 you1 4 jian4 5
bo2 mou2 bo2 you3 4 qian3 5
bu3 mu4 feng4 qun1 4 zan4 5
bu3 ai1 peng3 junn4 4 gun3 5
bu3 ei1 bo2 suo1 4 hun2 5
bu3 ei2 bo3 xun4 4 hun3 5
bu3 ei3 fu4 jian1 4 hun4 5
bu4 ei4 qian4 jian4 4 kun1 5
bu4 xi1 bu4 zan4 4 lei2 5
bu4 ji1 diao4 zhan3 4 lei3 5
bu4 ji4 fu3 jia2 4 lei4 5
bu4 jian3 pou3 xie1 4 lie4 5
bu4 qi2 can2 xie2 4 lv4 5
bu4 zhai1 chan2 xie4 4 e1 5
bu4 zi1 die2 chao1 4 ji4 5
bu4 beng4 zhan4 chuo4 4 wei1 5
ca4 jiao4 cha2 zhuo1 4 yi1 5
cai2 peng2 dai4 zhuo2 4 yi3 5
cai2 qiao3 di4 wan3 4 chuai1 5
cai3 ru4 tuo3 yu4 4 chuai3 5
cai3 bo2 cha4 yuan4 4 chuai4 5
cai3 cui4 ze2 yun4 4 tuan2 5
cai4 jiao3 zhai2 gao1 4 zhui1 5
cai4 nu3 zhe2 hao4 4 chu4 5
can2 qian2 che3 yi4 4 na4 5
can2 chi4 sheng2 ze2 4 nv4 5
can2 ke4 xing3 min3 4 qu4 5
can2 xi4 zhe4 meng2 4 xu4 5
can2 xiao4 chen4 meng3 4 biao1 5
can2 yan4 na2 mian3 4 biao3 5
can2 cuo2 ni4 xu2 4 piao1 5
can2 cuo4 tian4 su4 4 piao2 5
can2 ye4 chi2 xu4 4 piao4 5
can3 zhen3 cuo2 xu1 4 bo2 5
can3 zi3 qi4 lou2 4 bu4 5
can3 gai4 zhan4 ju4 4 fu1 5
can4 hai4 chi4 liu3 4 po4 5
can4 ju4 dao4 lv3 4 pu3 5
can4 lun3 qi4 mao2 4 rui2 5
can4 nou3 shui4 mou2 4 shuai1 5
cang2 ge2 chi4 wu2 4 sui1 5
cang2 gun3 di4 wu4 4 sui2 5
cang4 hun4 ti2 qin3 4 tuo3 5
cang4 huo4 zhe4 jin4 4 dai4 5
cao2 jie2 chi4 qian1 4 zai1 5
cao2 guai4 dao3 qin1 4 zai3 5
cao2 hu2 dao4 tai2 4 zai4 5
cao3 hui2 dei3 dai4 4 zi1 5
ce4 meng2 chou2 tai1 4 gu1 5
ce4 se4 dao3 zhai4 4 gu2 5
ce4 han4 zhou3 jiang1 4 gu3 5
ce4 ji2 zhou4 jiang4 4 gu4 5
cen2 jie2 chui3 qiang2 4 hu2 5
cen2 zha3 cuan4 qiang3 4 ou1 5
cen2 zi2 jian4 hong4 4 ou3 5
ceng2 han4 mei4 hong1 4 ou4 5
ceng2 nie4 dan4 hong3 4 ou5 5
ceng2 si4 di2 xiang4 4 xu1 5
ceng4 xie2 gao4 di4 4 can4 5
cha2 xin2 tan2 chi2 4 chan1 5
cha2 ji2 diao4 ti2 4 sen1 5
cha2 nian3 shu4 zhi4 4 shan3 5
cha2 nv4 xue4 dan1 4 xian1 5
cha4 peng4 zhu2 dan3 4 bang3 5
cha4 rou4 die2 dan4 4 bang4 5
cha4 jiao3 sui4 tan2 4 pang1 5
cha4 tu2 zhi4 ao2 4 pang2 5
cha4 xi4 zou4 qiao1 4 pang3 5
cha4 xiao4 duo4 qiao3 4 cha4 5
chai2 yin2 kuo4 qiao4 4 ji2 5
chai2 jue2 pan2 zhou1 4 la4 5
chai4 kui2 ruan2 chao3 4 qu4 5
chai4 lei3 en4 chou1 4 zha4 5
chan2 tui3 hua2 zou1 4 le4 5
chan2 tuo3 huan4 bo2 4 liao2 5
chan2 mang3 hun2 li4 4 luo4 5
chan2 mei2 er2 luo4 4 yao4 5
chan2 mei4 ni2 po1 4 yue4 5
chan2 mu4 pai4 nang2 4 lao2 5
chan2 na4 po2 niang2 4 lao3 5
chan2 min3 fu2 rang2 4 lao4 5
chan3 xian3 fu4 rang3 4 liao2 5
chan3 xun2 hai4 zou1 4 liao3 5
chan3 zhen4 xie4 qu1 4 bo1 5
chan3 zuan3 gu3 zhou4 4 fan1 5
chan3 mo4 jiu3 zhu1 4 pan1 5
chan3 nei4 mou2 lian3 4 pan2 5
chan3 she2 ru3 lian2 4 pan4 5
chan3 sui4 gu3 lian4 4 meng2 5
chan4 zhe2 gu4 xian1 4 mian2 5
chan4 ma5 guang4 shi1 4 mian4 5
chan4 䱿 me5 kou4 li2 4 ming2 5
chang2 mo3 gu3 shai1 4 ming3 5
chang2 mo5 hou4 xi3 4 tang4 5
chang2 yao1 tou3 dai1 4 cheng1 5
chang3 piao2 zhen3 de1 4 tang1 5
chang4 po1 guang4 de2 4 zheng1 5
chao2 po4 kuang2 dei1 4 zheng4 5
chao3 pu2 kuang4 chan2 4 qu4 5
chao3 pu3 mu3 dan3 4 cou3 5
chao3 hang2 gui3 shan3 4 cu4 5
che3 hang4 gun4 shan4 4 qu1 5
che4 heng2 huan2 li2 4 zou1 5
che4 xing2 jue2 xi3 4 dan1 5
che4 xing4 han4 shai1 4 dan2 5
che4 hu1 xie4 shi1 4 dan4 5
che4 xu1 xu3 she2 4 shan4 5
che4 yu2 yu2 tuo2 4 tan2 5
chen2 yu3 hua4 shi1 4 fan1 5
chen2 yu4 huai2 ta1 4 bo1 5
chen2 di4 huan4 ha1 4 bo2 5
chen2 que4 mo4 ke1 4 fan2 5
chen2 shao2 huo4 jia1 4 pi2 5
chen2 shuo4 ji4 jia2 4 bian4 5
chen2 xiao4 she4 lang2 4 ban1 5
chen2 ding1 yu4 liang3 4 ban4 5
chen2 tian3 ji4 lang3 4 bian3 5
chen2 ting1 xi2 lang4 4 pian4 5
chen4 ting3 xiao4 bei4 4 jiao1 5
cheng1 zheng4 ya4 bai4 4 jiao3 5
cheng2 ni2 jiang3 bu4 4 jiao4 5
cheng2 ni3 nao3 fu2 4 yao1 5
cheng2 ni4 xian4 meng2 4 yao2 5
cheng2 nie4 xiang3 min3 4 chao2 5
cheng2 ning4 jin3 meng3 4 dao4 5
cheng2 chan1 jin4 mian3 4 shou4 5
cheng2 dian4 xing2 gong3 3 tao1 5
cheng2 tian1 ying3 gong4 3 tao2 5
chi2 tie1 jin3 nian4 3 er2 5
chi2 zhan1 qin2 di1 3 nuan2 5
chi2 jian1 rou4 di3 3 nuo4 5
chi2 ju1 wei4 zhi1 3 ru2 5
chi2 ju3 jing4 cha4 3 ruan3 5
chi2 ju4 qian3 zha1 3 bi4 5
chi2 zu3 qiu2 zha4 3 bai4 5
chi2 hang3 ying3 wei2 3 bo2 5
chi2 hen3 kuan4 xu1 3 bo4 5
chi3 ken3 shi4 yu2 3 pi4 5
chi3 yan2 sui4 gen4 3 gui1 5
chi3 yin2 yi2 gen3 3 hua4 5
chi4 han3 meng3 hen2 3 kui2 5
chi4 jian1 shen3 qiu2 3 wa1 5
chi4 xian3 ying4 jiao1 3 xie2 5
chi4 xian4 yun4 jiu3 3 nie4 5
chi4 xuan1 mi4 nai3 3 she4 5
chi4 bao4 ming2 reng2 3 ye4 5
chi4 bo1 mo4 reng4 3 zhe2 5
chong2 pao2 ru2 biao1 3 zhe4 5
chong2 zhi1 mian3 shao2 3 li2 5
chong2 zhuo2 re4 shuo2 3 chi1 5
chong4 can1 wei4 hang2 3 gu3 5
chou2 cen1 yu4 hang4 3 li3 5
chou2 den1 nang2 kang4 3 li4 5
chou2 san1 niu3 qi1 3 mi2 5
chou2 shen1 nong3 qie1 3 ma2 5
chou2 can2 pang2 qie4 3 mei2 5
chou2 jian1 nian2 gu3 3 mi3 5
chou2 jian4 tian3 hu2 3 mo2 5
chou2 qian3 tie2 yu4 3 ning2 5
chou3 zan4 wei3 fang1 3 rang2 5
chou4 gun3 niu4 fang3 3 rang3 5
chu2 hun2 rong3 fang4 3 rang4 5
chu2 hun3 rou2 liu3 3 xiang3 5
chu2 hun4 ru3 mao2 3 li3 5
chu2 kun1 qie4 mao3 3 li2 5
chu2 lei2 qin2 fei4 3 li4 5
chu2 lei3 shen3 fu2 3 luo2 5
chu2 lei4 shen4 fu4 3 luo3 5
chu3 lie4 ran3 zhui1 3 guan1 5
chu3 lv4 shun4 cui1 3 guan4 5
chu4 lian3 xian2 wei2 3 gun3 5
chu4 na4 xian4 ling2 3 kun1 5
chu4 nian3 she4 ling3 3 yin2 5
chu4 nian4 wan2 ling4 3 li2 5
chua4 shen3 ying4 chen1 3 sa3 5
chuai2 e1 yu4 shen1 3 shi1 5
chuai3 ji4 shou3 shen4 3 xi3 5
chuai4 wei1 shu2 juan1 3 xian3 5
chuan2 yi1 shu4 xuan2 3 le4 5
chuan2 yi3 tu4 xuan4 3 liao2 5
chuan2 gui4 xian4 geng3 3 luo4 5
chuan3 hui1 yan4 gui4 3 yao4 5
chuang2 sui1 yang3 jiong3 3 yue4 5
chuang2 wei4 yang4 bin1 3 guang1 5
chuang2 xie2 xue4 fen1 3 heng2 5
chuang3 chuai1 yang4 fen2 3 heng4 5
chui2 chuai3 yao4 ku1 3 huang2 5
chui2 chuai4 zhou4 ku4 3 huang4 5
chui2 tuan2 nve4 wu4 3 chun2 5
chun2 zhui1 tuo1 ding1 3 quan2 5
chun2 chu4 zhe2 ding3 3 tun2 5
chun2 na4 zhe4 ting1 3 zhun1 5
chun2 nv4 ge1 ji1 3 zhun3 5
chun2 qu4 he2 ji3 3 gan1 4
chun2 xu4 jie2 qi2 3 gan4 4
chun2 ben1 qi4 jiao1 3 han2 4
chun2 bi4 ai3 jiao3 3 qian2 4
chun2 fei2 chi4 xiao2 3 wai1 4
chun3 fen2 si4 jia3 3 wo4 4
chun3 fen4 yi3 xia2 3 yao1 4
chun3 die2 hong1 ya1 3 yao3 4
chun3 qie4 hou3 zhi1 3 za1 4
chun3 xie4 ou1 chi1 3 zha1 4
chun3 yi4 ou2 di4 3 zha2 4
chuo4 zha2 ang1 jiu1 3 zha3 4
chuo4 jiao3 gang1 jiu3 3 fang1 4
chuo4 jiu1 hang2 jiu4 3 feng1 4
chuo4 jiu4 kang3 he2 3 pang2 4
chuo4 qiu1 guang3 ge2 3 wang3 4
chuo4 qiu4 guang4 xia2 3 bi3 4
chuo4 biao1 kuang2 kou1 3 bi4 4
ci2 biao3 wang4 ku1 3 pi2 4
ci2 piao1 die2 kua4 3 pi3 4
ci2 piao2 xi1 duo4 3 mu2 4
ci2 piao4 xi4 tuo2 3 mu3 4
ci2 bo2 zhi4 tuo3 3 wu2 4
ci2 bu4 chi3 zhi1 3 wu3 4
ci2 fu1 she1 zhi2 3 pi1 4
ci2 po4 zha1 zhi3 3 pi3 4
ci2 pu3 zha4 yan1 3 shu1 4
ci2 䲿 rui2 na2 ye1 3 ya3 4
ci2 shuai1 nu2 yin1 3 qi1 4
ci3 sui1 rao2 chen3 3 shi2 4
ci4 sui2 ru2 dan1 3 shi4 4
ci4 tuo3 jiu1 tan2 3 zhi4 4
ci4 dai4 jiu4 hua1 3 wa1 4
ci4 zai1 ju1 huo4 3 wu1 4
ci4 zai3 qiu2 xu1 3 wu4 4
ci4 zai4 gou1 shen4 3 yu1 4
cong2 zi1 ju1 chen1 3 wa1 4
cong2 gu1 qu2 shen1 3 wu1 4
cong2 gu2 yu3 zhen1 3 wu4 4
cong2 gu3 han2 zhen3 3 yu1 4
cu2 gu4 han4 zhun1 3 lei4 4
cu2 hu2 yan1 gua1 3 jin1 4
cu4 she2 yan3 gu1 3 le1 4
cu4 shi1 mi1 hu4 3 le4 4
cu4 ta1 mi2 pie3 3 huai4 4
cu4 tuo2 mi3 pi1 3 pei2 4
cu4 yi2 mi4 pi3 3 pi1 4
cu4 chan1 jia2 hong1 3 pei1 4
cuan2 qian2 qu1 heng1 3 chun2 4
cuan2 qin2 xie2 junn4 3 dun4 4
cuan2 tie1 qian3 wei1 3 tun2 4
cuan4 zhan1 die2 wo1 3 zhuan4 4
cui3 ou1 she2 wo3 3 men2 4
cui3 ou3 tie2 hang2 3 min2 4
cui3 ou4 ye4 hang4 3 wen2 4
cui4 ou5 juan4 heng2 3 wen4 4
cui4 xu1 quan1 cen2 3 dian4 4
cui4 can4 quan2 qian2 3 sheng4 4
cui4 chan1 kui4 zan4 3 tian2 4
cui4 sen1 ba2 ci1 3 ying4 4
cui4 shan3 bei1 xuan2 3 mang2 4
cui4 xian1 bi4 zi1 3 huang1 4
cun4 bang3 pi4 da5 3 huang3 4
cuo2 bang4 qian3 dan3 3 wang2 4
cuo2 pang1 qian4 dan4 3 jiao3 4
cuo2 pang2 qie4 hui1 3 gu3 4
cuo3 pang3 xian2 kui1 3 jue2 4
da2 ai4 qian2 li3 3 lu4 4
da2 gai1 shan1 le4 3 he2 4
da2 hai4 shan3 luo1 3 he4 4
da2 he2 tian4 lv3 3 huo2 4
da2 kai3 dong4 cheng2 3 huo4 4
da5 biao1 tong2 jing1 3 la1 4
dai3 biao4 tong3 sheng4 3 la2 4
dai3 pao1 yong3 shu4 3 la3 4
dai4 piao1 ji1 sou1 3 la4 4
dai4 piao3 qi1 su4 3 dian1 4
dai4 cha4 qi4 hui3 3 nian1 4
dai4 ji2 qie4 xuan1 3 nian2 4
dai4 la4 ga4 xuan3 3 nian3 4
dai4 qu4 jie4 junn4 3 fan1 4
dan3 zha4 xie4 suan1 3 fen4 4
dan3 diao4 jia2 xun4 3 pan4 4
dan3 qiao1 ji1 cha2 3 pin1 4
dan3 tiao2 yi3 zha3 3 guo3 4
dan4 yao2 ji3 zha4 3 ke4 4
dan4 yao4 qi1 chi4 3 luo3 4
dan4 ge1 guo1 deng4 3 wo3 4
dan4 ha1 guo3 yi2 3 bei1 4
dan4 jia1 hua4 liao3 3 bi4 4
dan4 jia2 hui4 diao3 3 bo1 4
dan4 ke1 sha4 liao4 3 po1 4
dang3 le4 xia2 huan3 3 fa2 4
dang4 liao2 zha2 hun2 3 fan2 4
dang4 luo4 zha4 kuan3 3 fan4 4
dao3 yao4 suan3 keng1 3 feng3 4
dao3 yue4 zhuan4 xing2 3 bo2 4
dao3 lao2 zuan3 yan2 3 po1 4
de2 lao3 zuan4 ze2 3 po2 4
de2 lao4 hu1 zha4 3 po4 4
de2 liao2 mei2 zuo2 3 de5 4
deng3 liao3 wu2 xian4 3 di2 4
deng4 bo1 wu3 huan2 3 di4 4
deng4 fan1 chun2 wan4 3 de1 4
di2 pan1 duo4 fan2 3 yu2 4
di2 pan2 qun2 fan3 3 kui4 4
di2 pan4 dui4 fan4 3 yong3 4
di2 meng2 bo2 yu2 3 yu3 4
di2 mian2 hu4 xu1 3 fu4 4
di2 mian4 huo4 yu4 3 bu4 4
di3 ming2 gou4 qie4 3 fu1 4
di3 ming3 chi2 sha4 3 pou3 4
di3 cheng1 di2 za1 3 po1 4
di3 tang1 shi2 beng4 3 bei1 4
di3 tang4 di1 peng2 3 bi4 4
di4 zheng1 li2 peng4 3 pi2 4
di4 zheng4 wo1 bei1 3 dong4 4
di4 cou3 mai2 bi3 3 tong1 4
di4 cu4 wei1 bi4 3 tong2 4
di4 qu1 jie1 ge4 3 tong3 4
di4 qu4 zu3 li4 3 hai1 4
di4 zou1 zha1 luo4 3 hai2 4
dian2 ge2 zha3 dong3 3 kai4 4
dian3 han2 chan2 dong4 3 ke2 4
dian3 han4 tuo2 tong2 3 shi1 4
dian3 he2 dan4 wan3 3 shi3 4
dian4 qin1 shan4 guan3 3 yi2 4
dian4 chuo1 dan3 huan4 3 yi4 4
dian4 diao4 tan3 fu2 3 ce4 4
diao3 tiao4 dan4 bo2 3 sha4 4
diao4 zhuo1 shen4 pei4 3 shan1 4
diao4 zhuo2 nang2 liang2 3 zha4 4
diao4 dan1 shang4 lang2 3 bai4 4
diao4 dan2 rang2 lang4 3 mai4 4
die2 dan4 shang1 sui1 3 pa1 4
die2 shan4 shu2 wei1 3 pai4 4
die2 tan2 zhuo2 wei3 3 dao4 4
die2 bo1 shu3 bo2 3 tao1 4
die2 bo2 zhu2 bo1 3 tao2 4
die2 fan1 he2 fu2 3 yao2 4
die2 fan2 he4 jue2 3 chi2 4
die2 pi2 huo2 gui4 3 qi2 4
ding3 ban1 huo4 kui4 3 zhi1 4
ding3 㴿 ban4 he2 ta1 趿 3 zhi3 4
ding4 bian3 huan4 qi4 趿 3 yue1 4
dong3 bian4 xuan3 sa4 趿 3 di4 4
dong3 pian4 yuan2 shan1 3 yao1 4
dong3 jiao1 bei1 shan4 3 yao4 4
dong3 jiao3 bi4 xian1 3 ruo4 4
dong4 jiao4 pi2 an4 3 re2 4
dong4 yao1 pi4 an1 3 re3 4
dong4 yao2 bing1 an3 3 re4 4
dong4 guan3 bing3 tan2 3 hong2 4
dong4 han4 bing4 qin2 3 gong4 4
dong4 huan3 ping2 yan3 3 hong4 4
dong4 huan4 hu1 quan1 3 jiang4 4
dou1 wan3 hui1 quan4 3 yi2 4
dou3 chao2 xi1 juan4 3 tuo1 4
dou3 dao4 xi4 bei1 3 tuo2 4
dou4 shou4 hu1 pi2 3 yi3 4
dou4 tao1 hui1 pi4 3 na3 4
dou4 tao2 xi1 fen1 3 na5 4
dou4 er2 xi4 fen2 3 ne2 4
dou4 nuan2 bang3 fen4 3 nei3 4
du2 nuo4 bang4 cui4 3 jiao3 4
du2 㸿 ru2 beng1 qiao1 3 jiao4 4
du2 ruan3 peng2 xia1 3 xiao2 4
du2 bai4 cha1 cheng1 3 xiao4 4
du2 bi4 jie1 cheng2 3 hang3 4
du2 bo2 sha4 zhen1 3 lang2 4
du2 bo4 xie2 biao1 3 lang3 4
du3 pi4 wa1 yan4 3 lang4 4
du3 gui1 wu1 yi4 3 chen4 4
du3 hua4 wu4 e2 3 cheng1 4
du4 kui2 yu1 wo4 3 cheng4 4
du4 wa1 cuan2 yi3 3 ping2 4
duan4 xie2 qian2 zu1 3 ban1 4
duan4 kan4 za1 ju1 3 ban3 4
duan4 lian2 zan4 ju4 3 bo1 4
dui4 lian3 qiao3 huan2 3 pan2 4
dui4 xian1 que4 tui1 3 bang4 4
dui4 yan2 tuo1 zhui1 3 beng4 4
dui4 nie4 xi4 ba3 3 feng1 4
dui4 she4 xu1 ba1 3 pi2 4
dui4 ye4 yu2 pa2 3 cong1 4
dui4 zhe2 yu3 xia1 3 cong2 4
dun4 㬿 zhe4 yu4 xia4 3 zong1 4
dun4 ci2 chi3 ya1 3 zong4 4
duo2 ji4 qi3 fei2 3 ye1 4
duo3 qi2 duo3 fei3 3 ye3 4
duo3 qi4 nuo3 fei4 3 ye4 4
duo3 qi5 shui4 zi3 3 yi4 4
duo3 chi1 yue4 ci1 3 sa4 4
duo3 gu3 shuo1 zi1 3 sha1 4
duo3 li2 tuo1 bang4 3 shai4 4
duo3 li3 hao2 beng4 3 she4 4
duo3 li4 mo4 peng2 3 dan4 4
duo4 ma2 he2 cha1 3 tan2 4
duo4 mei2 ma4 chi3 3 yan3 4
duo4 mi2 ma5 chuai1 3 yan4 4
duo4 mi3 mo5 shu1 3 gu1 4
e2 mo2 me5 yu1 3 hu2 4
e2 ning2 mo3 yu2 3 hu4 4
e2 rang2 n3 shao1 3 huo4 4
e2 rang3 nei4 sou1 3 ci1 4
e2 rang4 ng3 sou3 3 ji4 4
e2 xiang3 yao2 chang4 3 zhai4 4
e2 li2 ai3 dang4 3 zi1 4
e4 li3 you2 yang2 3 he2 4
e4 li4 la4 kuang1 3 he1 4
e4 luo2 ai4 kuang2 3 he4 4
e4 luo3 lai4 kuang4 3 ke1 4
e4 guan1 yan3 zi1 3 tu2 4
e4 guan4 ai4 ci1 3 cha2 4
e4 gun3 ye4 ci4 3 shu1 4
e4 kun1 niu4 kui2 3 ye2 4
e4 yin2 an4 kui3 3 she2 4
e4 li2 yan4 xie4 3 chi2 4
e4 sa3 ang4 ci1 3 tuo2 4
e4 shi1 yang2 cai3 3 yi2 4
e4 xi3 ying3 ci3 3 bei4 4
e4 xian3 ao2 xian3 3 bi4 4
e4 ju1 ao4 sun3 3 pi1 4
en3 yu4 bi4 xian1 3 pi4 4
en4 zhou1 ao3 lu4 3 gui1 4
en4 zhu3 fo2 he2 3 gui4 4
en4 zhu4 wu4 ya4 3 kui1 4
er2 le4 ba2 tong2 3 xu4 4
er2 liao2 bo2 chong2 3 dou4 4
er2 luo4 yuan2 dong4 3 qi2 4
er2 yao4 ba3 hang2 3 tou2 4
er3 yue4 fu2 gang1 3 zhu4 4
er3 guang1 pa2 hang4 3 lian2 4
er3 heng2 ban3 lei3 3 lan4 4
er4 heng4 pan2 luo4 3 lian3 4
er4 huang2 po2 ta4 3 lian4 4
er4 huang4 ban3 bei1 3 zhu2 4
er4 chun2 nong2 bi4 3 di2 4
er4 quan2 wan4 pai2 3 tun2 4
fa2 tun2 ban4 suo1 3 zhou4 4
fa2 zhun1 fan2 sai1 3 niao3 4
fa2 zhun3 fan4 sui1 3 dao3 4
fa2 li2 bang3 chuang1 3 diao3 4
fa3 li3 bi4 qiang1 3 que4 4
fa4 li4 peng2 qiang4 3 chuo4 4
fan2 luo2 bang3 cha1 3 nao4 4
fan2 luo3 bei4 cha2 3 zhao4 4
fan2 ben1 pei4 zha1 3 zhuo1 4
fan2 䀀 bi4 bang4 xing2 3 gui1 4
fan2 fei2 pei4 ying1 3 he4 4
fan2 fen2 pen2 ying2 3 huo4 4
fan2 fen4 bao4 sou3 3 xi1 4
fan2 ba2 bo2 xiu1 3 di1 4
fan2 bin3 pu2 xiu3 3 di3 4
fan2 bo2 bei4 xun1 3 shi2 4
fan2 yuan2 fei4 yin1 3 ti2 4
fan2 bao3 pei4 yin4 3 ao1 4
fan3 piao3 bei4 dou1 3 gun3 4
fan4 pin2 bo2 dou4 3 gun4 4
fan4 ping4 ke3 yu2 3 hun4 4
fan4 bei4 bei4 jing1 3 shang1 4
fan4 bing4 pang2 qiang1 3 tang1 4
fan4 fei4 pao2 qing4 3 tang4 4
fan4 ye4 beng3 gun3 3 yang2 4
fang2 bei4 bo2 hun2 3 he2 4
fang3 fan4 peng3 hun4 3 jie2 4
fang3 fei4 bi2 ti4 3 kai4 4
fang3 fu2 bi4 xi1 3 ke3 4
fei2 bei4 xu4 xi2 3 shui4 4
fei3 bi4 bi3 er3 3 tuan4 4
fei3 meng3 bi4 er4 3 tui4 4
fei3 meng4 ma4 keng1 3 tuo1 4
fei3 bi2 bi4 rao2 3 pi2 4
fei4 bo2 e4 rao3 3 bi4 4
fei4 feng4 lve4 yao3 3 pai2 4
fei4 peng3 bi4 cu4 3 pi4 4
fei4 bo2 xian3 qi1 3 yan1 4
fei4 bo3 xian4 se4 3 a1 4
fei4 fu4 bian4 sun4 3 an1 4
fei4 qian4 fen4 xuan4 3 ang1 4
fei4 bu4 pin4 xun4 3 pu2 4
fei4 diao4 bo2 ti1 3 bei4 4
fei4 fu3 jiao3 ti2 3 bo2 4
fei4 pou3 xiao4 ti4 3 bu4 4
fei4 can2 bo2 gui4 3 ge2 4
fei4 chan2 pi2 jue1 3 e4 4
fen2 die2 pi3 jue2 3 ha1 4
fen2 zhan4 bu3 chan2 3 ha2 4
fen2 䩿 cha2 fe4 dan3 3 chao1 4
fen2 dai4 fei4 shan4 3 chao3 4
fen3 di4 bu4 bian4 3 chao4 4
fen4 tuo3 cai3 bian3 3 tiao4 4
fen4 cha4 chan4 pian2 3 sui2 4
fen4 ze2 can2 cu4 3 duo4 4
feng2 zhai2 hai4 chuo4 3 tuo1 4
feng2 zhe2 shan4 cou4 3 tuo3 4
feng2 che3 can2 nian1 3 leng1 4
feng2 sheng2 can3 yan1 3 leng2 4
feng3 xing3 ti4 yan4 3 leng4 4
fou2 zhe4 can3 tiao2 3 ling2 4
fu2 chen4 chu2 diao4 3 chan1 4
fu2 na2 xuan4 tiao1 3 dan1 4
fu2 ni4 cao2 qiu2 3 ji1 4
fu2 tian4 chua4 jiu1 3 zhan1 4
fu2 chi2 qiao2 you2 3 ma2 4
fu2 cuo2 cen2 lang2 3 ma3 4
fu2 qi4 jin4 du1 3 ma5 4
fu2 zhan4 xin2 lang3 3 ma1 4
fu2 chi4 cen2 ke2 3 chou2 4
fu2 dao4 qian2 hai2 3 diao4 4
fu2 qi4 qin2 ke1 3 tiao2 4
fu2 shui4 cen2 zang3 3 tiao4 4
fu2 chi4 che4 zu3 3 luo4 4
fu3 di4 she4 zu4 3 la4 4
fu3 ti2 cen2 cui4 3 lao4 4
fu3 zhe4 ya4 qiao1 3 luo1 4
fu3 chi4 yin2 qiao4 3 ya2 4
fu3 dao3 cha2 chan2 3 yu2 4
fu4 dao4 ju3 dan4 3 yu3 4
fu4 dei3 qu2 zhan1 3 yu4 4
fu4 chou2 cha2 mian3 3 he2 4
fu4 dao3 qi2 min3 3 hao2 4
fu4 zhou3 shi2 sheng2 3 ma4 4
fu4 zhou4 cha2 zhen3 3 mo4 4
fu4 chui3 zha4 chen1 3 kua4 4
fu4 cuan4 zhe2 zhen1 3 ku4 4
fu4 jian4 cha4 zui4 3 kua1 4
fu4 mei4 chai2 jue2 3 kua3 4
fu4 dan4 yin2 zhuo2 3 tiao4 4
fu4 di2 chan2 guan1 3 diao4 4
fu4 gao4 qie4 huan4 3 tao2 4
fu4 tan2 zan4 xuan1 3 tiao2 4
fu4 diao4 chan4 chong1 3 pi4 4
fu4 shu4 qiong2 chuang2 3 bi4 4
fu4 xue4 xun2 tong2 3 mi3 4
fu4 zhu2 chao2 hua2 3 pi1 4
fu4 die2 tao2 hui4 3 guo4 4
fu4 sui4 zhao4 kuai4 3 guo1 4
gai3 zhi4 chao2 ha3 3 guo5 4
gan3 zou4 zan4 jie3 3 huo4 4
gan3 duo4 zuo4 xie4 3 zhi4 4
gan3 kuo4 che3 mang2 3 kai3 4
gan3 pan2 le4 meng2 3 si4 4
gan4 ruan2 zhen4 meng4 3 yi3 4
gan4 en4 che4 xun2 3 biao1 4
gang3 hua2 chi2 qian2 3 piao1 4
gang3 huan4 yi2 tan2 3 piao2 4
gang3 hun2 che4 tan2 3 piao4 4
gang3 er2 yan3 xian1 3 bang3 4
gao3 ni2 ye2 yan3 3 bang4 4
gao3 pai4 che4 ke4 3 beng1 4
gao3 po2 zhai2 guo3 3 pang2 4
ge2 fu2 zhao4 kua3 3 biao1 4
ge2 fu4 che4 qu2 3 piao1 4
ge2 hai4 wu4 gou1 3 piao3 4
ge2 xie4 yu4 gou4 3 piao4 4
ge2 gu3 chen2 junn1 3 chan2 4
ge2 jiu3 jian4 kun3 3 jian1 4
ge2 mou2 nian3 qun2 3 jian4 4
ge4 ru3 chen2 hu4 3 qian2 4
gen3 gu3 jin4 huo4 3 lin2 4
gen4 gu4 tan2 wo4 3 qin1 4
gen4 guang4 cheng2 gui4 3 sen1 4
geng3 kou4 sheng4 hui4 3 shen4 4
geng3 gu3 zhe2 kuai4 3 zang1 4
geng3 hou4 cheng2 lian2 3 cang2 4
geng4 tou3 sheng4 lin2 3 zang2 4
geng4 zhen3 zeng4 lin4 3 zang4 4
geng4 guang4 chi2 shan1 3 meng2 4
geng4 kuang2 shi5 dan4 3 mang2 4
gong3 kuang4 ti2 tan3 3 meng1 4
gong3 mu3 chi2 hu2 3 meng3 4
gong3 gui3 chi3 jue2 3 shang5 4
gong3 gun4 yi2 que4 3 chang2 4
gong3 huan2 chi3 kai3 3 shang1 4
gong3 jue2 chou2 jie1 3 shang2 4
gong3 han4 chu4 jie3 3 shuo1 4
gong4 xie4 chi3 chen4 3 shui4 4
gong4 xu3 shi4 pan2 3 tuo1 4
gong4 yu2 yi4 shen3 3 yue4 4
gou3 hua4 chou2 nao2 3 ge4 4
gou4 huai2 tan2 rao2 3 ge1 4
gou4 huan4 tan4 rao4 3 ge2 4
gou4 mo4 chu2 qiang1 3 luo4 4
gou4 huo4 kao3 cheng1 3 xu1 4
gou4 ji4 tou3 qiang4 3 nuo4 4
gou4 she4 chu3 chou2 3 ru2 4
gou4 yu4 ju2 tiao2 3 ruan3 4
gu2 ji4 yu4 you2 3 po1 4
gu3 xi2 chu4 jiong1 3 pi2 4
gu3 xiao4 cu4 ying2 3 po3 4
gu3 ya4 zhou4 ying4 3 po4 4
gu3 jiang3 chu4 lei2 3 me5 4
gu3 nao3 po4 lei3 3 ma5 4
gu3 xian4 rui4 lei4 3 mo3 4
gu3 xiang3 chui2 nao4 3 mo5 4
gu4 jin3 du4 er2 3 liao1 4
gu4 jin4 zha4 ru2 3 liao2 4
gu4 xing2 chui2 chong1 3 liao4 4
gu4 ying3 shui3 tong2 3 lve4 4
guai4 jin3 zhui3 zhuang4 3 cha1 4
guai4 qin2 chui2 ying2 3 cha2 4
guan3 rou4 shui4 jiong3 3 zha1 4
guan3 wei4 wei3 ying4 3 zha3 4
guan3 jing4 chui2 ju1 3 fei3 4
guan3 qian3 rui4 ju2 3 bei4 4
guan4 qiu2 zhu4 qu1 3 fei1 4
guan4 ying3 chun2 an1 3 pei4 4
guan4 kuan4 qi4 ya1 3 liang4 4
guan4 shi4 run4 yan4 3 lang2 4
guan4 sui4 chuo4 huo1 3 lang4 4
gui3 yi2 zhuo2 huo4 3 liang2 4
gui3 meng3 zu2 que4 3 cu4 4
gui3 shen3 chuo4 qiao1 3 shu3 4
gui3 ying4 jue2 sao1 3 shu4 4
gui3 yun4 que4 zao3 3 shuo4 4
gui4 mi4 cu4 luo3 3 dan4 4
gui4 ming2 jiu4 guo3 3 tan2 4
gui4 mo4 qu4 luo2 3 xun2 4
gui4 ru2 cu4 lian3 3 yin3 4
gui4 mian3 zan3 chan1 3 bang4 4
gui4 re4 zan4 lian4 3 pang1 4
gun3 wei4 cu4 bu2 3 pang2 4
gun3 yu4 jiu4 pu1 3 pang4 4
gun4 nang2 zu2 pu2 3 qi1 4
guo2 niu3 cuan2 sha1 3 ji1 4
guo2 nong3 cuo2 se4 3 ji2 4
guo2 pang2 zhen4 shi4 3 qi4 4
guo2 nian2 cui4 qia4 3 wo1 4
guo3 tian3 qian4 ge2 3 gua1 4
guo3 tie2 sui4 ka4 3 guo3 4
hai2 wei3 cui4 chen4 3 luo2 4
hai2 niu4 nao3 guan4 3 qing3 4
hai2 rong3 zi4 qin4 3 qing1 4
hai2 rou2 da2 qi2 3 qing2 4
hai2 ru3 hun2 ji1 3 qing4 4
hai4 qie4 hun4 qin2 3 diao4 調 4
hai4 qin2 dai4 dun1 3 tiao2 調 4
han2 shen3 shu4 dui1 3 tiao4 調 4
han2 shen4 yu2 dui4 3 zhou1 調 4
han2 ran3 dai4 tan2 3 shi4 4
han2 shun4 huo3 xin1 3 di2 4
han2 xian2 zuo2 xin2 3 ti4 4
han2 xian4 dan3 kan4 3 zhe2 4
han2 she4 dan4 han3 3 guang1 4
han2 wan2 zhe2 xian4 3 huang2 4
han2 ying4 dan4 die2 3 huang3 4
han2 yu4 diao3 qie4 3 huang4 4
han2 shou3 shi2 zha2 3 min2 4
han2 shu2 dan4 dang1 3 hun2 4
han2 shu4 jin4 cheng1 3 mian2 4
han3 tu4 yan2 tang1 3 min3 4
han3 xian4 dao4 ao4 3 liao3 4
han3 yan4 tiao3 ao2 3 lao3 4
han3 yang3 zhao4 yao4 3 liu3 4
han4 yang4 de2 ta3 3 lu4 4
han4 xue4 zhi2 die2 3 she4 4
han4 yang4 zhou4 ta4 3 xi1 4
han4 yao4 di2 gu3 3 xi4 4
han4 zhou4 zhe2 gu2 3 xie2 4
han4 gan1 zhe4 hu2 3 duo2 4
han4 gan4 di3 rang2 3 shi4 4
han4 han2 zhe2 rang3 3 yi4 4
hang2 qian2 zhi3 reng2 3 ze2 4
hang2 nve4 di4 li4 3 dun1 4
hang2 tuo1 yi2 luo4 3 dun4 4
hang2 zhe2 zhi4 yue4 3 tun1 4
hang4 zhe4 dian4 zang1 3 tun2 4
hao2 wai1 sha4 za1 3 zhou4 4
hao2 wo4 xia2 zan1 3 chao4 4
hao2 yao1 diao3 㹿 zan3 3 cu4 4
hao2 yao3 zhao4 㹿 zan4 3 zhou1 4
hao2 za1 zhuo2 㹿 zu1 3 chi2 4
hao2 zha1 die2 guan4 3 xi1 4
hao4 zha2 zhe2 huan1 3 zhi2 4
hao4 zha3 zhi4 quan2 3 zhi4 4
hao4 fang1 die2 guo1 3 xing3 4
hao4 feng1 na4 kuai1 3 cheng2 4
hao4 pang2 zhe2 wai1 3 jing1 4
hao4 wang3 dou3 cha4 3 xing1 4
hao4 bi3 dou4 zha1 3 du4 4
hao4 bi4 tou2 zha4 3 luo4 4
hao4 pi2 du4 luo1 3 tuo2 4
hao4 pi3 duo2 luo2 3 tuo4 4
hao4 mu2 zha4 luo5 3 yan1 4
hao4 mu3 dui4 wu4 3 e4 4
hao4 wu2 rui4 ya4 3 ye4 4
he2 wu3 su4 ya1 3 yu4 4
he2 pi1 duo3 bing3 3 ji1 4
he2 pi3 lin2 lan3 3 ji2 4
he2 shu1 mou2 lin3 3 ji4 4
he2 ya3 duo3 zha4 3 xi2 4
he2 qi1 tu2 zhan3 3 jian4 4
he2 shi2 tui4 zha3 3 lan2 4
he2 shi4 duo4 za1 3 lan3 4
he2 zhi4 rui2 zha1 3 lan4 4
he4 wa1 wei3 zha2 3 qi4 4
he4 wu1 e2 geng3 3 shi1 4
he4 wu4 wen4 geng4 3 ta4 4
he4 yu1 yuan3 xuan3 3 xi2 4
he4 wa1 e4 lao2 3 lin2 4
hen2 wu1 ke4 li4 3 lin3 4
hen3 wu4 kun3 yue4 3 lin4 4
heng2 yu1 e4 juan4 3 ling2 4
heng2 jin1 nie4 quan1 3 zong4 4
heng2 le1 xun4 quan2 3 cong2 4
heng2 le4 e4 gui4 3 song3 4
hong2 lei4 gui4 hui4 3 zong3 4
hong2 an2 ji3 kuai4 3 bo4 4
hong2 an4 e4 niao4 3 bao2 4
hong2 han1 wu2 qiu2 3 bo2 4
hong2 jian4 yu2 tun3 3 bu4 4
hong2 ge1 e4 bo2 3 zhe3 4
hong2 he2 qi4 luo4 3 die2 4
hong2 jie2 ze4 po1 3 xi2 4
hong2 qi4 e4 mian3 3 zhe2 4
hong2 tuo1 yao3 min3 3 qu1 4
hong2 tuo2 yi4 sheng2 3 cou3 4
hong2 tuo4 fa4 she1 3 cu4 4
hong2 yi2 liu3 yu2 3 qu4 4
hong2 huai4 man2 she2 3 ju1 4
hong2 pei1 fan2 e1 3 ju2 4
hong2 pei2 fei4 ke1 3 qiong1 4
hong3 pi1 fen4 qia4 3 qu1 4
hong3 chun2 fan2 dan1 3 yao2 4
hong4 dun4 fan3 dan3 3 yao1 4
hou2 tun2 pei4 dan4 3 you2 4
hou2 zhuan4 fan4 bi3 3 zhou4 4
hou2 men2 mian3 pi1 3 lei2 4
hou2 min2 wan3 pi2 3 lei3 4
hou2 wen2 fu2 qiao1 3 lei4 4
hou2 wen4 gui3 sao1 3 lv4 4
hou2 dian4 si4 zao3 3 ji2 4
hou2 sheng4 fu4 qian1 3 ju4 4
hou2 tian2 pan2 qian3 3 qu1 4
hou3 ying4 ping2 xu4 3 qu2 4
hou4 huang1 fu4 qian3 3 sheng2 4
hou4 huang3 luo4 lian2 3 min3 4
hou4 mang2 po4 qian1 3 sheng4 4
hu1 wang2 gan3 chuai4 3 ying4 4
hu2 gu3 jian4 zha4 3 jiao3 4
hu2 jiao3 yan2 zhai4 3 he2 4
hu2 jue2 gan3 za1 3 jiao4 4
hu2 lu4 gong4 zang1 3 zhuo2 4
hu2 ai3 nou3 zan1 3 yue4 4
hu2 chi4 ge2 ji4 3 lve4 4
hu2 si4 jie2 qi5 3 shuo4 4
hu2 yi3 ke3 qi2 3 yao4 4
hu2 hong1 ge2 qian2 3 shi2 4
hu2 hou3 he2 xun2 3 shi4 4
hu2 ou1 jia2 tan2 3 shi5 4
hu2 ou2 gou4 you2 3 zhi4 4
hu2 he2 ru2 di2 3 bian4 4
hu2 he4 ru3 diao4 3 ban4 4
hu2 huo2 gou4 lian2 3 bian3 4
hu2 huo4 hou4 lian3 3 pian2 4
hu2 la1 min3 xian1 3 jiao1 4
hu3 la2 gu3 lian2 3 ju1 4
hu4 la3 mei4 lian4 3 qiao2 4
hu4 㦿 la4 xue2 lian3 3 xiao1 4
hu4 dian1 gu3 kuang1 3 zao2 4
hu4 nian1 hu2 kuang4 3 zao4 4
hu4 nian2 hui4 kuang2 3 zu2 4
hu4 nian3 gua3 da5 3 zuo4 4
hu4 fan1 xing4 ta4 3 cong1 4
hu4 fen4 xu3 da1 3 cong2 4
hu4 pan4 guan3 pei2 3 zong1 4
hua2 pin1 kang4 fu2 3 zong4 4
hua2 guo3 wei2 pou2 3 bo1 4
hua2 ke4 gui3 jian3 3 fa1 4
hua2 luo3 gui4 jian1 3 fa3 4
hua2 wo3 kui4 jian4 3 fa4 4
hua2 bei1 gui4 shan1 3 ma2 4
hua2 bi4 hui4 xian1 3 ma3 4
hua4 bo1 wei3 shan4 3 ma5 4
hua4 po1 gui4 xi1 3 ma1 4
hua4 fa2 hui3 xi2 3 lei2 4
hua4 fan2 kui4 yang2 3 lei3 4
hua4 fan4 guo2 gu1 3 lei4 4
huai2 feng3 hun2 gu3 3 lv4 4
huai2 bo2 luo3 gu2 3 hu1 4
huai2 po1 guo2 ge2 3 hui1 4
huai2 po2 kui3 luo4 3 xi1 4
huan2 po4 kui4 ge4 3 xi4 4
huan2 chi2 guo4 e4 3 dan1 4
huan2 di4 kai3 yu4 3 dan3 4
huan2 zhi1 xi4 yan1 3 dan4 4
huan2 zhi4 hai4 jia2 3 qie4 4
huan2 de1 ran3 xie2 3 can4 4
huan3 de5 xie4 jie2 3 chan1 4
huan3 di2 han3 ge2 3 shan3 4
huan4 di4 he2 he2 3 xian1 4
huan4 chun2 kan3 han4 3 cu4 4
huan4 tun2 han3 hai2 3 shu3 4
huan4 zhun1 jian4 ke2 3 shu4 4
huan4 zhuo1 kan3 ke1 3 shuo4 4
huan4 kui4 han3 tun2 3 sa4 4
huan4 yong3 jian4 tun5 3 sha1 4
huan4 yu2 xian4 tun1 3 shai4 4
huan4 yu3 han4 zang3 3 she4 4
huang2 fou2 qia4 zu4 3 ce4 4
huang2 fou3 yu4 zu3 3 sha4 4
huang2 fu1 han4 ju4 3 shan1 4
huang2 fu2 lian3 pi2 3 zha4 4
huang2 bu4 xian4 pi1 3 shang1 4
huang2 fu1 hang4 gui1 3 tang1 4
huang2 fu4 liao2 xie2 3 tang4 4
huang2 pou3 xiang4 wa1 3 yang2 4
huang2 bei1 he2 die2 3 duo2 4
huang2 bi4 he4 ta4 3 shi4 4
huang2 pi2 huo4 ta3 3 yi4 4
huang3 po1 he2 gu2 3 ze2 4
huang3 er4 ke3 hu2 3 chan2 4
huang3 mi3 she2 gu3 3 jian1 4
huang3 nai3 he4 mie1 2 jian4 4
huang4 nai4 hong2 nie4 2 qian2 4
hui3 dong4 xie2 wang1 2 zhao1 4
hui3 tong1 he4 you2 2 zhao2 4
hui3 tong2 hu4 xiao4 2 zhe5 4
hui3 tong3 xue4 yao2 2 zhuo2 4
hui3 geng3 hong2 pan2 2 shui4 4
hui4 gui4 kou3 qiang2 2 tuan4 4
hui4 que1 qiong2 bian4 2 tui4 4
hui4 xue4 hu2 pan2 2 tuo1 4
hui4 ang1 que4 shu4 2 ba4 4
hui4 gang1 ran3 zhu2 2 ba5 4
hui4 hang2 hu2 ge1 2 bai3 4
hui4 kang3 hua4 yi4 2 pi2 4
hui4 guang3 ku4 ben4 2 da2 4
hui4 guang4 hu2 hang1 2 dan3 4
hui4 kuang2 mu2 pi2 2 tan2 4
hui4 wang4 wo4 pi3 2 tan3 4
hui4 hai1 hu4 mi4 2 shui4 4
hui4 hai2 xue4 si1 2 yue4 4
hui4 kai4 yu4 fou3 2 shuo1 4
hui4 ke2 hua2 guan4 2 tuo1 4
hun2 shi1 hun2 xin4 2 qing1 4
hun2 shi3 kuan3 xin1 2 qing4 4
hun2 yi2 hua2 chuan4 2 qing2 4
hun2 yi4 tian2 kuang3 2 qing3 4
hun4 ce4 wan3 ga3 2 diao4 4
hun4 sha4 hua4 nai3 2 zhou1 4
hun4 shan1 huan4 la2 2 tiao2 4
hun4 zha4 hui3 xu4 2 tiao4 4
hun4 gou1 huan2 ga1 2 dai4 4
huo2 gou3 huan3 xu4 2 li4 4
huo4 ju3 hun2 cuan1 2 di4 4
huo4 qu2 huan4 tun3 2 yi4 4
huo4 bai4 huo2 cha4 2 an1 3
huo4 mai4 huo4 cha3 2 chang3 3
huo4 pa1 huang2 wu4 2 han4 3
huo4 pai4 kuang2 wei4 2 xu1 3
huo4 dao4 kui4 gou1 2 yu2 3
ji2 tao1 hui4 kou4 2 yu1 3
ji2 tao2 kuai3 qi2 2 da4 3
ji2 yao2 wai4 yin2 2 dai4 3
ji2 chi2 hui4 bei4 2 tai4 3
ji2 qi2 wu4 bo2 2 bu4 3
ji2 zhi1 xi4 niu3 2 fou1 3
ji2 zhi3 hui4 nv4 2 fou3 3
ji2 di4 kui4 wen3 2 fu4 3
ji2 yao1 wei3 wen4 2 pu1 3
ji2 yao4 hui4 yi3 2 pu2 3
ji2 yue1 wei4 yi2 2 qi4 3
ji2 re2 xue3 gui3 2 qie1 3
ji2 re3 huo4 ji3 2 qie4 3
ji2 re4 kua3 bian4 2 dai1 3
ji2 ruo4 kua4 pan4 2 dai3 3
ji2 gong4 ji2 bao4 2 e4 3
ji2 hong2 jie2 pou2 2 jing1 3
ji2 hong4 qi4 zhi3 2 shi4 3
ji2 jiang4 ji2 di3 2 zhi1 3
ji2 tuo1 ke4 gan4 2 pan4 3
ji2 tuo2 su4 han4 2 pian1 3
ji2 yi2 ji2 cha1 2 pian4 3
ji3 yi3 ke4 cha4 2 wang2 3
ji3 die2 lei2 niu3 2 wang4 3
ji3 xi1 ji4 nv4 2 yu4 3
ji3 xi4 jue2 ding1 2 yu2 3
ji3 zhi4 zui3 ne4 2 yu3 3
ji3 chi3 ji4 du4 2 yu4 3
ji3 she1 ru2 tu3 2 ling2 3
ji3 zha1 ru4 zhou2 2 ling3 3
ji4 zha4 jia4 zhu2 2 ling4 3
ji4 chan1 ke4 bing4 2 zhi1 3
ji4 shan1 qia4 fang1 2 zhi3 3
ji4 shan4 jian3 ba4 2 qi2 3
ji4 tian1 za2 pa2 2 tai1 3
ji4 na3 zan3 dou3 2 tai2 3
ji4 na5 jian3 zhu3 2 yi2 3
ji4 ne2 jian4 qiu2 2 ba1 3
ji4 nei3 qian4 you1 2 pa1 3
ji4 jiao3 jian4 yang1 2 pa2 3
ji4 jiao4 lan2 yang3 2 shi1 3
ji4 xiao2 lan4 hui4 2 xie2 3
ji4 xiao4 jian4 mei4 2 zhi1 3
ji4 lian3 niu2 quan3 2 ding4 3
ji4 nian3 xiang4 zhen4 2 ting1 3
ji4 nian4 jian4 mi3 2 ting4 3
ji4 ren3 qian4 mie1 2 fan2 3
ji4 hang3 xian4 kua1 2 fan4 3
ji4 lang2 jiao3 kua3 2 feng3 3
ji4 lang3 qiao2 ni2 2 jue2 3
ji4 lang4 xiu3 ni4 2 xue2 3
jia2 fa2 jiao3 chi2 2 xue4 3
jia2 fa3 xiao4 di3 2 ning2 3
jia2 ge2 yao2 chou3 2 ning4 3
jia2 jie2 jiao4 niu3 2 zhu4 3
jia2 zha3 shan3 gan1 2 ang2 3
jia2 zha4 yao3 han4 2 yang3 3
jia2 zuo2 jiao4 ju1 2 yang4 3
jia2 zuo4 zhi4 ju4 2 qu1 3
jia3 chen4 zhu4 zai1 2 qu3 3
jia3 cheng1 jie2 zi1 2 qu2 3
jian3 cheng4 jiu4 gan1 2 gan1 3
jian3 ping2 zhou4 gan4 2 han2 3
jian3 ban1 jie2 xi1 2 han4 3
jian3 ban3 ni2 xi4 2 che4 3
jian3 䮿 bo1 ya2 na4 2 chi2 3
jian3 pan2 jie2 nv4 2 tuo2 3
jian3 bang4 qia4 yuan2 2 mao4 3
jian4 beng4 ya4 yan2 2 mou2 3
jian4 feng1 jie2 mao2 2 mu4 3
jian4 pi2 ze2 mao4 2 bai3 3
jian4 na2 zhe2 wu4 2 bo2 3
jian4 nu2 jie4 hu1 2 mo4 3
jian4 rao2 qin2 ji1 2 jia4 3
jian4 ru2 xian4 ji2 2 jie4 3
jian4 jiu1 jiong4 qin2 2 jie5 3
jian4 jiu4 kong3 yin2 2 heng1 3
jian4 ju1 qiong2 dian4 2 peng1 3
jiang3 qiu2 jiu4 yan2 2 xiang3 3
jiang3 gua1 liu3 dong4 2 gu1 3
jiang3 kuai4 yu2 tong2 2 gu3 3
jiang3 kuo4 ju3 dong4 2 gu4 3
jiang3 tian4 ju4 tong1 2 yong1 3
jiang4 gou1 wan3 jia2 2 yong2 3
jiao1 ju1 ju4 jie2 2 yong4 3
jiao3 qu2 qu2 ling1 2 zuo1 3
jiao3 yu3 qun2 ling2 2 zuo2 3
jiao3 gai1 juan4 zhao1 2 zuo4 3
jiao3 gai3 wu4 zhao4 2 ba4 3
jiao3 gei3 zhuan4 you2 2 bai3 3
jiao3 hai3 jue2 you4 2 bo2 3
jiao3 jiao1 ke3 xian1 2 na4 3
jiao4 qiao4 xue2 yao1 2 ne4 3
jiao4 xiao3 kan3 zhuan1 2 ne5 3
jiao4 xiao4 yan2 duan1 2 ting1 3
jie2 chai2 yan4 zhu4 2 ting4 3
jie2 ci2 ke3 ning2 2 yin2 3
jie2 ci3 ke4 ju4 2 she2 3
jie2 zi3 kuo4 qu3 2 zhe1 3
jie2 gan1 ke4 mao2 2 zhe2 3
jie2 han2 qia3 mao3 2 sha1 3
jie2 hang3 qie4 ding1 2 sha4 3
jie2 hang4 kou4 ding3 2 suo1 3
jie2 hu4 ming2 gen2 2 chen2 3
jie2 tuo2 mo3 hen3 2 shen3 3
jie2 yi2 kuai4 wai1 2 tan2 3
jie2 yi3 kuang4 guo1 2 hong2 3
jie2 cong1 wang4 zi1 2 wang1 3
jie2 cong2 kuai4 ci2 2 wang3 3
jie2 zong1 kui3 mou1 2 gai1 3
jie2 zong4 wei3 mou2 2 qi4 3
jie4 ye1 kui2 dong4 2 yi3 3
jie4 ye3 wei3 tong2 2 fen1 3
jie4 ye4 xie2 yan1 2 fen2 3
jie4 yi4 la4 yan3 2 pen2 3
jie4 sa4 lai4 za1 2 lao2 3
jie4 sha1 lie4 zan3 2 lao4 3
jie4 shai4 lao3 can3 2 lou2 3
jie4 she4 ze2 zan3 2 ta1 3
jie4 dan4 zhai2 pan2 2 tuo1 3
jie4 tan2 lei3 ban4 2 tuo2 3
jin3 yan3 lou2 ru2 2 fu3 3
jin3 yan4 lv3 ru4 2 pu3 3
jin3 gu1 leng4 hui2 2 pu4 3
jin3 hu2 li4 hui4 2 yan2 3
jin3 hu4 lin4 hong2 2 yan4 3
jin3 huo4 li4 jiang4 2 yin2 3
jin3 ci1 suan4 fu2 2 gu3 3
jin4 ji4 xian4 fu4 2 lu4 3
jin4 zhai4 lian2 ge1 2 yu4 3
jin4 zi1 qin3 ke1 2 shen1 3
jin4 he1 qin4 tun2 2 juan1 3
jin4 he2 lian2 zhun1 2 yuan2 3
jin4 he4 lian3 fu2 2 ruan3 3
jin4 ke1 qian3 fu1 2 juan4 3
jin4 cha2 lian3 da1 2 yuan2 3
jin4 shu1 lian4 zhe2 2 ben4 3
jin4 tu2 luan3 fu2 2 ti1 3
jin4 ye2 lian4 bo2 2 ti3 3
jin4 chi2 liao2 shao2 2 sa1 3
jin4 she2 mang2 tiao2 2 suo4 3
jing1 tuo2 liao2 yi3 2 xie1 3
jing3 yi2 liao3 si4 2 juan4 3
jing3 bei4 liu2 fu2 2 quan2 3
jing4 bi4 liao4 pu2 2 juan3 3
jing4 pi1 lin3 cha4 2 ze2 3
jing4 pi4 que4 cha3 2 zha4 3
jing4 gui1 liu2 ze2 2 zha1 3
jiong3 gui4 nai4 zuo4 2 tie1 3
jiong3 kui1 wei3 xun2 2 tie3 3
jiong3 xu4 long2 huan2 2 tie4 3
jiong3 dou4 mang4 ga2 2 ma1 3
jiong3 qi2 pan4 qiu2 2 mo3 3
jiong3 tou2 lou2 kong1 2 mo4 3
jiong3 zhu4 lou3 kong3 2 qiao2 3
jiu2 lan4 lv2 zang4 2 shao2 3
jiu3 lian2 ma3 zhuang3 2 zhao1 3
jiu4 lian3 ma4 xian3 2 ta4 3
jiu4 lian4 mian2 xuan1 2 tuo4 3
jiu4 di2 ma4 yi2 2 zhi2 3
jiu4 tun2 mei2 yi3 2 bo2 3
jiu4 zhou4 mei3 yan2 2 pai1 3
jiu4 zhu2 mang2 yin1 2 po4 3
jiu4 dao3 men2 ya4 2 ao3 3
jiu4 diao3 meng4 yi4 2 ao4 3
jiu4 niao3 mao2 li4 2 niu4 3
jiu4 que4 mao4 luo4 2 ca1 3
ju1 bao4 wu3 ju1 2 chai1 3
ju2 fu4 men2 ju3 2 che4 3
ju2 pou2 mi4 ju1 2 wu1 3
ju2 pou3 mian3 qu1 2 yu1 3
ju2 xi1 mi2 kua4 2 yu2 3
ju2 zhe1 nai3 kua3 2 cuo4 3
ju2 zhe2 xian3 hong4 2 xi1 3
ju2 zhi4 mian2 hong2 2 xi2 3
ju2 ai1 mian4 xu1 2 bi4 3
ju2 ai3 min3 xu3 2 fu2 3
ju2 ei1 min2 yi2 2 fu4 3
ju2 ei4 min3 dan4 2 bi3 3
ju2 chuo4 wen3 ying3 2 bi4 3
ju2 nao4 na4 cheng2 2 pi2 3
ju2 zhao4 shan3 po1 2 li4 3
ju2 zhuo1 ye4 po4 2 qi4 3
ju3 han2 na4 xing2 2 se4 3
ju3 han4 ni4 jing4 2 chi2 3
ju3 yan1 wo4 jing4 2 duo4 3
ju3 yan3 na4 liang4 2 tuo2 3
ju4 mi1 nai4 shan4 2 chi2 3
ju4 mi2 ne4 yan3 2 yi2 3
ju4 mi3 na4 ge3 2 zhi4 3
ju4 㨿 mi4 nei4 ke3 2 pao1 3
ju4 gui1 yi3 huan4 2 pao2 3
ju4 he4 nai2 huan2 2 pao4 3
ju4 huo4 ni2 huai4 2 tan2 3
ju4 xi1 ni4 nao1 2 yan2 3
ju4 jia2 nai2 ben1 2 yan4 3
ju4 qian3 nai4 bing1 2 kong1 3
juan3 qu1 neng3 an1 2 kong3 3
juan4 xie2 nan2 an4 2 kong4 3
juan4 niu4 nan4 guang1 2 kong1 3
juan4 you1 ran2 guang4 2 qiong1 3
juan4 you3 nang4 sun3 2 qiong2 3
juan4 you4 nen4 xun2 2 she3 3
juan4 junn4 ran3 xuan1 2 she4 3
juan4 qun1 ni2 xun2 2 shi4 3
jue2 suo1 ni3 fei4 2 yun2 3
jue2 xun4 ni4 fu2 2 yi4 3
jue2 di1 ni3 ren4 2 yun4 3
jue2 di3 ran2 ren2 2 zha2 3
jue2 shi2 yi4 ti2 2 ga2 3
jue2 ti2 nian4 yi2 2 ya4 3
jue2 ao1 ren3 gen4 2 chang2 3
jue2 gun3 xian4 jian4 2 zhang3 3
jue2 gun4 ou3 pi2 2 zhang4 3
jue2 hun4 yao3 bi3 2 ning4 3
jue2 jian1 ying3 ci4 2 zhu3 3
jue2 jian4 pi3 hao2 2 zhu4 3
jue2 zan4 pi4 dai4 2 dun4 3
jue2 zhan3 qiao3 di4 2 tun1 3
jue2 shang1 qi2 pang2 2 tun2 3
jue2 tang1 shen3 feng2 2 mao4 3
jue2 tang4 zhen4 xi1 2 mo4 3
jue2 yang2 qi4 chi1 2 mou4 3
jue2 he2 qia4 za2 2 yan1 3
jue3 jie2 yao2 zan2 2 yan4 3
junn4 kai4 qi4 zhao1 2 ye4 3
junn4 ke3 qie4 zhou1 2 hong1 3
junn4 shui4 ya4 li4 2 hong3 3
junn4 tuan4 qi4 lie4 2 hong4 3
junn4 tui4 qie4 ting3 2 ha1 3
junn4 tuo1 qu3 ting4 2 ha3 3
junn4 bi4 qi4 shua1 2 ha4 3
junn4 pai2 qie4 shuan4 2 ge1 3
kai3 pi2 xi4 cui4 2 ka3 3
kai3 pi4 qian4 zu2 2 lo5 3
kai3 a1 xian4 guo3 2 lie3 3
kai4 an1 xun2 luo3 2 lie5 3
kan3 ang1 qiang3 ya2 2 lie1 3
kan4 yan1 quan3 ye2 2 qi4 3
kang3 bei4 ze2 li2 2 qie4 3
kang4 bo2 qiao2 li4 2 xie4 3
kao3 bu4 qiao4 qi2 2 bing3 3
kao4 pu2 qu4 xi2 2 bing4 3
ke3 e4 qie2 fu2 2 ping2 3
ke3 ge2 xi4 fei4 2 sai1 3
ke3 ha1 yan3 xie4 2 si1 3
ke4 ha2 qie4 yi4 2 si4 3
ke4 chao1 xia2 bi2 2 bian3 3
ke4 chao3 xian3 bo2 2 bian4 3
ke4 chao4 qin2 you3 2 pian1 3
keng3 tiao4 ya2 xiu4 2 ye4 3
kong4 duo4 yi4 pu2 2 zhuai1 3
kou3 sui2 qin3 fu3 2 zhuai4 3
kou4 tuo1 yin3 gu1 2 jie4 3
kou4 tuo3 zhen3 gu3 2 she4 3
kou4 jia2 qing4 gang1 2 shi2 3
kou4 xie1 yan3 gong1 2 tao1 3
ku3 xie2 yin4 pi2 2 tiao1 3
ku4 xie4 ru2 bi4 2 tiao3 3
kua4 die2 ru4 zou1 2 you2 3
kua4 she2 rui2 zhe2 2 you4 3
kuai3 tie2 sa3 bo1 2 zhu2 3
kuai3 ye4 sa4 bo5 2 bai3 3
kuai4 leng1 tan4 beng3 2 bo2 3
kuai4 leng2 sa4 feng3 2 bo4 3
kuai4 leng4 zha2 sao3 2 ze2 3
kuai4 ling2 zha3 sao4 2 zha4 3
kuai4 chao1 sa4 shan1 2 zuo4 3
kuai4 chuo4 sang4 yan2 2 xiang2 3
kuan3 zhuo1 xi4 ya4 2 yang2 3
kuan3 zhuo2 sao4 ya1 2 yang3 3
kuan3 juan4 ye4 chang3 2 he2 3
kuan3 kui4 zao3 tang3 2 qia4 3
kuang2 quan1 shan3 dao2 2 xia2 3
kuang4 quan2 shen3 dao3 2 beng4 3
kuang4 wan3 tan4 zhuo2 2 liu2 3
kui2 yu4 she4 zhuo1 2 pin4 3
kui2 yuan4 shen4 bi4 2 bao1 3
kui2 yun4 tian3 piao3 2 pao2 3
kui2 ba2 shi2 pei4 2 pao4 3
kui2 bei1 ze2 pi4 2 shen2 3
kui2 bi4 zhi4 jing3 2 shen4 3
kui2 pi4 si4 ting1 2 shi2 3
kui2 chan1 zhi4 wu2 2 wei1 3
kui3 dan1 zi3 wu3 2 wei3 3
kui3 ji1 tai4 she1 2 wei4 3
kui4 zhan1 tian4 she4 2 sheng3 3
kui4 ma1 zhuan4 shao4 2 xian3 3
kui4 ma2 ti4 tiao2 2 xing3 3
kun4 ma3 ya4 di1 2 dun3 3
kuo4 ma5 yi2 di3 2 dun4 3
kuo4 gao1 tiao2 pao1 2 zhun1 3
kuo4 hao4 yao3 bao1 2 dun4 3
kuo4 yi4 you2 cuo3 2 shun3 3
la2 ze2 tong3 qie1 2 yun3 3
la4 chou2 yu2 juan1 2 guan1 3
la4 diao4 yu3 zui1 2 jin1 3
la4 tiao2 wei4 zhu2 2 qin2 3
la4 tiao4 yu4 zhou4 2 xing2 3
la4 la4 yun4 fu2 2 yan2 3
la4 lao4 xi1 piao3 2 yan4 3
lai2 luo1 xin1 ting2 2 ou3 3
lai2 luo4 yin2 ting3 2 yu2 3
lai3 ya2 xi4 ran2 2 yu4 3
lai4 yu2 yi3 tian4 2 gan1 竿 3
lai4 yu3 yi4 you2 2 gan3 竿 3
lai4 yu4 xian2 zhu2 2 gan4 竿 3
lan2 hao2 xue4 pan4 2 hong2 3
lan2 he2 yue4 fan2 2 gong1 3
lan2 ma4 xie2 zhen3 2 jiang4 3
lan2 mo4 xin4 zhen1 2 he2 3
lan2 ku4 ye2 mao4 2 ge1 3
lan2 kua1 xu4 mou2 2 jie2 3
lan2 kua3 you3 jian3 2 yu1 3
lan2 kua4 you4 yan4 2 ou1 3
lan2 diao4 xu4 chen1 2 yu3 3
lan3 tao2 xue4 lan2 2 ye1 3
lan3 tiao2 yu4 kui2 2 xie2 3
lan3 tiao4 xue2 qiu2 2 ye2 3
lan3 bi4 yu4 can4 2 pan2 3
lan3 mi3 yue4 chan2 2 pan4 3
lan4 pi1 zhi3 kai4 2 pang4 3
lan4 pi4 zhuo2 qi4 2 bao1 3
lang2 guo1 zu2 chu3 2 pao2 3
lang2 guo4 chi3 zhu1 2 pao4 3
lang2 guo5 tuo1 fen1 2 ke1 3
lang2 huo4 yi3 fen2 2 he1 3
lang2 kai3 ge1 hun1 2 he2 3
lang2 si4 gu3 min3 2 bao1 3
lang2 yi3 xi4 dong4 2 biao1 3
lang3 zhi4 cheng2 zhong4 2 pao2 3
lang3 qian3 ting1 huang2 2 yao4 3
lang3 qian4 ting2 kuang4 2 yao1 3
lang3 qie4 da4 hun3 2 yao3 3
lang4 xian2 dai4 kun1 2 zhong4 3
lao2 qian2 tai4 ji1 2 chong2 3
lao2 shan1 tuo2 yi1 2 tong2 3
lao2 shan3 yi3 die2 2 jiang4 3
lao2 tian4 zhi4 die4 2 xiang2 3
lao2 dong4 yao1 gua1 2 xiang4 3
lao3 tong2 yao3 guo1 2 ge2 3
lao3 tong3 yao4 ye4 2 ji2 3
lao3 yong3 mang2 yi4 2 ji3 3
lao3 meng2 meng2 jian1 2 feng1 3
lao3 meng3 pang2 guan1 2 feng3 3
le4 mian3 gu3 fu2 2 feng4 3
le4 min3 hu2 bo2 2 shi2 3
lei2 biao1 jue2 kuo4 2 si4 3
lei2 piao1 jie2 she2 2 yi4 3
lei2 piao2 zhi4 yan3 2 ni3 3
lei3 piao4 zi4 yan1 2 ni4 3
lei3 bang3 chi3 qian2 2 zhi4 3
lei3 bang4 li2 han2 2 chong2 3
lei3 beng1 yi2 fu1 2 zhong3 3
lei3 pang2 an3 fu3 2 zhong4 3
lei3 biao1 ke1 yin1 2 peng1 3
lei3 piao1 qia4 yin4 2 pin2 3
lei3 piao3 jue2 lang1 2 ping2 3
lei3 piao4 que1 lang2 2 zhi4 3
lei4 chan2 que4 nuo4 2 ji2 3
lei4 jian1 hou1 re3 2 zhi1 3
lei4 jian4 hou3 ji4 2 li1 3
lei4 qian2 xu1 xi4 2 li3 3
lei4 lin2 bei1 shuan1 2 li5 3
lei4 qin1 pi2 xuan1 2 e2 3
leng2 sen1 po1 jia1 2 o2 3
leng2 shen4 e2 jia3 2 o4 3
leng4 cang2 e3 qing1 2 gu1 3
li2 zang1 e4 qing2 2 jia1 3
li2 zang2 ni2 gui1 2 jie5 3
li2 zang4 yi2 wei2 2 she4 3
li2 mang2 yin2 ju2 2 ye4 3
li2 meng1 pi2 qu4 2 yi4 3
li2 meng2 pian2 feng1 2 cha4 3
li2 meng3 pin2 feng2 2 chai1 3
li2 chang2 gang1 cheng1 2 cha1 3
li2 shang1 kong4 cheng4 2 jia1 3
li2 shang2 qiang1 she1 2 xia2 3
li2 shang5 bi4 yu2 2 xie2 3
li2 shui4 xi4 pi1 2 zhen1 3
li2 shuo1 xi1 wu4 2 zhen3 3
li2 tuo1 bi1 jin1 2 zhen4 3
li2 yue4 pi2 jin4 2 jie2 3
li2 ge1 bi4 fu1 2 ju2 3
li2 ge2 da2 fu2 2 xie2 3
li2 ge4 ta4 qi1 2 chai2 3
li2 luo4 ti4 xi1 2 zhai4 3
li2 nuo4 guang4 hang2 2 zi4 3
li2 ru2 kuang1 heng4 2 yan1 3
li2 ruan3 kuang3 xi4 2 yin1 3
li2 xu1 hua2 qiao3 2 yin3 3
li2 pi2 huai4 he2 2 juan1 3
li2 po1 shi4 ge1 2 xuan4 3
li3 po3 shen1 ji1 2 yuan4 3
li3 po4 xian1 qi2 2 cun2 3
li3 ma5 xian3 ba2 2 junn4 3
li4 me5 xu1 bi4 2 xun4 3
li4 mo3 xu3 xi1 2 gao3 3
li4 mo5 xu4 si1 2 ge2 3
li4 liao1 ju1 di4 2 hao4 3
li4 liao2 zha1 di1 2 ge2 3
li4 liao4 zu3 yang2 2 lao4 3
li4 lve4 die2 yang3 2 luo4 3
li4 cha1 zhi2 qiong2 2 liu2 3
li4 cha2 zhi4 gong3 2 liu3 3
li4 zha1 bao1 ge1 2 liu4 3
li4 zha3 fu1 luo4 2 gao1 3
li4 ji1 fu2 ju1 2 gu1 3
li4 qi1 fu1 qie4 2 hao2 3
li4 qi4 fu3 yao2 2 huan4 3
li4 qie4 fu4 diao1 2 juan4 3
li4 bei4 zhi1 lu4 2 xuan4 3
li4 fei1 zhi2 dai4 2 mian2 3
li4 fei3 zhu1 mei2 2 mian3 3
li4 pei4 fu1 fei2 2 min3 3
li4 lang2 fu2 huo3 2 peng1 3
li4 lang4 fu4 huo2 2 peng4 3
li4 liang2 chuan2 xing2 2 ping1 3
li4 liang4 gang1 jian1 2 chu4 3
li4 ga4 xiang1 kang1 2 zhou4 3
li4 jia2 zha3 kang4 2 zhu4 3
li4 jie4 zha4 han1 2 bi4 3
li4 xie4 zuo2 an4 2 bie2 3
li4 cu4 chi4 zhi3 2 mi4 3
li4 shu3 li4 xian4 2 fang3 3
li4 shu4 zhi4 he2 2 bang3 3
li4 shuo4 leng2 ke4 2 fang4 3
li4 dan4 leng4 ci1 2 qi2 3
li4 tan2 ling2 cuo2 2 shi4 3
li4 xun2 han1 he4 2 zhi3 3
li4 yin3 han2 ye1 2 pa2 3
li4 bang4 han4 xie1 2 ba3 3
li4 pang1 fu2 xie4 2 ba4 3
li4 pang2 pei1 hu4 2 hao4 3
li4 pang4 pou2 ku3 2 mao2 3
li4 ji1 gua1 kai4 2 mao4 3
lian2 ji2 huan2 ke4 2 xie2 3
lian2 qi1 wan2 wei1 2 xi1 3
lian2 qi4 nuo2 yu4 2 xian4 3
lian2 su4 nuo4 hui1 2 ge1 3
lian2 xu1 ruo2 hun2 2 ga1 3
lian2 xu2 gui1 bi4 2 ge2 3
lian2 xu4 gui4 pi4 2 huang1 3
lian2 gua1 kui1 dui1 2 huang3 3
lian2 guo3 da1 dui4 2 kang1 3
lian2 luo2 da2 hua4 2 shuai1 3
lian2 wo1 ta4 ke1 2 cui1 3
lian2 qing1 si1 jian3 2 suo1 3
lian2 qing2 zhai4 jian4 2 mi2 3
lian2 qing3 yi2 geng1 2 mei4 3
lian3 qing4 chong1 jing1 2 mi4 3
lian3 diao4 調 zhong3 jian4 2 zhui1 3
lian3 tiao2 調 zhong4 qian2 2 dui1 3
lian3 tiao4 調 biao1 pou2 2 tui1 3
lian3 zhou1 調 piao4 bao1 2 beng4 3
lian4 di2 shan1 e4 2 bing3 3
lian4 shi4 duan1 luo4 2 peng1 3
lian4 ti4 tuan2 chu2 2 ding1 3
lian4 zhe2 zhi4 zhu1 2 ding4 3
liang2 guang1 ji2 ming3 2 ling2 3
liang2 huang2 jie4 ming2 2 chu2 3
liang2 huang3 ze4 ba2 2 shu1 3
liang2 huang4 dan4 bo2 2 zhu4 3
liang3 hun2 xian2 bao4 2 gu3 3
liang3 mian2 yan2 pao2 2 gu1 3
liang3 min2 jian1 bi4 2 gu2 3
liang3 min3 jian3 se4 2 ge2 3
liang3 lao3 sha1 pi2 2 e4 3
liao2 liao3 ni3 pi1 2 li4 3
liao2 liu3 nie4 tian2 2 guan3 3
liao2 lu4 yi3 dian4 2 huan4 3
liao2 ju4 cen2 mao3 2 wan3 3
liao3 liu3 chen2 liu3 2 hu4 3
liao3 lou2 qin2 yi2 2 wen3 3
liao3 lv3 juan1 si4 2 wu4 3
liao4 mao2 quan3 lou2 2 qian4 3
liao4 mou2 xuan4 lv3 2 qian1 3
liao4 wu2 ci2 ai4 2 xi1 3
lie3 wu4 ji4 yi4 2 gua1 3
lie4 ji1 zi1 gong4 2 kuo4 3
lie4 ji3 liao4 hong3 2 shi4 3
lie4 qi1 liu2 a2 2 jia3 3
lie4 yi3 liu4 sha4 2 jia4 3
lie4 㯿 guo1 le4 dia1 2 xia2 3
lie4 guo3 lie4 dia3 2 e4 3
lie4 hua4 luan2 xuan1 2 ya1 3
lie4 hui4 jia2 xun1 2 ya3 3
lie4 jin4 jia3 qiu2