IBM w-2008 聯想 w-2007 Vista w-2008 XP w-2004 蘋果TE-2010 谷歌 T.E.  笨笨-?
範本247  - 庵菴  - 庵菴  - 庵菴  - 庵菴 /  - 庵菴  - 庵菴
 - 板闆  - 板闆  - 板闆  - 板闆  - 板闆  - 板闆  - 板闆
七家簡繁  - 刨鉋鑤  - 刨鉋鑤  - 刨鉋鑤  - 刨鉋鑤 /  - 刨鉋  - 刨鉋鑤
非對稱  - 杯盃  - 杯盃  - 杯盃  - 杯盃  - 杯盃  - 杯盃  - 杯盃
字組  - 揹背  - 揹背  - 揹背  - 揹背 /  - 揹背  - 揹背
 - 鞴韝  - 鞴韝  - 鞴韝  - 鞴韝 / /  - 鞴韝
空白部分  - 表錶  - 表錶  - 表錶  - 表錶  - 表錶  - 表錶  - 表錶
由範本  - 別彆  - 別彆  - 別彆  - 別彆  - 別彆  - 別彆  - 別彆
補充  - 并並併  - 并並併  - 并並併  - 并並併  - 并並併  - 并並併  - 并並併
 - 蔔卜  - 蔔卜  - 蔔卜  - 蔔卜  - 蔔卜  - 蔔卜  - 蔔卜
251行後  - 布佈  - 布佈  - 布佈  - 布佈  - 布佈  - 布佈  - 布佈
為剔除  - 采採  - 采採  - 采採  - 采採  - 采採  - 采採  - 釆采採
的字組  - 彩綵  - 彩綵  - 彩綵  - 彩綵  - 彩綵  - 彩綵  - 彩綵
 - 剷鏟  - 剷鏟  - 剷鏟  - 剷鏟  - 剷鏟  - 剷鏟  - 剷鏟
 - 嘗嚐  - 嘗嚐  - 嘗嚐  - 嘗嚐  - 嘗嚐  - 嘗嚐  - 嘗嚐
 - 剿勦  - 剿勦  - 剿勦  - 剿勦 /  - 剿勦  - 剿勦
 - 吃喫  - 吃喫  - 吃喫  - 吃喫  - 吃喫  - 吃喫  - 吃喫
 - 痴癡  - 痴癡  - 痴癡  - 痴癡  - 痴癡  - 痴癡  - 痴癡
 - 沖衝  - 沖衝  - 沖衝  - 沖衝  - 沖衝  - 沖衝  - 沖衝
 - 虫蟲  - 虫蟲  - 虫蟲  - 虫蟲  - 虫蟲  - 虫蟲  - 虫蟲
 - 丑醜  - 丑醜  - 丑醜  - 丑醜  - 丑醜  - 丑醜  - 丑醜
 - 出齣  - 出齣  - 出齣  - 出齣  - 出齣  - 出齣  - 出齣
 - 棰箠  - 棰箠  - 棰箠  - 棰箠 / /  - 棰箠
 - 錘鎚  - 錘鎚  - 錘鎚  - 錘鎚  - 錘鎚  - 錘鎚  - 錘鎚
 - 唇脣  - 唇脣  - 唇脣  - 唇脣  - 唇脣  - 唇脣  - 唇脣
 - 啖啗  - 啖啗  - 啖啗  - 啖啗 /  - 啖啗  - 啖啗
 - 當儅噹  - 當儅噹  - 當儅噹  - 當儅噹  - 當噹  - 當儅噹  - 當儅噹
 - 蕩盪  - 蕩盪  - 蕩盪  - 蕩盪  - 蕩盪  - 蕩盪  - 蕩盪
 - 堤隄  - 堤隄  - 堤隄  - 堤隄  - 堤隄  - 堤隄  - 堤隄
 - 抵牴  - 抵牴  - 抵牴  - 抵牴 / /  - 抵牴
 - 彫雕  - 彫雕  - 彫雕  - 彫雕 /  - 彫雕  - 彫雕
 - 弔吊  - 弔吊  - 弔吊  - 弔吊  - 弔吊  - 弔吊  - 弔吊
 - 咚鼕  - 冬鼕  - 冬鼕  - 冬鼕  - 冬鼕  - 冬鼕  - 冬鼕
 - 斗鬥  - 斗鬥  - 斗鬥  - 斗鬥  - 斗鬥  - 斗鬥  - 斗鬥
 - 炖燉  - 炖燉  - 炖燉  - 炖燉  - 炖燉  - 炖燉  - 炖燉
 - 儿兒  - 儿兒  - 儿兒  - 儿兒  - 儿兒  - 儿兒  - 儿兒
 - 發髮  - 發髮  - 發髮  - 發髮  - 發髮  - 發髮  - 發髮
 - 繙翻  - 繙翻  - 繙翻  - 繙翻 /  - 繙翻  - 繙翻
 - 氾汎泛  - 氾汎泛  - 氾汎泛  - 氾汎泛  - 氾汎泛  - 氾汎泛  - 氾汎泛
 - 范範  - 范範  - 范範  - 范範  - 范範  - 范範  - 范範
仿 - 仿倣 仿 - 仿倣 仿 - 仿倣 仿 - 仿倣 仿 - 仿倣 仿 - 仿倣彷 仿 - 仿倣
 - 丰豐  - 丰豐  - 丰豐  - 丰豐  - 丰豐  - 丰豐  - 丰豐
 - 佛彿  - 佛彿  - 佛彿  - 佛彿  - 佛彿  - 佛彿  - 佛彿
 - 夫伕  - 夫伕  - 夫伕  - 夫伕 / /  - 夫伕
 - 俯頫  - 俯頫  - 俯頫  - 俯頫 /  - 俯頫  - 俯頫
 - 復複  - 復複  - 復複  - 復複  - 復複  - 復複  - 復複
 - 干乾幹榦  - 干乾幹榦  - 干乾幹榦  - 干乾幹榦  - 干乾幹  - 干乾幹榦  - 干幹榦
 - 杆桿  - 杆桿  - 杆桿  - 杆桿  - 杆桿  - 杆桿  - 杆桿
 - 杠槓  - 杠槓  - 杠槓  - 杠槓  - 杠槓  - 杠槓  - 杠槓
 - 個箇  - 個箇  - 個箇  - 個箇  - 個箇 /  - 個箇
 - 搆構  - 搆構  - 搆構  - 搆構  - 搆構  - 搆構  - 搆構
 - 谷穀  - 谷穀  - 谷穀  - 谷穀  - 谷穀  - 谷穀  - 谷穀
 - 雇僱  - 雇僱  - 雇僱  - 雇僱  - 雇僱  - 雇僱  - 雇僱
 - 刮颳  - 刮颳  - 刮颳  - 刮颳  - 刮颳  - 刮颳  - 刮颳
 - 挂掛  - 挂掛  - 挂掛  - 挂掛  - 挂掛  - 挂掛  - 挂掛
 - 拐枴  - 拐枴  - 拐枴  - 拐枴 /  - 拐枴  - 拐枴
 - 琯管  - 琯管  - 琯管  - 琯管 / /  - 琯管
 - 硅矽  - 硅矽  - 硅矽  - 硅矽 / / /
 - 焊銲  - 焊銲  - 焊銲  - 焊銲  - 焊銲  - 焊銲  - 焊銲
 - 合郃閤  - 合郃閤  - 合郃閤  - 合郃閤 /  - 合閤  - 合郃
 - 哄鬨  - 哄鬨  - 哄鬨  - 哄鬨  - 哄鬨  - 哄鬨  - 哄鬨
 - 后後  - 后後  - 后後  - 后後  - 后後  - 后後 /
 - 胡鬍  - 胡鬍  - 胡鬍  - 胡鬍  - 胡鬍  - 胡鬍  - 胡鬍
 - 划劃  - 划劃  - 划劃  - 划劃  - 划劃  - 划劃  - 划劃
 - 嘩譁  - 嘩譁  - 嘩譁  - 嘩譁  - 嘩譁  - 嘩譁  - 嘩譁
 - 壞坏  - 壞坏  - 壞坏  - 壞坏  - 壞坏  - 壞坏  - 壞坏
 - 回迴  - 回迴  - 回迴  - 回迴  - 回迴  - 回迴  - 回迴
 - 毀燬  - 毀燬  - 毀燬  - 毀燬  - 毀燬  - 毀燬  - 毀燬
 - 匯彙  - 匯彙  - 匯彙  - 匯彙  - 匯彙  - 匯彙  - 匯彙
 - 伙夥  - 伙夥  - 伙夥  - 伙夥  - 伙夥  - 伙夥 /
 - 獲穫  - 獲穫  - 獲穫  - 獲穫  - 獲穫  - 獲穫  - 獲穫
 - 飢饑  - 飢饑  - 飢饑  - 飢饑  - 飢饑  - 飢饑  - 飢饑
 - 几幾  - 几幾  - 几幾  - 几幾  - 几幾  - 几幾  - 几幾
 - 勣績  - 勣績  - 勣績  - 勣績 / /  - 勣績
 - 跡蹟  - 跡蹟  - 跡蹟  - 跡蹟  - 跡蹟  - 跡蹟  - 跡蹟
 - 家傢  - 家傢  - 家傢  - 家傢  - 家傢  - 家傢  - 家傢
 - 奸姦  - 奸姦  - 奸姦  - 奸姦  - 奸姦  - 奸姦  - 奸姦
 - 堿鹼  - 堿鹼  - 堿鹼  - 堿鹼 / / /
 - 荐薦  - 荐薦  - 荐薦  - 荐薦  - 荐薦  - 荐薦  - 荐薦
 - 鑑鑒  - 鑑鑒  - 鑑鑒  - 鑑鑒  - 鑑鑒  - 鑑鑒  - 鑑鑒
 - 姜薑  - 姜薑  - 姜薑  - 姜薑  - 姜薑  - 姜薑  - 姜薑
 - 杰傑  - 杰傑  - 杰傑  - 杰傑  - 杰傑  - 杰傑  - 杰傑
 - 盡儘  - 盡儘  - 盡儘  - 盡儘  - 盡儘  - 盡儘  - 盡儘
 - 徑逕  - 徑逕  - 徑逕  - 徑逕 /  - 徑逕  - 徑逕
 - 局侷跼  - 局侷跼  - 局侷跼  - 局侷跼  - 局侷跼  - 局侷  - 局侷跼
 - 巨鉅  - 巨鉅  - 巨鉅 / /  - 巨鉅  - 巨鉅
 - 卷捲  - 卷捲  - 卷捲  - 卷捲  - 卷捲  - 卷捲  - 卷捲
 - 浚濬  - 浚濬  - 浚濬  - 浚濬  - 浚濬  - 浚濬  - 浚濬
 - 克剋  - 克剋  - 克剋  - 克剋  - 克剋  - 克剋  - 克剋
 - 坑阬  - 坑阬  - 坑阬  - 坑阬 / /  - 坑阬
 - 扣釦  - 扣釦  - 扣釦  - 扣釦  - 扣釦  - 扣釦  - 扣釦
 - 夸誇  - 夸誇  - 夸誇  - 夸誇  - 夸誇  - 夸誇  - 夸誇
 - 餽饋  - 餽饋  - 餽饋  - 餽饋  - 餽饋  - 餽饋  - 餽饋
 - 昆崑  - 昆崑  - 昆崑  - 昆崑  - 昆崑  - 昆崑  - 昆崑
 - 捆梱綑  - 捆梱綑  - 捆梱綑  - 捆梱綑  - 捆綑  - 捆綑  - 捆梱綑
 - 困睏  - 困睏  - 困睏  - 困睏  - 困睏  - 困睏  - 困睏
 - 琅瑯  - 琅瑯  - 琅瑯  - 琅瑯  - 琅瑯  - 琅瑯  - 琅瑯
 - 狸貍  - 狸貍  - 狸貍  - 狸貍  - 狸貍  - 狸貍  - 狸貍
 - 璃琍  - 璃琍  - 璃琍  - 璃琍 / /  - 璃琍
 - 里裡  - 里裡  - 里裡  - 里裡  - 里裡  - 里裡  - 里裡
 - 栗慄  - 栗慄  - 栗慄  - 栗慄  - 栗慄  - 栗慄  - 栗慄
 - 曆歷  - 曆歷  - 曆歷  - 曆歷  - 曆歷  - 曆歷  - 曆歷
 - 帘簾  - 帘簾  - 帘簾  - 帘簾  - 帘簾  - 帘簾  - 帘簾
 - 煉鍊  - 煉鍊  - 煉鍊  - 煉鍊  - 煉鍊 /  - 煉鍊
 - 梁樑  - 梁樑  - 梁樑  - 梁樑  - 梁樑  - 梁樑  - 梁樑
 - 燐磷  - 燐磷  - 燐磷  - 燐磷  - 燐磷 /  - 燐磷
 - 菱蔆  - 菱蔆  - 菱蔆  - 菱蔆 /  - 菱蔆  - 菱蔆
 - 溜霤  - 溜霤  - 溜霤  - 溜霤 /  - 溜霤  - 溜霤
 - 爐鑪  - 爐鑪  - 爐鑪  - 爐鑪 /  - 爐鑪  - 爐鑪
 - 鹵滷  - 鹵滷  - 鹵滷  - 鹵滷  - 鹵滷  - 鹵滷  - 鹵滷
 - 侖崙  - 侖崙  - 侖崙  - 侖崙  - 侖崙  - 侖崙  - 侖崙
 - 羅儸  - 羅儸  - 羅儸  - 羅儸 / /  - 囉羅儸
 - 霉黴  - 霉黴  - 霉黴  - 霉黴  - 霉黴  - 霉黴  - 霉黴
 - 蒙濛矇  - 蒙濛矇  - 蒙濛矇  - 蒙濛矇 /  - 蒙濛矇  - 蒙濛矇
 - 彌瀰  - 彌瀰  - 彌瀰  - 彌瀰  - 彌瀰  - 彌瀰  - 彌瀰
 - 祕秘  - 祕秘  - 祕秘  - 祕秘  - 祕秘  - 祕秘  - 祕秘
 - 面麵  - 面麵  - 面麵  - 面麵  - 面麵  - 面麵  - 面麵
 - 湣愍  - 湣愍  - 湣愍  - 湣愍 / /  - 湣愍
 - 模糢  - 模糢  - 模糢  - 模糢 /  - 模糢 /
 - 乃迺  - 乃迺  - 乃迺  - 乃迺 / /  - 乃迺
 - 捻撚  - 捻撚  - 捻撚  - 捻撚  - 捻撚  - 捻撚 /
 - 念唸  - 念唸  - 念唸  - 念唸  - 念唸  - 念唸  - 念唸
 - 娘孃  - 娘孃  - 娘孃  - 娘孃  - 娘孃  - 娘孃  - 娘孃
 - 裊嬝  - 裊嬝  - 裊嬝  - 裊嬝  - 裊嬝  - 裊嬝  - 裊嬝
 - 嚙齧  - 嚙齧  - 嚙齧  - 嚙齧  - 嚙齧  - 嚙齧  - 嚙齧
 - 暖煖  - 暖煖  - 暖煖  - 暖煖 /  - 暖煖  - 暖煖
 - 槃盤磐  - 槃盤磐  - 槃盤磐  - 槃盤磐 / /  - 槃盤
 - 彷徬  - 彷徬  - 彷徬  - 彷徬  - 彷徬 / /
 - 炮砲  - 炮砲  - 炮砲  - 炮砲  - 炮砲  - 炮砲  - 炮砲
 - 佩珮  - 佩珮  - 佩珮  - 佩珮 / /  - 佩珮
 - 辟闢  - 辟闢  - 辟闢  - 辟闢  - 辟闢  - 辟闢  - 辟闢
 - 仆僕  - 仆僕  - 仆僕  - 仆僕  - 仆僕  - 仆僕  - 仆僕
 - 扑撲  - 扑撲  - 扑撲  - 扑撲  - 扑撲  - 扑撲  - 扑撲
 - 朴樸  - 朴樸  - 朴樸  - 朴樸  - 朴樸  - 朴樸  - 朴樸
 - 悽淒  - 悽淒  - 悽淒  - 悽淒  - 悽淒  - 悽淒  - 悽淒
 - 戚慼  - 戚慼  - 戚慼  - 戚慼  - 戚慼  - 戚慼  - 戚慼
 - 隻只  - 衹隻只  - 衹隻只  - 衹隻只  - 隻只  - 衹隻只祇  - 衹隻只
 - 千韆  - 千韆  - 千韆  - 千韆 /  - 千韆  - 千韆
 - 簽籤  - 簽籤  - 簽籤  - 簽籤  - 簽籤  - 簽籤  - 簽籤
 - 縴纖  - 縴纖  - 縴纖  - 縴纖  - 縴纖  - 縴纖  - 縴纖
 - 強彊  - 強彊  - 強彊  - 強彊 /  - 強彊  - 強彊
 - 秋鞦  - 秋鞦  - 秋鞦  - 秋鞦 /  - 秋鞦  - 秋鞦
 - 毬球  - 毬球  - 毬球  - 毬球  - 毬球 /  - 毬球
 - 麴曲  - 麴曲  - 麴曲  - 麴曲 / /  - 麴曲
 - 蜷踡  - 蜷踡  - 蜷踡  - 蜷踡  - 蜷踡  - 蜷踡  - 熔鎔
 - 箬篛  - 箬篛  - 箬篛  - 箬篛 / /  - 箬篛
 - 晒曬  - 晒曬  - 晒曬  - 晒曬  - 晒曬  - 晒曬  - 晒曬
 - 膻羶  - 膻羶  - 膻羶  - 膻羶  - 膻羶  - 膻羶  - 膻羶
 - 舍捨  - 舍捨  - 舍捨  - 舍捨  - 舍捨  - 舍捨  - 舍捨
 - 升昇陞  - 升昇陞  - 升昇陞  - 升昇陞  - 升昇陞  - 升昇陞  - 升昇陞
 - 剩賸  - 剩賸  - 剩賸  - 剩賸  - 剩賸  - 剩賸  - 剩賸
 - 尸屍  - 尸屍  - 尸屍  - 尸屍  - 尸屍  - 尸屍  - 尸屍
 - 虱蝨  - 虱蝨  - 虱蝨  - 虱蝨  - 虱蝨  - 虱蝨  - 虱蝨
湿 - 溼濕 湿 - 溼濕 湿 - 溼濕 湿 - 溼濕 湿 - 溼濕 湿 - 溼濕 湿 - 溼濕
 - 松鬆  - 松鬆  - 松鬆  - 松鬆  - 松鬆  - 松鬆  - 松鬆
 - 搜蒐  - 搜蒐  - 搜蒐  - 搜蒐  - 搜蒐  - 搜蒐  - 搜蒐
 - 甦蘇囌  - 甦蘇囌  - 甦蘇囌  - 甦蘇囌 /  - 甦蘇囌  - 甦蘇囌
 - 痠酸  - 痠酸  - 痠酸  - 痠酸  - 痠酸  - 痠酸  - 痠酸
 - 蓑簑  - 蓑簑  - 蓑簑  - 蓑簑 /  - 蓑簑  - 蓑簑
 - 沓遝  - 沓遝  - 沓遝  - 沓遝 / /  - 沓遝
 - 台臺颱檯  - 台臺颱檯  - 台臺颱檯  - 台臺颱檯  - 台臺颱檯  - 台臺颱檯  - 台臺颱檯
 - 壇罈  - 壇罈  - 壇罈  - 壇罈  - 壇罈  - 壇罈  - 壇罈
 - 嘆歎  - 嘆歎  - 嘆歎  - 嘆歎  - 嘆歎  - 嘆歎  - 嘆歎
 - 藤籐  - 藤籐  - 藤籐  - 藤籐  - 藤籐  - 藤籐  - 藤籐
 - 体體  - 体體  - 体體  - 体體  - 体體  - 体體  - 体體
 - 蓧莜  - 蓧莜  - 蓧莜  - 蓧莜 / / /
 - 眺覜  - 眺覜  - 眺覜  - 眺覜 /  - 眺覜  - 眺覜
 - 听聽  - 听聽  - 听聽  - 听聽  - 听聽  - 听聽  - 听聽
 - 團糰  - 團糰  - 團糰  - 團糰  - 團糰  - 團糰  - 團糰
 - 托託  - 托託  - 托託  - 托託  - 托託  - 托託  - 托託
 - 挽輓  - 挽輓  - 挽輓  - 挽輓  - 挽輓  - 挽輓  - 挽輓
 - 喂餵  - 喂餵  - 喂餵  - 喂餵  - 喂餵  - 喂餵  - 喂餵
 - 汙污  - 汙污  - 汙污  - 汙污  - 汙污  - 汙污  - 汙污
 - 溪谿  - 溪谿  - 溪谿  - 溪谿 /  - 溪谿  - 溪谿
 - 嘻譆  - 嘻譆  - 嘻譆  - 嘻譆 /  - 嘻譆  - 嘻譆
 - 席蓆  - 席蓆  - 席蓆  - 席蓆  - 席蓆  - 席蓆  - 席蓆
 - 系係繫  - 系係繫  - 系係繫  - 系係繫  - 系係繫  - 系係繫  - 系係繫
 - 舄潟  - 舄潟  - 舄潟  - 舄潟 /  - 潟瀉  - 舄潟
 - 弦絃  - 弦絃  - 弦絃  - 弦絃  - 弦絃  - 弦絃  - 弦絃
 - 咸鹹  - 咸鹹  - 咸鹹  - 咸鹹  - 咸鹹  - 咸鹹  - 咸鹹
 - 啣銜  - 啣銜  - 啣銜  - 啣銜 /  - 啣銜  - 啣銜
 - 閑閒  - 閑閒  - 閑閒  - 閑閒  - 閑閒  - 閑閒  - 閑閒
 - 向嚮  - 向嚮  - 向嚮  - 向嚮  - 向嚮  - 向嚮  - 向嚮
 - 筱篠  - 筱篠  - 筱篠  - 筱篠 /  - 筱篠  - 筱篠
 - 效傚  - 效傚  - 效傚  - 效傚 /  - 效傚  - 效傚
 - 泄洩  - 泄洩  - 泄洩  - 泄洩  - 泄洩  - 泄洩  - 泄洩
 - 欣訢  - 欣訢  - 欣訢  - 欣訢 /  - 欣訢  - 欣訢
 - 幸倖  - 幸倖  - 幸倖  - 幸倖  - 幸倖  - 幸倖  - 幸倖
 - 凶兇  - 凶兇  - 凶兇  - 凶兇  - 凶兇  - 凶兇  - 凶兇
 - 修脩  - 修脩  - 修脩  - 修脩 /  - 修脩  - 修脩
 - 吁訏籲  - 吁訏籲  - 吁訏籲  - 吁訏籲  - 吁籲  - 吁籲  - 吁訏籲
 - 須鬚  - 須鬚  - 須鬚  - 須鬚  - 須鬚  - 須鬚  - 須鬚
 - 卹恤  - 卹恤  - 卹恤  - 卹恤  - 卹恤  - 卹恤  - 卹恤
 - 勛勳  - 勛勳  - 勛勳  - 勛勳  - 勛勳  - 勛勳  - 勛勳
 - 塤壎  - 塤壎  - 塤壎  - 塤壎  - 塤壎 /  - 塤壎
 - 熏燻薰  - 熏燻薰  - 熏燻薰  - 熏燻薰  - 熏燻  - 熏燻  - 熏燻
 - 咽嚥  - 咽嚥  - 咽嚥  - 咽嚥  - 咽嚥  - 咽嚥  - 咽嚥
 - 腌醃  - 腌醃  - 腌醃  - 腌醃  - 腌醃  - 腌醃  - 腌醃
 - 菸煙  - 菸煙  - 菸煙  - 菸煙  - 菸煙  - 菸煙 /
 - 岩巖  - 岩巖  - 岩巖  - 岩巖  - 岩巖  - 岩巖  - 岩巖
 - 檐簷  - 檐簷  - 檐簷  - 檐簷  - 檐簷  - 檐簷  - 檐簷
 - 演縯  - 演縯  - 演縯  - 演縯 /  - 演縯  - 演縯
 - 焰燄  - 焰燄  - 焰燄  - 焰燄  - 焰燄  - 焰燄  - 焰燄
 - 艷豔  - 艷豔  - 艷豔  - 艷豔  - 艷豔  - 艷豔  - 艷豔
 - 揚颺  - 揚颺  - 揚颺  - 揚颺 /  - 揚颺  - 揚颺
 - 肴餚  - 肴餚  - 肴餚  - 肴餚  - 肴餚  - 肴餚  - 肴餚
 - 迤迆  - 迤迆  - 迤迆  - 迤迆 /  - 迤迆  - 迤迆
 - 殷慇  - 殷慇  - 殷慇  - 殷慇  - 殷慇  - 殷慇  - 殷慇
 - 傭佣  - 傭佣  - 傭佣  - 傭佣  - 傭佣  - 傭佣  - 傭佣
 - 鄘墉  - 鄘墉  - 鄘墉  - 鄘墉 / /  - 鄘墉
 - 涌湧  - 涌湧  - 涌湧  - 涌湧  - 涌湧  - 涌湧  - 涌湧
 - 游遊  - 游遊  - 游遊  - 游遊  - 游遊  - 游遊  - 游遊
 - 佑祐  - 佑祐  - 佑祐  - 佑祐 /  - 佑祐  - 佑祐
 - 於于  - 於于  - 於于  - 於于  - 於于  - 於于 /
 - 郁鬱  - 郁鬱  - 郁鬱  - 郁鬱  - 郁鬱  - 郁鬱  - 郁鬱
 - 御禦  - 御禦  - 御禦  - 御禦  - 御禦  - 御禦  - 御禦
 - 欲慾  - 欲慾  - 欲慾  - 欲慾  - 欲慾  - 欲慾  - 欲慾
 - 愈瘉癒  - 愈瘉癒  - 愈瘉癒  - 愈瘉癒  - 愈癒  - 愈瘉癒  - 愈瘉癒
 - 愿願  - 愿願  - 愿願  - 愿願  - 愿願  - 愿願  - 愿願
 - 岳嶽  - 岳嶽  - 岳嶽  - 岳嶽 /  - 岳嶽  - 岳嶽
 - 籥鑰  - 籥鑰  - 籥鑰  - 籥鑰 / / /
 - 云雲  - 云雲  - 云雲  - 云雲  - 云雲  - 云雲  - 云雲
 - 咱偺  - 咱偺  - 咱偺  - 咱偺 /  - 咱偺  - 咱偺
 - 贊讚  - 贊讚  - 贊讚  - 贊讚  - 贊讚  - 贊讚  - 贊讚
 - 髒臟  - 髒臟  - 髒臟  - 髒臟  - 髒臟  - 髒臟  - 髒臟
 - 噪譟  - 噪譟  - 噪譟  - 噪譟  - 噪譟  - 噪譟  - 噪譟
 - 扎紮  - 扎紮  - 扎紮  - 扎紮  - 扎紮  - 扎紮  - 扎紮
 - 搾榨  - 搾榨  - 搾榨  - 搾榨  - 搾榨  - 搾榨  - 搾榨
 - 沾霑  - 沾霑  - 沾霑  - 沾霑  - 沾霑  - 沾霑  - 沾霑
 - 占佔  - 占佔  - 占佔  - 占佔  - 占佔  - 占佔  - 占佔
 - 炤照  - 炤照  - 炤照  - 炤照 / /  - 炤照
 - 棹櫂  - 棹櫂  - 棹櫂  - 棹櫂 /  - 棹櫂  - 棹櫂
 - 折摺  - 折摺  - 折摺  - 折摺  - 折摺  - 折摺 /
 - 征徵  - 征徵  - 征徵  - 征徵  - 征徵  - 征徵 /
 - 癥症  - 癥症  - 癥症  - 癥症  - 癥症  - 癥症  - 癥症
 - 証證  - 証證  - 証證  - 証證  - 証證  - 証證  - 証證
 - 志誌  - 志誌  - 志誌  - 志誌  - 志誌  - 志誌  - 志誌
 - 制製  - 制製  - 制製  - 制製  - 制製  - 制製  - 制製
 - 致緻  - 致緻  - 致緻  - 致緻  - 致緻  - 致緻  - 致緻
 - 鍾鐘  - 鍾鐘  - 鍾鐘  - 鍾鐘  - 鍾鐘  - 鍾鐘 /
 - 冢塚  - 冢塚  - 冢塚  - 冢塚  - 冢塚  - 冢塚  - 冢塚
 - 周週  - 周週  - 周週  - 周週  - 周週  - 周週  - 周週
 - 朱硃  - 朱硃  - 朱硃  - 朱硃 /  - 朱硃  - 朱硃
 - 築筑  - 築筑  - 築筑  - 築筑  - 築筑  - 築筑  - 築筑
 - 注註  - 注註  - 注註  - 注註  - 注註  - 注註  - 注註
 - 准準  - 准準  - 准準  - 准準  - 准準  - 准準  - 准準
/  - 著着  - 著着  - 著着  - 著着  - 著着  - 著着
IBM w-2008 聯想 w-2007 Vista w-2008 XP w-2004 蘋果TE-2010 谷歌 T.E.  笨笨-?
1 共7組 共5組 5 共15組 共27組 共19組
 - 迭疊  - 迭疊  - 迭疊  - 迭疊  - 沉沈  - 沉沈  - 纔纏
 - 端耑  - 端耑  - 端耑  - 阪坂  - 擺襬  - 擺襬
剔除的  - 煅煆  - 煅煆  - 煅煆  - 才纔  - 才纔  - 煅煆
字組  - 余餘  - 余餘  - 余餘  - 余餘  - 余餘  - 拈撚
-錯配  - 玆茲  - 玆茲  - 玆茲  - 僇戮  - 玆茲  - 玆茲
-宜分立 咨-咨諮  - 睾睪  - 咨諮  - 睾睪
 - 醯酰  - 撢撣  - 鯈鰷  - 撢撣
 - 藉借  - 藉借  - 箄箅
 - 鉗箝  - 鉗箝  - 蘗櫱
 - 具俱  - 朮術  - 朮術
 - 交跤  - 卻郤  - 碰踫
 - 薯藷  - 薯藷  - 薯藷
 - 槍鎗  - 槍鎗  - 槍鎗
 - 姐姊  - 冑胄  - 冑胄
 - 了瞭  - 了暸瞭  - 了瞭
 - 觔筋  - 旃氈
 - 它牠  - 它牠
 - 朧矓  - 閤闔
 - 僇戮  - 金崟
 - 麻痲
 - 鍊鏈
 - 拚拼
 - 尢尤
 - 崧嵩
 - 糖醣餳
 - 童僮
 - 伋汲